Kiedy po?yczkobiorca mo?e wypowiedzie? umow? po?yczki?

Kiedy po?yczkobiorca mo?e wypowiedzie? umow? po?yczki? Wypowiedzenie umowy jest jednym ze sposobów na jej rozwi?zanie. Jest ono ?ci?le regulowane przez prawo i mo?e przebiec tylko wed?ug ustalonych zasad. Mo?e zosta? zastosowane tak?e w przypadku umowy po?yczkowej. Dlatego warto wiedzie?, kto – po?yczkodawca lub po?yczkobiorca – mo?e wypowiedzie? umow? i w jakich przypadkach ma prawo to […]

Jak zastrzec dowód osobisty, by by?o to skuteczne?

Jak zastrzec dowód osobisty, by by?o to skuteczne? Zagubienie dowodu to?samo?ci to zawsze powa?ny problem, nie tylko dlatego, ?e wyrobienie nowych dokumentów zajmuje sporo czasu i fatygi. Kolejnym problemem, z którym mo?e spotka? si? posiadacz zagubionego dowodu, jest kradzie? to?samo?ci. Nie jest to zagro?enie mgliste i znane tylko z mediów – gro?ba podszycia si? pod […]

Po?yczki z por?czeniem – kto mo?e zosta? gwarantem?

Po?yczki z por?czeniem – kto mo?e zosta? gwarantem? Instytucja ?yranta por?czaj?cego kredyt bankowy zosta?a wprowadzona w celu u?atwienia dost?pu do kredytów liczniejszemu gronu osób, a z drugiej strony – by zmniejszy? ryzyko niemo?no?ci wyegzekwowania sp?aty zobowi?zania, szczególnie w przypadku finansowania na wysokie kwoty. Konieczno?? por?czenia cz??ciej wymagane jest przez banki, cho? taka oferta spotykana jest […]

Forum po?yczkowe – jak m?drze korzysta? z opinii innych?

Forum po?yczkowe – jak m?drze korzysta? z opinii innych? Fora internetowe, na wzór staro?ytnego Forum Romanum, sta?y si? idealnym miejscem do wymiany swoich pogl?dów, opinii i do?wiadcze?, z t? ró?nic?, ?e ma niewiarygodnie wi?kszy zasi?g i zapewnia dost?p do szerszej wiedzy – cz?sto eksperckiej. Nic wi?c dziwnego, ?e uciekamy si? do niego, gdy poszukujemy odpowiedzi […]

Poradnik po?yczkobiorcy: jak sprawdzi?, czy ma si? d?ugi?

Poradnik po?yczkobiorcy: jak sprawdzi?, czy ma si? d?ugi? Zad?u?enie to problem wielu ludzi na ca?ym ?wiecie, ale w ?adnej mierze nie jest przez to mniej stresuj?ce. Czasami nawet najmniejsza niesp?acona chwilówka mo?e si? za d?u?nikiem ci?gn?? latami. Jeszcze ci??sz? sytuacj? jest ta, w której rzekomy d?u?nik o d?ugach dowiaduje si? dopiero wtedy, kiedy osi?gn?? ju? […]

Screen scraping w po?yczkach – jak weryfikuje si? zdolno?? kredytow??

Screen scraping w po?yczkach – jak weryfikuje si? zdolno?? kredytow?? Po?yczki internetowe swoje dzia?anie w du?ej mierze opieraj? na nowoczesnych technologiach, które maj? zapewni? jak najszybsze i jak naj?atwiejsze wnioskowanie i otrzymanie pieni?dzy. Nic wi?c dziwnego, ?e formalno?ci zwi?zane z uzyskaniem finansowania s? coraz cz??ciej zautomatyzowane. Jedn? z ch?tnie wykorzystywanych technologii jest screen scraping u?ywany […]

Po?yczki na PIT – czy to mo?liwe?

Po?yczki na PIT – czy to mo?liwe? Zeznanie podatkowe PIT jest chyba najbardziej wiarygodnym dokumentem potwierdzaj?cym wysoko?? i rodzaj otrzymywanych dochodów. Ten fakt cz?sto wykorzystuj? banki i w ramach akcji promocyjnych zezwalaj? na udokumentowanie zatrudnienia tym w?a?nie formularzem. W za?o?eniu ma to przysz?ym kredytobiorcom oszcz?dzi? wysi?ku zwi?zanego z za?atwianiem formalno?ci. Czy takie oferty mog? zaproponowa? […]

Czego nie robi? wybieraj?c po?yczk? na raty?

Czego nie robi? wybieraj?c po?yczk? na raty? Po?yczki online, równie? te w systemie ratalnym, s? tak rozpowszechnionym produktem finansowym, ?e zwykle bywaj? zaci?gane bez g??bszego zastanowienia i dobrej oceny nie tylko swojej zdolno?ci kredytowej, ale równie? i parametrów po?yczki. Taka postawa nie uchroni przed pope?nieniem b??dów, które cz?sto dodatkowo powielane s? wcze?niejszymi do?wiadczeniami. Warto minimalizowa? […]

Przygotowujemy si? do wzi?cia po?yczki: jak obliczy? bud?et domowy?

Przygotowujemy si? do wzi?cia po?yczki: jak obliczy? bud?et domowy? Wysoko?? zad?u?enia Polaków nie jest rzecz? chlubn?, mimo ?e ten problem dotyczy du?ej ilo?ci pa?stw rozwini?tych i w do?? pokr?tny sposób mo?e ?wiadczy? o ogólnym, wysokim poziomie ?ycia. Niestety, dla niektórych zaci?gni?cie po?yczki lub kredytu jest pierwszym krokiem do spirali zad?u?enia i popadni?cia w ruin? finansow?, […]

Op?ata przygotowawcza po?yczki – kiedy trzeba zwraca? na ni? uwag??

Op?ata przygotowawcza po?yczki – kiedy trzeba zwraca? na ni? uwag?? Osoby korzystaj?ce z chwilówek lub innych pozabankowych po?yczek internetowych rzadko maj? okazj? spotka? si? z op?at? przygotowawcz?, gdy? nie jest ona powszechnie stosowana. Warto jednak wiedzie?, gdzie i kiedy po?yczkodawca ma prawo j? zastosowa? oraz, jakie s? ogólne praktyki firm po?yczkowych w tej kwestii. Czym […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16