Ochrona zdrowia z po?yczkami? Pakiet medyczny dost?pny pozabankowo!

Ochrona zdrowia z po?yczkami? Pakiet medyczny dost?pny pozabankowo! „Szlachetne zdrowie, nikt si? nie dowie, jako smakujesz, a? si? zepsujesz” – jak bardzo aktualne jest to stare zdanie autorstwa Jana Kochanowskiego wiemy wszyscy. Niestety, wiedza sobie, a praktyka sobie – profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób w Polsce nie znajduje si? jeszcze na zadowalaj?cym poziomie. D?ugi czas […]

Jak d?ugo wa?na jest umowa po?yczki? Praktyka firm po?yczkowych

Jak d?ugo wa?na jest umowa po?yczki? Praktyka firm po?yczkowych Dok?adne czytanie umów oraz rozumienie ich zapisów jest kluczowym czynnikiem powodzenia po?yczkowego. Pozwoli to na unikni?cie oszustw, lepsze egzekwowanie swoich praw oraz poj?cie ca?ego procesu po?yczkowego. W gruncie rzeczy, w umowie po?yczki powinny by? zawarte wszystkie szczegó?y, które dotycz? lub mog? dotyczy? po?yczkobiorcy w przysz?o?ci (omówienie […]

Telefoniczna windykacja nale?no?ci – co trzeba o tym wiedzie??

Telefoniczna windykacja nale?no?ci – co trzeba o tym wiedzie?? Niesp?acenie chwilówki ma swoje powa?ne konsekwencje. Zanim jednak d?ug znajdzie swój koniec w s?dzie i u komornika, musi przej?? etap przej?ciowy. Ten kierowany jest albo przez sam? firm? po?yczkow?, u której narós? d?ug, albo przez profesjonaln? firm? windykacyjn?, która ten d?ug naby?a. Najwa?niejszym elementem tzw. windykacji […]

Sp?ata po?yczki: jak i kiedy korzysta? ze zlecenia sta?ego?

Sp?ata po?yczki: jak i kiedy korzysta? ze zlecenia sta?ego? Sp?ata chwilówki od strony technicznej nie powinna przysparza? problemów. Jest równie prosta i szybka, co po?yczenie pieni?dzy – wystarczy zwyk?y przelew, by spraw? uzna? za zako?czon?. Gorzej, gdy zdecydujemy si? na po?yczk? rataln?, zw?aszcza t? bardzo d?ugoterminow?, nawet kilkuletni?. Kilkadziesi?t rat do sp?aty to z jednej […]

Kilka chwilówek naraz – czy to mo?liwe i bezpieczne?

Kilka chwilówek naraz – czy to mo?liwe i bezpieczne? Po?yczka na dowód i bez za?wiadcze?, a do tego jeszcze w 15 minut brzmi naprawd? dobrze i mo?e by? ratunkiem dla tych, którzy bardzo szybko potrzebuj? podreperowa? domowy bud?et. Chwilówka jest idealnym produktem, by zaspokoi? te potrzeby, ale jest jeden problem – nie zawsze uzyskamy j? […]

5 rzeczy, na których nie warto oszcz?dza?

5 rzeczy, na których nie warto oszcz?dza?. Na pytanie „Czy warto oszcz?dza??” wi?kszo?? odpowie zapewne twierdz?co. Skuteczne oszcz?dzanie w celu zbudowania poduszki finansowej czy funduszu awaryjnego jest rzecz? trudn? i trzeba uwa?a?, by nie popa?? równie? w drug? skrajno??. ?atwo bowiem przeoczy? moment, w którym ko?czy si? oszcz?dno??, a zaczyna zwyk?e sk?pstwo – równie szkodliwe […]

Najskuteczniejsze argumenty w negocjacjach z firm? po?yczkow?

Najskuteczniejsze argumenty w negocjacjach z firm? po?yczkow? Z niezrozumia?ych przyczyn, cz??? osób, które maj? problemy ze sp?at? zaci?gni?tej po?yczki, unika po?yczkodawcy jak ognia. Nie tylko nie zawiadamia go o swoich problemach, ale te? najcz??ciej czeka do przeterminowania si? po?yczki, a pó?niej nie odbiera telefonów. Problem jednak nie rozwi??e si? sam, a d?ug nie zniknie, je?eli […]

Sprzeda? ratalna a BIK – kto ma szans? na zakupy na raty?

Sprzeda? ratalna a BIK – kto ma szans? na zakupy na raty? Sprzeda? ratalna jest bardzo popularnym sposobem na sfinansowanie ró?nego rodzaju zakupów, za które trudno by?oby zap?aci? wy??cznie gotówk?. Dzi?ki temu mo?na spokojnie wymieni? zepsute sprz?ty domowe bez konieczno?ci si?gania po zgromadzone oszcz?dno?ci (je?li takie w ogóle s?) lub zapo?ycza? si? u rodziny. Sprzeda? […]

Ranking po?yczkowy: czy mo?na liczy? na preferencyjne warunki?

Ranking po?yczkowy: czy mo?na liczy? na preferencyjne warunki? Rankingi po?yczkowe to doskona?e narz?dzie dla tych, którzy maj? zamiar po raz pierwszy skorzysta? z oferty chwilówek, ale równie? i dla tych, którzy wci?? poszukuj? najlepszej dla siebie po?yczki. Samo s?owo ranking przywodzi na my?l to, ?e uwzgl?dnione w nim po?yczki b?d? najlepsze pod wszystkimi wzgl?dami i […]

Remont mieszkania po polsku – sk?d wzi?? na to pieni?dze?

Remont mieszkania po polsku – sk?d wzi?? na to pieni?dze? Okresy wiosenny i letni to wed?ug Polaków najlepszy czas na rozpocz?cie remontu, zw?aszcza ?e zwykle pokrywa si? to (niestety) z urlopami. Je?li wierzy? raportowi stworzonemu na podstawie wyników bada? platformy Homebook.pl, a? 83% ankietowanych planuje przeprowadzi? remont mieszkania w?a?nie w tym okresie. Jest to jednak […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16