Darmowa po?yczka ratalna – gdzie tak? dosta??

Darmowa po?yczka ratalna – gdzie tak? dosta?? Wielu ludzi bardzo ch?tnie korzysta z darmowych chwilówek, które oferowane s? przez wi?kszo?? po?yczkodawców. Nie dla ka?dego jednak taka forma po?yczki b?dzie odpowiednia, a zamiast tego korzystniejsze b?dzie sp?acanie zobowi?zania w ma?ych miesi?cznych kwotach. Przeszkod? b?dzie jednak to, ?e po?yczki ratalne raczej nie s? darmowe, nawet dla nowych […]

Po?yczka odd?u?eniowa – co zrobi?, by wyj?? z d?ugów?

Po?yczka odd?u?eniowa – co zrobi?, by wyj?? z d?ugów? W ?yciu ka?dego znajdzie si? taki moment, w którym zmuszony jest poszuka? dodatkowych ?rodków pieni??nych. Niezale?nie od tego, czy po?yczymy w banku, czy w pozabankowej firmie po?yczkowej, w pewnych sytuacjach nie uda si? swoich zobowi?za? zwróci?. Te, nieuregulowane, b?d? rosn?? z ka?dym dniem. Wyj?ciem z sytuacji […]

Wakacje po?yczkowe – wygoda czy pu?apka?

Wakacje po?yczkowe – wygoda czy pu?apka? Pieni?dze, które mo?emy zyska? dzi?ki po?yczkom, s? sposobem na realizacj? swoich zamierze? i utrzymanie po??danego standardu ?ycia. Niezaprzeczalnie po?yczki mog? pomóc w wielu problemach i u?atwi? ?ycie, ale dopiero do momentu, w których do?wiadczymy problemów ze sp?at?. Wbrew pozorom, nie jest to sytuacja rzadka. Z pomoc? mog? wtedy przyj?? […]

Konsolidacja chwilówek – w banku czy pozabankowo?

Konsolidacja chwilówek – w banku czy pozabankowo? Cho? po?yczkodawcy wielokrotnie zach?caj? do tego, by po?ycza? odpowiedzialnie i proporcjonalnie do swoich mo?liwo?ci, wci?? wiele osób ma problem z tym, by po?yczki sp?aca? w terminie. Padaj? oni ofiar? w?asnej niefrasobliwo?ci i zbyt lu?nego podej?cia do kwestii finansowych, co cz?sto wyra?a si? w zaci?gni?ciu kilku chwilówek naraz. Nawarstwienie […]

Po?yczki na 3 miesi?ce. Jak szuka? ofert, by by?y korzystne?

Po?yczki na 3 miesi?ce. Jak szuka? ofert, by by?y korzystne? Po?yczka na 3 miesi?ce nie jest produktem zbyt popularnym. Znacznie wi?kszy popyt istnieje na po?yczki ratalne z przynajmniej 12-miesi?cznym okresem sp?aty. Wystarczy spojrze? na tendencj? zmiany w ofertach po?yczkowych niektórych marek. Te systematycznie wyd?u?aj? okresy sp?aty, które dzi? mog? si?ga? 48 lub nawet 60 miesi?cy […]

Najlepsza po?yczka na wakacje – raty czy chwilówka?

Najlepsza po?yczka na wakacje – raty czy chwilówka? Wkroczyli?my ju? w sezon urlopowy i gor?czkowe (równie? z powodu temperatur) poszukiwania najlepszego, najta?szego, najwygodniejszego wyjazdu wakacyjnego. Na przeszkodzie nie stanie jednak czas ani ograniczona oferta, a brak funduszy, lub ich niewystarczaj?ca ilo??, by sfinansowa? wakacje marze?.   Najlepiej by?oby, gdyby wakacyjny wyjazd planowa? z wyprzedzeniem i […]

Po?yczka na komornika – gdzie szuka? chwilówki na sp?at? d?ugów?

Po?yczka na komornika – gdzie szuka? chwilówki na sp?at? d?ugów? K?opoty finansowe osi?gaj? swój punkt kulminacyjny w momencie, w którym komornik zajmie wynagrodzenie, konto bankowe, a nawet inne dobra, takie jak samochód. Je?li nale?no?? jest du?a, komornik b?dzie stara? si? jak najszybciej zaspokoi? roszczenia wierzyciela i dokona zaj?cia wynagrodzenia w maksymalnej kwocie, i mo?e to […]

Wcze?niejsza sp?ata po?yczki – ile mo?emy na niej zaoszcz?dzi??

Wcze?niejsza sp?ata po?yczki – ile mo?emy na niej zaoszcz?dzi?? Przed zdecydowaniem si? na zaci?gni?cie po?yczki online, warto po?wi?ci? kilka chwil na to, by w jak najwi?kszym stopniu dopasowa? po?yczk? do swoich potrzeb i mo?liwo?ci. W tym z pewno?ci? pomo?e porównywarka po?yczkowa, ale ?wiadomy wybór po?yczki to równie? dog??bne poznanie swoich praw i obowi?zków wynikaj?cych z […]

Najwi?ksza darmowa chwilówka w Szybka Gotówka – czy to si? op?aca?

Najwi?ksza darmowa chwilówka w Szybka Gotówka – czy to si? op?aca? Kilkaset z?otych w chwilówce to ju? przesz?o??. Dzi? nawet pierwsze, darmowe chwilówki kilkukrotnie przewy?szaj? t? warto??, nie wspominaj?c ju? o kolejnych. Z czego to wynika? Z jednej strony, Polaków teraz sta? na wi?cej, a wi?c rosn? równie? ich potrzeby konsumpcyjne. Z drugiej – wi?kszo?? […]

Praca na czarno i chwilówka – czy to mo?liwe?

Praca na czarno i chwilówka – czy to mo?liwe? Wbrew pozorom, du?o osób decyduje si? na prac? bez umowy, potocznie mówi?c – na czarno. Powody, dla których podejmuje si? tak? decyzj?, s? ró?ne: specyfika bran?y, niskie kwalifikacje, niech?? pracodawcy do podpisania umowy i brak mo?liwo?ci znalezienia innej pracy. Pomijaj?c fakt, ?e praca na czarno to […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16