Jakie s? najwy?sze koszty chwilówki?

Jakie s? najwy?sze koszty chwilówki? Pierwsza chwilówka za darmo to dzisiaj ju? bardziej norma ni? atrakcja w ofertach po?yczek krótkoterminowych. Je?eli spe?nimy wszystkie wymagane warunki, ??cznie z terminem sp?aty, to rzeczywi?cie jest to okazja, aby jednorazowo po?yczy? gotówk? na remont czy wakacyjny wyjazd. Na koszty ka?dej chwilówki sk?ada si? kilka elementów, których suma daje nam […]

Szybkie po?yczki bez dodatkowych kosztów – czy takie w ogóle istniej??

Szybkie po?yczki bez dodatkowych kosztów – czy takie w ogóle istniej?? S?owo „chwilówka” kojarzone jest zwykle negatywnie z ofert?, która jest dla nas niekorzystna. Wysokie odsetki, niejasne warunki umowy, niesprawdzone firmy po?yczkowe, które nie s? bankami. To na szcz??cie dzisiaj ju? bardziej mit ni? rzeczywisto??. Dzi?ki zmianom w prawie i rejestrom firm oferuj?cych poza bankiem […]

Kiedy firmy po?yczkowe sprawdzaj? nas w KRD, BIK czy KBIG?

Kiedy firmy po?yczkowe sprawdzaj? nas w KRD, BIK czy KBIG? Szybka chwilówka do kilku tysi?cy z?otych, zwykle nie wymaga restrykcyjnej weryfikacji naszej historii kredytowej, cho? i bywa z tym ró?nie. S? firmy po?yczkowe, które nawet przy najni?szych kwotach gotówki, sprawdzaj? nas dok?adnie w bazach KRD, BIK, KBIG czy ERIF BIG. S? i takie, dla których […]

Jak czyta? oferty chwilówek?

Jak czyta? oferty chwilówek? Czasami bywaj? w ?yciu takie sytuacje, ?e potrzebna jest nam szybko dodatkowa gotówka, a nie za bardzo jest sk?d j? po?yczy? od znajomych. Pilny wyjazd, remont domu, ?lub chrze?niaka, k?opoty zdrowotne czy finansowe, ?ycie lubi nas zaskakiwa?. W takich sytuacjach cz?sto wyj?cie jest jedno – po?yczka. Zanim jednak zdecydujecie, któr? ofert? […]

Czym jest KRD, kiedy do niego trafiamy i jak wymaza? wpis?

Czym jest KRD, kiedy do niego trafiamy i jak wymaza? wpis? Krajowy Rejestr D?ugów jest jednym z najwi?kszych postrachów wszystkich niesumiennych po?yczkobiorców. Jest to jedna z najwa?niejszych i najbardziej rozpoznawalnych baz danych gromadz?cych informacje dotycz?ce d?u?ników. W takim samym stopniu jest równie? podstawowym rejestrem, który zostanie sprawdzony w procesie oceniania wiarygodno?ci finansowej wnioskuj?ce o kredyt […]

Po?yczka prywatna pod weksel. Na co uwa?a??

Po?yczka prywatna pod weksel. Na co uwa?a?? Po?yczki internetowe s? bardzo wygodnym sposobem sfinansowania mniej lub bardziej pal?cych potrzeb. Niestety, nie zawsze uda si? tak? po?yczk? uzyska? – problemem mo?e by? niewystarczaj?ca zdolno?? kredytowa czy wysokie d?ugi. Nie wszyscy wiedz?, ?e rozwi?zaniem w takiej sytuacji mo?e by? po?yczka z por?czeniem lub po?yczka pod zastaw. Niektórzy […]

Po?yczki „do pierwszego” na bie??ce wydatki. Jak z nich korzysta??

Po?yczki „do pierwszego” na bie??ce wydatki. Jak z nich korzysta?? Coraz wi?ksze dost?pne kwoty po?yczek ju? nikogo nie dziwi?, nawet je?li po?yczkodawca udziela wy??cznie chwilówek. Wr?cz przeciwnie – bardzo cz?sto kierujemy si? w?a?nie w stron? tej firmy, która mo?e zaproponowa? najwy?sz? kwot?. Tymczasem chwilówki jako produkt finansowy zosta?y stworzone w?a?nie po to, by wspomóc ludzi […]

Czy komornik mo?e zaj?? rent? i emerytur??

Czy komornik mo?e zaj?? rent? i emerytur?? Niesp?acona chwilówka to problem dotykaj?cy, wbrew pozorom, nie tylko osoby m?ode, które ch?tnie korzystaj? z szybkich internetowych po?yczek. Cz?sto uzyskuj? je równie? osoby starsze, które po?yczkami pozabankowymi ratuj? si? w trudnej sytuacji materialnej, a by? mo?e finansuj? zakup leków czy leczenia. Firmy po?yczkowe coraz cz??ciej podnosz? górn? granic? […]

Jak d?ugo jest si? w BIK? Jak mo?na to zmieni??

Jak d?ugo jest si? w BIK? Jak mo?na to zmieni?? Biuro Informacji Kredytowej jest wspó?czesnym straszakiem finansowym. Bardzo cz?sto nawet najmniejsza zaleg?o?? wyklucza mo?liwo?? zaci?gni?cia kredytu bankowego lub skorzystania z innych produktów finansowych, takich jak np. sprzeda? ratalna, szczegó?y mo?na przeczyta? w artykule: Sprzeda? ratalna a BIK – kto ma szans? na zakupy na raty? […]

Wi?zienie za d?ugi – czy to mo?liwe?

Wi?zienie za d?ugi – czy to mo?liwe? Niesp?acona po?yczka to potencjalnie du?e konsekwencje. W ?wiadomo?ci po?yczkobiorców uros?y one do tak wielkich rozmiarów, ?e cz?sto mo?na spotka? si? z pytaniem „czy za d?ugi mo?na i?? do wi?zienia?”. No w?a?nie – czy mo?liwe jest skazanie d?u?nika na kar? pozbawienia wolno?ci? Je?li tak, to w jakich okoliczno?ciach i […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16