Zmiana sytuacji emerytów na rynku po?yczek

Zmiana sytuacji emerytów na rynku po?yczek Jeszcze do niedawna to w?a?nie emeryci byli najliczniejsz? grup?, która korzysta?a z chwilówek w celu podreperowania swojego bud?etu. Dzisiaj ich sytuacja ulega zmianom, coraz cz?stsze waloryzacje oraz coraz wy?sze emerytury pozwalaj? na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb. A na dodatek emeryci pomagaj? dzi? m?odszym pokoleniom w trudnych i kryzysowych sytuacjach […]

Czy chwilówki mo?na odziedziczy? w spadku?

Czy chwilówki mo?na odziedziczy? w spadku? Wyobra? sobie sytuacj? – ca?e ?ycie jeste? oszcz?dnym i gospodarnym cz?owiekiem, stronisz od po?yczek i kredytów, nie ?yjesz ponad stan. Starasz si? przelicza? dwa razy ka?d? z?otówk?, a w sytuacjach kryzysowych korzystasz z pieni?dzy od?o?onych na czarn? godzin?. A? tu nagle dowiadujesz si?, ?e bli?sza lub dalsza osoba z […]

Czy emeryt lat 75 dostanie chwilówk??

Czy emeryt lat 75 dostanie chwilówk?? Jednym z warunków, jakie musi spe?ni? Po?yczkobiorca, jest wiek. Minimum to pe?noletnio?? wnioskuj?cego o po?yczk?, czasami nawet 21 lat, a? po maksymalny wiek 70 lub 75 lat w wi?kszo?ci firm pozabankowych. Jak zatem otrzyma? chwilówk?, maj?c ju? sko?czone 75 lat lub wi?cej? Czy otrzymuj?c sta?y, miesi?czny dochód w postaci […]

Na co potrzebna nam chwilówka?

Na co potrzebna nam chwilówka? ?ycie co jaki? czas zsy?a nam niespodzianki – te mi?e i te mniej przyjemne. Wi?kszo?? z nich zwi?zana jest ze zmian?: z prac?, przeprowadzk?, remontem, ze zdrowiem czy z problemami rodzinnymi. Wymagaj? one cz?sto od nas dodatkowej gotówki, któr? nie zawsze mamy akurat w posiadaniu. Równie rzadko mo?emy liczy? na […]

Po?yczka dla graczy – Loans 4 Players – co to takiego?

Po?yczka dla graczy – Loans 4 Players – co to takiego? Loans 4 Players to nietypowa oferta w?ród pozabankowych form po?yczenia gotówki, skierowana g?ównie do grupy graczy. Interesujesz si? gamingiem i pewnie wiesz, ile kosztuje dobry sprz?t komputerowy, dzi?ki któremu rozegrasz niejedn? imponuj?c? akcj? online. Po?yczk? rataln? w kwocie od 800 do 15 000 z?otych, […]

W czym nam mog? pomóc rejestry firm po?yczkowych?

W czym nam mog? pomóc rejestry firm po?yczkowych? Obecnie w Polsce istnieje jeden oficjalny Rejestr Instytucji Po?yczkowych tzw. RIP, prowadzony przez Komisj? Nadzoru Finansowego, a dzia?aj?cy od 22 lipca 2017 roku. Mia? on na celu stworzy? list? legalnie dzia?aj?cych firm po?yczkowych na terenie RP, które musz? spe?nia? okre?lone wymagania, aby si? w nim w ogóle […]

Przepisy RODO kontra chwilówki online

Przepisy RODO kontra chwilówki online W maju 2018 roku wesz?y w ?ycie nowe przepisy unijne dotycz?ce sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, zwane potocznie RODO (Rozporz?dzenie o Ochronie Danych Osobowych). Dotycz? one ka?dej dzia?alno?ci zarejestrowanej w Unii Europejskiej, a szczególnie takiej, która na co dzie? korzysta z danych osobowych swoich klientów. Obowi?zek RODO spoczywa w […]

Wp?yw 500 plus na polski rynek po?yczek chwilówek

Wp?yw 500 plus na polski rynek po?yczek chwilówek Czy ?wiadczenie 500 plus ma jakikolwiek wp?yw na ilo?? branych po?yczek przez Polaków? Czytaj?c serwisy internetowe, mo?emy spotka? si? z dwoma, skrajnymi opiniami na temat zdolno?ci kredytowej, a dodatkowym przychodem na dzieci. Niektórzy twierdz?, ?e owszem, to tak samo pieni?dze jak ka?de inne i s? one brane […]

Chwilówka na raty – kiedy ma to sens?

Chwilówka na raty – kiedy ma to sens? Po?yczka na raty cz?sto przypomina kredyt z banku, którego sp?ata podobnie roz?o?ona jest w czasie kilku lub kilkunastu miesi?cy od otrzymania gotówki. Aby otrzyma? kwot? kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych, trzeba spe?nia? okre?lone warunki, dostarczy? wymagane dokumenty i sp?aca? raty z?o?one z kapita?u i odsetek. Kiedy warto skorzysta? z […]

Ile najwi?cej gotówki dostaniemy w po?yczce pozabankowej?

Ile najwi?cej gotówki dostaniemy w po?yczce pozabankowej? Po?yczki pozabankowe dzielimy na dwie grupy – szybkie, jednorazowe i krótkoterminowe chwilówki oraz po?yczki na raty. Rodzaj chwilówki ma wp?yw na wysoko?? kwoty gotówki, jak? mo?emy od takiego Po?yczkodawcy otrzyma?. S? to kwoty od kilkuset do nawet kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych, potrzebne nam zwykle na wi?kszy remont domu czy […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16