Gdy jeden z ma??onków bierze po?yczki na dowód bez wiedzy drugiego

Gdy jeden z ma??onków bierze po?yczki na dowód bez wiedzy drugiego Jeszcze do 2005 roku ma??onek, który zaci?gn?? kredyt lub po?yczk? za plecami ?ony lub m??a i nie sp?aca? tego zobowi?zania, nara?a? na zad?u?enie równie? t? drug? osob?. Dzisiaj na szcz??cie prawo jest po stronie tych, którzy zupe?nie nie?wiadomie zostali wpl?tani w k?opoty finansowe ma??onka, […]

Chwilówki – kiedy grozi nam komornik?

Chwilówki – kiedy grozi nam komornik? ?atwo wzi??, trudniej odda? – tak te? jest w przypadku chwilówek i innych szybkich oraz ?atwych sposobów na po?yczenie pieni?dzy. G?ówn? zasad?, aby nie popa?? w spiral? zad?u?enia, jest sp?ata zobowi?za? finansowych w terminie. Tym bardziej ?e w przypadku po?yczek krótkoterminowych, koszty ich przed?u?enia s? spore i mog? tylko […]

Po?yczka dla studenta bez pracy

Po?yczka dla studenta bez pracy Student te? cz?owiek i swoje potrzeby ma. Bywaj? bowiem sytuacje, kiedy osoba ucz?ca si? potrzebuje pilnie kilkuset z?otych np. na rat? za studia, kurs prawa jazdy, wyjazd, remont czy przeprowadzk?. Niezale?nie od celu i przeznaczenia, ma?o kto chce po?yczy? pieni?dze osobie, która jeszcze nie pracuje, a odbywa np. bezp?atny sta? […]

Mniejsze oprocentowanie chwilówek ni? kredytów w banku?

Mniejsze oprocentowanie chwilówek ni? kredytów w banku? Ka?da z instytucji – czy to bank czy firma po?yczkowa, robi dzi? wszystko, aby zdoby? zaufanie klientów. Z drugiej strony to nadal biznesy, które chc? na siebie zarabia?. Czy rynek finansowy ulega zmianie i po?yczki staj? si? bardziej atrakcyjne i op?acalne ni? tradycyjny kredyt gotówkowy w banku? Jakie […]

Wybrane promocje w po?yczkach pozabankowych

Wybrane promocje w po?yczkach pozabankowych Czym najcz??ciej kusz? nas w swoich ofertach firmy po?yczkowe? Darmowa chwilówka, atrakcyjna po?yczka na raty, niskie odsetki, wakacje od sp?aty, konkurs z nagrodami pieni??nymi i rzeczowymi dla po?yczkobiorców, a mo?e rabat na sp?at? po?yczki? Za nami wakacyjne promocje na podró?e, a przed nami powrót do codziennych obowi?zków w szkole i […]

Kiedy warto skorzysta? z us?ug firmy odd?u?aj?cej?

Kiedy warto skorzysta? z us?ug firmy odd?u?aj?cej? Nieistotne czy masz d?ug w postaci kredytu w banku czy kilku niesp?aconych chwilówek, gdzie odsetki rosn? z dnia na dzie?, trzeba dzia?a?. Najgorszym rozwi?zaniem w przypadku bycia zad?u?onym jest zmarnowany czas i ucieczka od odpowiedzialno?ci za swoje zobowi?zania finansowe. Je?li nie wiesz jak albo próbowa?e? ju? rozmawia? ze […]

Czy aby otrzyma? po?yczk?, trzeba mie? sta?y dochód?

Czy aby otrzyma? po?yczk?, trzeba mie? sta?y dochód? Je?li potrzebujemy szybko gotówki i nie mamy mo?liwo?ci po?yczenia od rodziny czy znajomych, wybieramy zwykle pomoc w postaci po?yczki chwilówki. Jednak, aby otrzyma? nawet kilkaset z?otych gotówki, trzeba spe?nia? pewne warunki. Po?yczkobiorca musi by? osob? pe?noletni? zamieszkuj?c? na terenie RP, cz?sto jako obywatel polski, posiada? dowód osobisty, […]

Czy chwilówki 24h wyp?ac? nam pieni?dze w weekend i nocy?

Czy chwilówki 24h wyp?ac? nam pieni?dze w weekend i nocy? Tekst ten powsta? w odpowiedzi na liczne pytania osób na forum, które pilnie poszukuj? gotówki od r?ki. Niezale?nie czy jest to weekend czy ?rodek tygodnia i pó?na godzina wieczorna, s? sytuacje kryzysowe, kiedy pieni?dze s? potrzebne od zaraz. Czy s? firmy po?yczkowe oferuj?ce chwilówki, które […]

Bankructwo Wonga w Wlk. Brytanii, a sytuacja Po?yczkobiorców w Polsce?

Bankructwo Wonga w Wlk. Brytanii, a sytuacja Po?yczkobiorców w Polsce? Z?e wie?ci lubi? szybko si? rozchodzi?. Osoby ?ledz?ce rynek po?yczek czy te? po?yczkobiorcy korzystaj?cy z oferty popularnej w Polsce firmy Wonga, mog? ostatnio mie? obawy. Czy s?ynny po?yczkodawca ma problemy finansowe równie? u nas? Jak kiepska sytuacja Wonga w Wielkiej Brytanii mo?e wp?yn?? na po?yczki […]

Jakie warunki musisz spe?ni? jako Po?yczkobiorca?

Jakie warunki musisz spe?ni? jako Po?yczkobiorca? „Chwilówka dla ka?dego!”, „Szybka gotówka na dowód!” – takimi has?ami marketingowymi kusz? nas niektóre z pozabankowych firm po?yczkowych. Mimo ?e zdarzaj? si? Po?yczkodawcy, dla których wystarczy by? osob? pe?noletni?, mieszkaj?ca na terenie RP, nie znaczy to, ?e nie weryfikuj? one pozosta?ych punktów przy sk?adaniu wniosku przez klienta. Im mniejsza […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16