Darmowa po?yczka na 60 dni – jakie firmy maj? j? w swojej ofercie?

Darmowa po?yczka na 60 dni – jakie firmy maj? j? w swojej ofercie? Chwilówki zazwyczaj udzielane s? na 30 dni, jednak niektóre firmy pozabankowe oferuj? szybkie po?yczki na okres 60, a nawet 65 dni. Dodatkowo wi?kszo?? po?yczkodawców oferuje tak?e pierwsz? darmow? po?yczk?. W których firmach po?yczkowych znajdziemy chwilówk? na 60 dni? Chwilówki na 60 dni […]

Po?yczki dla osób prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?

Po?yczki dla osób prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? Prowadzenie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej ma swoje zalety i wady. Wiele osób decyduje si? na otworzenie firmy, poniewa? chce samodzielnie zarz?dza? swoim czasem pracy. Co prawda, nie zawsze w praktyce wszystko wygl?da tak kolorowo, jednak podj?cie ryzyka zazwyczaj si? op?aca. Niestety, nierzetelni kontrahenci, zmniejszenie ilo?ci zamówie? (np. poza sezonem) czy […]

Czy tylko pierwsza po?yczka mo?e by? darmowa?

Czy tylko pierwsza po?yczka mo?e by? darmowa? Po?yczki za darmo wprowadza do swej oferty coraz wi?cej firm pozabankowych. Promocje tego typu z zasady dotycz? tylko i wy??cznie nowych klientów. Zazwyczaj mog? oni liczy? na wsparcie finansowe w wysoko?ci 500 – 3000 z?otych. Oferty darmowych po?yczek mo?na przeanalizowa? za pomoc? porównywarki online. Zanim zdecydujesz si? na […]

Po?yczka za darmo – kto jej udziela i na jakich warunkach?

Po?yczka za darmo – kto jej udziela i na jakich warunkach? Pierwsza po?yczka za darmo – tak g?osi wiele sloganów reklamowych firm po?yczkowych. Czy to mo?liwe, aby otrzyma? pieni?dze zupe?nie za nic? Brak odsetek? Ukrytych kosztów? Oczywi?cie! Darmowa po?yczka to taka, która nieobci??ona jest ?adnymi kosztami. Nale?y jednak spe?ni? dwa podstawowe warunki: by? nowym klientem […]

Darmowa po?yczka – co warto wiedzie??

Darmowa po?yczka – co warto wiedzie?? Nag?e, niespodziewane wydatki mog? stan?? na drodze ka?dego z nas. Jak zorganizowa? dodatkowe pieni?dze w takich sytuacjach? Pewnym wyj?ciem mo?e by? szybka po?yczka online udzielana przez firmy po?yczkowe. Jest to doskona?e rozwi?zanie, szczególnie gdy zdecydujemy si? na darmow? chwilówk?, która umo?liwia oddanie dok?adnie tylu pieni?dzy, ile po?yczyli?my.   Czy […]

Po?yczka pod hipotek? domu lub mieszkania – czy jest bezpieczna?

Po?yczka pod hipotek? domu lub mieszkania – czy jest bezpieczna? Cz?sto nie maj?c odpowiedniej zdolno?ci kredytowej, a b?d?c ju? w p?tli zad?u?enia, chwytamy si? ka?dej deski ratunku. Jednym z takich rozwi?za? s? w?a?nie po?yczki hipoteczne pod zastaw domu lub mieszkania. Jak wygl?da taki rodzaj zobowi?zania finansowego? Czy ka?dy mo?e z tego rozwi?zania skorzysta?? I przede […]

Windykacja terenowa – jak wygl?da i które firmy j? stosuj??

Windykacja terenowa – jak wygl?da i które firmy j? stosuj?? Kiedy nast?pi ju? taki moment, ?e termin sp?aty po?yczki ju? si? przedawni? i nic z tym nie robimy, to czeka nas wtedy zwykle windykacja ze strony wierzyciela. Jak wygl?da ten proces i czego mo?emy si? spodziewa?? Czym ró?ni si? windykacja terenowa od telefonicznej? I które […]

Kto ch?tniej po?ycza pieni?dze w Polsce – kobieta czy m??czyzna?

Kto ch?tniej po?ycza pieni?dze w Polsce – kobieta czy m??czyzna? Mog?oby si? wydawa?, ?e najbardziej rozrzutn? grup? spo?eczn? s? kobiety, które uwielbiaj? zakupy i nieustaj?c? kr??? po galeriach handlowych w poszukiwaniu np. nowej pary butów. Na szcz??cie to tylko stereotypy, a statystyki pokazuj? co? zupe?nie innego. D?ugi przypisywane s? najcz??ciej m??czyznom w ?rednim wieku, którzy […]

Ubezw?asnowolnienie a po?yczki chwilówki

Ubezw?asnowolnienie a po?yczki chwilówki Czy osoba ubezw?asnowolniona musi sp?aca? zaci?gni?t? po?yczk?? Czy w ogóle firmy mog? po?ycza? pieni?dze komu? takiemu? Jak to wygl?da ze strony prawnej, a jak w praktyce? Je?eli macie w rodzinie podobny problem albo osob?, która na?ogowo po?ycza chwilówki, pó?niej ich nie sp?acaj?c, przeczytajcie, co mo?na z tym zrobi?. Ubezw?asnowolnienie, czyli… Inaczej […]

Coraz wi?cej m?odych osób na rynku po?yczek

Coraz wi?cej m?odych osób na rynku po?yczek M?odzi Polacy coraz odwa?niej po?yczaj? pieni?dze. Wed?ug BIK w ci?gu roku przyby?o a? 33 tysi?ce nowych kredytobiorców w wieku 18-24 lat, co stanowi obecnie liczb? oko?o 630 tysi?cy osób z po?yczk? czy kredytem na koncie. Na szcz??cie wi?kszo?? ich zobowi?za? jest sp?acana w terminie i stanowi zaledwie 1% […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16