Brak terminowej sp?aty chwilówki – czym to grozi?

Brak terminowej sp?aty chwilówki – czym to grozi? Zarówno pozabankowe po?yczki ratalne, jak i popularne chwilówki to produkty finansowe, które ??czy mo?liwo?? szybkiego otrzymania gotówki. Nadal wi?kszo?? po?yczkobiorców nie analizuje swojej sytuacji i mo?liwo?ci finansowych, licz?c na „szybk? gotówk?”. Podpisanie umowy po?yczki bez upewnienia si?, ?e b?dzie si? j? w stanie sp?aci?, mo?e okaza? si? […]

Chwilówki bez BIK

Chwilówki bez BIK Jedn? z kluczowych zalet pozabankowych instytucji finansowych jest otwarto?? na potrzeby mniej wiarygodnych klientów. Popularn? chwilówk? mo?e otrzyma? osoba bardzo m?oda, dojrza?a, pozyskuj?ca dochody z niestandardowych ?róde?, a nawet… bezrobotna. Do kieszeni firm po?yczkowych z powodzeniem si?gaj? równie? osoby, posiadaj?ce negatywn? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej. Czym jest BIK? Wbrew obiegowej […]

Spirala zad?u?enia – jak z niej wyj???

Spirala zad?u?enia – jak z niej wyj??? Wpad?e? w spiral? zad?u?enia i zastanawiasz si?, jak do tego dosz?o? Z pewno?ci? wszystko zacz??o si? do?? niewinnie. Pierwsze zobowi?zanie na pozornie atrakcyjnych warunkach. Pieni?dze zainwestowane w nowy samochód, remont mieszkania lub wakacje. Bank zaoferowa? kredyt odnawialny na przyst?pnych zasadach, czemu by z niego nie skorzysta?? Jedno zobowi?zanie, […]

Rejestry d?u?ników, z których korzystaj? po?yczkodawcy

Rejestry d?u?ników, z których korzystaj? po?yczkodawcy Osoby wnioskuj?ce o po?yczk? w firmie pozabankowej musz? liczy? si? z tym, ?e po wype?nieniu formularza po?yczkowego b?d? proszone o akceptacj? listy zgód m.in. na sprawdzenie ich w ró?norodnych bazach danych. Dzi?ki takim rejestrom informacji zarówno firmy po?yczkowe, jak i banki minimalizuj? ryzyko udzielenia zobowi?zania osobom nierzetelnym, które nie […]

Gdzie otrzymam po?yczk? online w 15 minut?

Gdzie otrzymam po?yczk? online w 15 minut? Po?yczki online w 15 minut mo?na znale?? w ofercie wielu firm po?yczkowych. Rozwi?zanie to powsta?o z my?l? o osobach, które potrzebuj? pieni?dzy jeszcze tego samego dnia. Niektórzy po?yczkodawcy dodatkowo oferuj? po?yczki w 15 minut bez za?wiadcze? o dochodach. Po?yczki w 15 minut, czyli minimum formalno?ci Proces ubiegania si? […]

Jak odst?pi? od umowy po?yczki?

Jak odst?pi? od umowy po?yczki? Co zrobi?, gdy po zawarciu umowy po?yczki, chcemy jednak zrezygnowa?, poniewa? nie spe?nia ona naszych oczekiwa? lub te? wyst?pi?y inne okoliczno?ci. Czy mo?liwe jest odst?pienie od umowy po?yczki, je?eli tak to na jakich zasadach?   Odst?pi? od umowy po?yczki mo?emy, o ile nie min??o 14 dni od dnia podpisania dokumentu. […]

Po?yczka na remont mieszkania – kiedy warto po ni? si?gn???

Po?yczka na remont mieszkania – kiedy warto po ni? si?gn??? Remont mieszkania, czy to gruntowny, czy tylko podstawowy zazwyczaj wi??e si? z konieczno?ci? poniesienia du?ych nak?adów pieni??nych. W?ród najkosztowniejszych przedsi?wzi?? wymienia si? mi?dzy innymi remont ?azienki z wymian? ca?ej instalacji – elektrycznej i hydraulicznej. Wi?kszo?? osób oszcz?dza przez kilka lub kilkana?cie miesi?cy, aby od?o?y? gotówk? […]

Na czym polega konsolidacja po?yczek?

Na czym polega konsolidacja po?yczek? W uproszczeniu konsolidacja polega na po??czeniu kilku zobowi?za? w jedno o ujednoliconych warunkach sp?aty. Najcz??ciej stosowana jest w przypadku konieczno?ci sp?aty kilku po?yczek lub kredytów. Dzi?ki niej po?yczkobiorca mo?e zyska? wyd?u?ony okres sp?aty ca?o?ci swoich zobowi?za?. Konsolidacj? chwilówek umo?liwiaj? jedynie niektóre firmy po?yczkowe dzia?aj?ce na naszym rynku. Kiedy konsolidacja po?yczek […]

Jak napisa? podanie o umorzenie odsetek?

Jak napisa? podanie o umorzenie odsetek? Odsetki to zysk dla banku lub firmy pozabankowej. Ka?da instytucja finansowa pobiera je od zobowi?za? udzielonych klientom. Koszt ten naliczany jest zgodnie z zapisani zawartymi w umowie kredytu lub po?yczki. Aktualnie maksymalna wysoko?? odsetek, któr? mog? ustali? instytucje finansowe, okre?lona jest przez tzw. ustaw? antylichwiarsk?. W niektórych przypadkach mo?liwe […]

Zalety i wady po?yczek online

Zalety i wady po?yczek online Opinie o popularnych chwilówkach s? podzielone. Niektórzy po?yczkobiorcy chwal? ten produkt finansowy, inni zdecydowanie odradzaj? jego zaci?gni?cie. Po?yczki pozabankowe z zasady uznawane s? za drogie. Osoby, które spotka?y na swej drodze nieuczciwych po?yczkodawców, cz?sto niepochlebnie wyra?aj? si? o ca?ym sektorze firm pozabankowych.   Nie powinno si? jednak ocenia? wszystkich po?yczkodawców […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16