Po?yczka internetowa – jak unikn?? oszustw?

Po?yczka internetowa – jak unikn?? oszustw? Internet daje sporo mo?liwo?ci, na tyle du?ych, ?e wi?ksz? cz??? ?ycia mo?na zorganizowa? w?a?ciwie bez wychodzenia z domu. Dotyczy to nawet pozyskania dodatkowej gotówki. W?a?nie dlatego chwilówki online zyska?y tak wielk? popularno?? i ciesz? si? zaufaniem swoich klientów. Poruszanie si? w Internecie ma jednak swoje ciemne strony – co […]

Czym jest zdolno?? kredytowa i jak j? policzy??

Czym jest zdolno?? kredytowa i jak j? policzy?? Dla sporej liczby klientów firm po?yczkowych i banków dosy? mgliste mog? by? poj?cia zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej. Bardzo cz?sto oba terminy u?ywane s? zamiennie, co jest du?ym b??dem – cho? oba id? ze sob? w parze. S? to jednak podstawowe wymogi, jakie przed potencjalnymi po?yczkobiorcami stawiaj? instytucje […]

Weryfikacja po?yczkobiorcy – gdzie po?yczymy bez przelewu?

Weryfikacja po?yczkobiorcy – gdzie po?yczymy bez przelewu? Przelew weryfikacyjny w po?yczkach internetowych nie s?u?y tylko temu, by po?yczkodawca uzyska? nasze dane bankowe i wiedzia? na jakie konto przela? po?yczk?. Przez d?ugi czas by? (i nadal jest) to niezawodny sposób na potwierdzenie to?samo?ci klienta i zdobycie pewno?ci, ?e nikt nie podszywa si? pod osob?, której dane […]

Najwy?sze kwoty darmowych chwilówek – przegl?d firm

Najwy?sze kwoty darmowych chwilówek – przegl?d firm Najwi?ksz? zalet? darmowych chwilówek online jest to, ?e s?… darmowe. Mo?na by jeszcze wyliczy?, ?e s? szybkie, bez formalno?ci i bez wychodzenia z domu. Jednak najwi?ksz? ich wad? mo?e by? to, ?e zazwyczaj dost?pne s? one w ma?ych kwotach. Osoba, która potrzebuje wi?kszej kwoty, ale z firmami po?yczkowymi […]

Nie sp?acam po?yczki – jakie dodatkowe koszty ponios??

Nie sp?acam po?yczki – jakie dodatkowe koszty ponios?? Po?yczka w firmie pozabankowej, tak jak ka?de inne zobowi?zanie finansowe, powinna by? sp?acana na czas. Dlatego te? decyzja po?yczkowa musi by? dobrze przemy?lana i zaci?gni?ta z g?ow?, adekwatnie nie tylko do naszych potrzeb, ale przede wszystkim do mo?liwo?ci. Nieuregulowane zobowi?zanie to nie tylko nara?enie si? na nieprzyjemno?ci […]

Gdzie najtaniej przed?u?? okres sp?aty po?yczki?

Gdzie najtaniej przed?u?? okres sp?aty po?yczki? Czasem dobre ch?ci nie wystarcz?, by sp?aci? chwilówk? w terminie. Cz??? borykaj?cych si? z tym problemem osób próbuje wtedy doj?? do porozumienia z firm? po?yczkow? i stara si? o roz?o?enie po?yczki na raty. Nie jest to jednak rozwi?zanie dost?pne od razu i wi?kszo?? firm stosuje polityk?, wed?ug której najpierw […]

Po?yczki internetowe. Jakie s? prawa po?yczkobiorcy?

Po?yczki internetowe. Jakie s? prawa po?yczkobiorcy? Nag?y wydatek – ten powód sk?oni? wi?kszo?? osób do tego, by rozwi?zania swoich problemów finansowych nie szuka? w banku, a w firmie po?yczkowej zajmuj?cej si? udzielaniem chwilówek online. Taka po?yczka wydaje si? by? dobrym rozwi?zaniem przej?ciowych problemów, o ile jest przemy?lana i wybrana z g?ow?. To oznacza, ?e jeszcze […]

Nie mog? sp?aci? po?yczki – jak dogada? si? z firm? po?yczkow??

Nie mog? sp?aci? po?yczki – jak dogada? si? z firm? po?yczkow?? Popularno?? chwilówek online ro?nie i, mimo ?e obecnie jest to ta?sze ni? kiedykolwiek, wci?? wielu Polaków ma problemy ze sp?at? swoich zobowi?za? na czas. Brak mo?liwo?ci sp?aty po?yczki w terminie spowodowany jest ró?nymi rzeczami, jednak niezale?nie od tego, zawsze mo?e spowodowa? niemi?e konsekwencje. Buduj?cym […]

W jakiej firmie otrzymam po?yczk? najszybciej – przegl?d firm

W jakiej firmie otrzymam po?yczk? najszybciej – przegl?d firm Po?yczka w 15 minut. Z tym okre?leniem mo?e bardzo cz?sto spotka? si? nawet laik, który z po?yczkami ma styczno?? tylko w reklamach. Ten, który pewne do?wiadczenie posiada, wie, ?e z czasem uzyskania po?yczki mo?e by? ró?nie i, je?li nast?pnym razem zdecyduje si? na po?yczk?, zapozna si? […]

Po?yczki na umow? zlecenie i umow? o dzie?o – gdzie je dosta??

Po?yczki na umow? zlecenie i umow? o dzie?o – gdzie je dosta?? Cz?stym problemem z jakim spotykaj? si? osoby ubiegaj?ce si? o kredyt bankowy, jest odmowa spowodowana zatrudnieniem nie opieraj?cym si? na umowie o prac?. Cho? takie osoby pracuj? i zdarza si?, i? osi?gaj? dochody wy?sze ni? gdyby pracowali na etacie, bank uznaje, i? nie […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16