1000 z?otych po?yczki – chwilówka czy na raty?

1000 z?otych po?yczki – chwilówka czy na raty? Cho? dost?pne kwoty po?yczek online ci?gle rosn?, a w ostatnich latach nawet w chwilówkach mo?na liczy? na kilka tysi?cy z?otych (zob. artyku? „Najwi?ksze kwoty darmowych chwilówek”), najcz??ciej zaci?gane przez klientów po?yczki opiewaj? raczej na ?rednie i ma?e kwoty. Oczywi?cie, to ogromny komfort mie? ?wiadomo??, ?e w razie […]

Czy przelewy realizowane przez Blue Media s? bezpieczne?

Czy przelewy realizowane przez Blue Media s? bezpieczne? Na polskim rynku ekspresowe przelewy wesz?y do powszechnego u?ytku dopiero kilka lat temu. Cho? mo?na powiedzie?, ?e zdoby?y nale?n? im popularno??, mog? budzi? obawy o bezpiecze?stwo wykonywania przelewów przez tego typu platformy – w ko?cu nale?y udost?pni? swoje dane bankowe, takie jak numer karty lub te? podczas […]

Kiedy otrzymam pe?n? kwot? po?yczki? Przegl?d firm

Kiedy otrzymam pe?n? kwot? po?yczki? Przegl?d firm Przyzwyczaili?my si? ju? do tego, ?e wi?kszo?? firm po?yczkowych udziela darmowych chwilówek i je?li tylko nie korzystali?my jeszcze z us?ug konkretnej firmy, mo?emy liczy? na to, ?e wszystkie koszty zostan? nam umorzone. Mimo, ?e bardzo korzystne, to takie po?yczki podlegaj? jednak pewnym ograniczeniom, szczególnie, je?li chodzi o wysoko?? […]

Jak wygl?da wniosek po?yczkowy i w jaki sposób go wype?ni??

Jak wygl?da wniosek po?yczkowy i w jaki sposób go wype?ni?? Wnioski po?yczkowe w przypadku szybkich po?yczek internetowych, w dzisiejszych czasach nie s? skomplikowane, a same firmy po?yczkowe chwal? si?, ?e nie powinno to zaj?? wi?cej ni? kilka minut – w ko?cu to podstawa, by móc uzyska? po?yczk? w ci?gu 15 minut. W zwi?zku z tym, […]

S?owniczek po?yczkowy: co musi wiedzie? ka?dy po?yczkobiorca?

S?owniczek po?yczkowy: co musi wiedzie? ka?dy po?yczkobiorca? Po?yczki mog? by? korzystne, je?li po?yczkobiorca wie, jak z nich bezpiecznie korzysta?. Wiedza jest podstaw? ?wiadomego i rozs?dnego po?yczania i warto do niej si?gn?? jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki. Poni?szy s?owniczek odpowiedzialnego po?yczkobiorcy wymienia najwa?niejsze zagadnienia, które b?d? dotyczy?y przysz?ego po?yczkobiorcy: BIG – Pi?? rejestrów gospodarczych, których polem dzia?alno?ci […]

Jak powinna wygl?da? umowa po?yczkowa?

Jak powinna wygl?da? umowa po?yczkowa? Umowa jest esencjonalnym dokumentem potwierdzaj?cym zawarcie transakcji i b?dzie ona stanowi? równie? podstaw? potencjalnych przysz?ych roszcze? zarówno dla po?yczkodawcy, jak i po?yczkobiorcy. Internetowe chwilówki lub po?yczki ratalne stanowi? przedmiot umowy konsensualnej, czyli takiej, która uzgadniana jest przez obie strony. W rzeczywisto?ci jest jednak tak, ?e firma po?yczkowa narzuca ustalony przez […]

Jak wygl?da windykacja d?ugów?

Jak wygl?da windykacja d?ugów? Zaci?gni?cie jakiegokolwiek zobowi?zania finansowego, zarówno w formie po?yczki jak i kredytu bankowego, jest równie? dobrowolnym poddaniem si? odpowiedzialno?ci prawnej i finansowej za z?amanie postanowie? umowy dotycz?cych terminowej sp?aty. Proces windykacyjny jest do?? skomplikowany i mo?e przebiega? wieloetapowo, w zale?no?ci od tego, jak d?ugo po?yczkobiorca b?dzie zwleka? z oddaniem d?ugu. Oczywi?cie – […]

Po?yczka a kredyt bankowy – porównanie kosztów

Po?yczka a kredyt bankowy – porównanie kosztów Wzi?cie kredytu lub po?yczki mo?e pozwoli? zarówno na unikni?cie problemów, jak i zrealizowanie marze? i celów, np. zakupu samochodu, wyjazdu na wakacje czy wymianie domowego sprz?tu AGD. Cz?sto bywa tak, ?e obie formy po?yczania u?ywane s? zamiennie, jako równe sobie. Tak oczywi?cie nie jest, gdy? ró?ni si? zarówno […]

Najbardziej op?acalna po?yczka – gdzie spotkam najni?sze koszty?

Najbardziej op?acalna po?yczka – gdzie spotkam najni?sze koszty? Po?yczki internetowa najcz??ciej zaci?gane s? pod wp?ywem potrzeby chwili, a niespodziewany wydatek to najcz?stszy powód, by z takiej po?yczki skorzysta?. W zale?no?ci od kwoty po?yczki, zdolno?ci kredytowej i ogólnej zdolno?ci finansowej, mo?emy zdecydowa? si? na chwilówk? lub po?yczk? rataln?. Obie rz?dz? si? ró?nymi prawami, inaczej b?d? wygl?da?y […]

Jakie s? najwa?niejsze cechy dobrej chwilówki?

Jakie s? najwa?niejsze cechy dobrej chwilówki? Ci??ko okre?li? kryteria, którymi powinno kierowa? si? przy wyborze odpowiedniej dla siebie internetowej chwilówki, zw?aszcza je?li na pierwszy rzut oka wszystkie wydaj? si? by? do siebie podobne. Polacy coraz cz??ciej korzystaj? z takiej formy po?yczania i, co jest postaw? wymagaj?c? pochwa?y, coraz cz??ciej robi? to ?wiadomie, z pieczo?owito?ci? wybieraj?c […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16