Po?yczki dla bezrobotnych. Szansa na wyj?cie z problemów?

Po?yczki dla bezrobotnych. Szansa na wyj?cie z problemów? Brak pracy dotyka wiele osób. Sporo osób dotkni?tych jest tzw. bezrobociem strukturalnym, które powoduje trwa?e pozostawanie bez pracy, ale s? te? takie, które utraci?y prac? z dnia na dzie? i nie posiadaj?c ?adnych oszcz?dno?ci pozosta?y bez ?rodków finansowych. Brak sta?ej pracy niemal?e wyklucza mo?liwo?? uzyskania jakiejkolwiek formy […]

Dlaczego nie dosta?em przelewu z firmy po?yczkowej? Przyczyny opó?nie?

Dlaczego nie dosta?em przelewu z firmy po?yczkowej? Przyczyny opó?nie? Co chwil? na forach po?yczkowych dotycz?cych chwilówek online pojawiaj? si? zapytania o tre?ci „Z?o?y?em wniosek po?yczkowy w [nazwa firmy] i jeszcze nie dosta?em po?yczki. Kiedy? bra?em po?yczk? w innej firmie i tam czeka?em nie wi?cej ni? 30 minut. Dlaczego jeszcze nie dosta?em pieni?dzy?”. Po?yczkobiorcy przyzwyczaili si? […]

Czy mog? sp?aci? po?yczk? za inn? osob??

Czy mog? sp?aci? po?yczk? za inn? osob?? Po?yczk? online ?atwo jest zaci?gn??, ale o wiele trudniej sp?aci? – o tym fakcie przekona?o si? ju? wielu po?yczkobiorców. Cz?sto mog? jednak liczy? na pomocn? d?o? rodziny lub znajomych, którzy sk?onni s? udzieli? po?yczki prywatnej na sp?at? lub sp?aci? po?yczk? samodzielnie w czyim? imieniu. O ile udzielenie po?yczenie […]

Chwilówki stacjonarne – jak nie da? si? naci?gn???

Chwilówki stacjonarne – jak nie da? si? naci?gn??? Po?yczki online s? dzisiaj jednym z najpopularniejszych produktów finansowych. Ich prostota i ?atwo?? zaci?gni?cia niewymagaj?ca praktycznie ?adnego wysi?ku, zdoby?a powszechne uznanie klientów. S? jednak grupy spo?eczne, które cho? zastanawiaj? si? nad zaci?gni?ciem po?yczki, nie chc? lub nie mog? zrobi? tego przez Internet. S? to przede wszystkim osoby […]

Najcz?stsze b??dy w oszcz?dzaniu. Co mo?na zrobi? lepiej?

Najcz?stsze b??dy w oszcz?dzaniu. Co mo?na zrobi? lepiej? Ziarnko do ziarnka, a zbierze si? miarka. Tymi s?owami zwykle podsumowuje si? ca?y proces oszcz?dzania. Ludowe powiedzenia nie zawsze si? jednak sprawdzaj?, a oszcz?dzaj?cy nie raz musz? spotka? si? konsekwencjami swoich b??dów, które nieraz mog? zniweczy? wszystkie plany i pomniejszy? ju? zgromadzone oszcz?dno?ci. Te za? mog? szczególnie […]

B??dny przelew i opó?nienie w sp?acie po?yczki – czy ponios? koszty?

B??dny przelew i opó?nienie w sp?acie po?yczki – czy ponios? koszty? Wystarczy chwila nieuwagi lub zm?czenie, by w tytule, kwocie lub numerze konta do przelewu znalaz?a si? pomy?ka, niezauwa?ona przed wys?aniem. Szczególn? ostro?no?? powinno zachowa? si?, gdy przelewy dotycz? rzeczy wa?nych – rachunków lub sp?aty zobowi?za? finansowych. Mo?e si? jednak zdarzy? tak, ?e sp?ata chwilówki […]

Jak zadba? o swoje bezpiecze?stwo w Internecie?

Jak zadba? o swoje bezpiecze?stwo w Internecie? Przez Internet wykonujemy tak wiele czynno?ci – robimy zakupy, p?acimy rachunki, a nawet pracujemy – ?e w?a?ciwie mogliby?my w ogóle nie wychodzi? z domu. Tak te? dzieje si? w przypadku, gdy potrzebna jest dodatkowa gotówka. Po?yczki online, które mo?na zaci?gn?? w ca?o?ci przez internet, s? wybawieniem w podbramkowych […]

Ile kosztuje darmowa chwilówka, je?li nie odda si? jej w terminie?

Ile kosztuje darmowa chwilówka, je?li nie odda si? jej w terminie? ?aden po?yczkobiorca nie wyobra?a sobie ju? polskiego rynku finansowego bez darmowych chwilówek, za które, je?li tylko jest nowym klientem firmy, nie musi nic p?aci?. Chyba ?e b?dzie to 1 grosz op?aty weryfikacyjnej, która i tak najcz??ciej niezw?ocznie zwracana jest na konto klienta. Mo?liwo?? sp?acenia […]

Wszystko o RRSO. Kiedy zwraca? uwag? na ten wska?nik?

Wszystko o RRSO. Kiedy zwraca? uwag? na ten wska?nik? RRSO to obecnie najcz??ciej poruszane zagadnienie dotycz?ce po?yczek pozabankowych. Prawo nak?ada na instytucje po?yczkowe obowi?zek podawania stosownej informacji o wysoko?ci tego wska?nika, zarówno w kalkulatorach po?yczkowych dost?pnych na stronach internetowych firmy, jak i w reklamach. Tymczasem, RRSO wci?? jest dla przeci?tnego po?yczkobiorcy (a tym bardziej dla […]

Jak szybko sp?aci? po?yczk?? Sposoby na oszcz?dzanie

Jak szybko sp?aci? po?yczk?? Sposoby na oszcz?dzanie Sp?acenie zaci?gni?tej chwilówki lub po?yczki ratalnej mo?e niekiedy przerosn?? mo?liwo?ci niejednej osoby, nawet je?li b?dzie to chwilówka darmowa, za któr? nie ponosi si? ?adnych kosztów. Czasami przyczyn? tego stanu rzeczy jest nierozs?dne zaci?gni?cie zobowi?zania, które znacznie przewy?sza mo?liwo?ci finansowe po?yczaj?cego, ale cz?sto g?ównym winowajc? jest nieumiej?tne zarz?dzenie bud?etem […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16