Reklamacja po?yczki. Sprawd?, co mo?esz zrobi?

Reklamacja po?yczki. Sprawd?, co mo?esz zrobi? Ten, kto kiedykolwiek mia? do czynienia z reklamowaniem wadliwego towaru, zapewne zdaje sobie spraw?, ?e mo?e to by? proces trudny, a nawet bezskuteczny. Jakkolwiek, jest to prawo ka?dego konsumenta i mo?na z niego skorzysta?, je?li tylko uwa?a si?, ?e firma po?yczkowa nale?ycie nie wywi?za?a si? ze swoich obowi?zków lub […]

Gdzie po pierwsz? po?yczk?? Kilka kroków do najlepszego wyboru

Gdzie po pierwsz? po?yczk?? Kilka kroków do najlepszego wyboru Po?yczanie pieni?dzy prze?ywa w?a?nie swoisty „boom”, szczególnie je?li chodzi o produkty pozabankowe. By? mo?e wynika to z faktu, ?e jeszcze nigdy zaci?gni?cie po?yczki nie by?o takie ?atwe, szybkie i komfortowe. Firm po?yczkowych jest jednak tak wiele, ?e nowicjuszowi mo?e by? trudno rozezna? si? w ofertach, a […]

Zmiana harmonogramu sp?aty po?yczki – czy to mo?liwe?

Zmiana harmonogramu sp?aty po?yczki – czy to mo?liwe? Ka?da po?yczka to obci??enie, niezale?nie od tego, czy jest to chwilówka, czy po?yczka ratalna. Na tyle du?e, ?e czasami po?yczki nie udaje si? sp?aci?. Dotyczy to szczególnie po?yczek ratalnych, charakteryzuj?cych si? d?ugim okresem finansowania. Nawet je?li w momencie zaci?gania po?yczki po?yczkobiorca ma pewno??, ?e po?yczk? odda, w […]

Po?yczki na kart? przedp?acon?. Kiedy warto z nich skorzysta??

Po?yczki na kart? przedp?acon?. Kiedy warto z nich skorzysta?? Sposób wyp?aty pieni?dzy przez firmy po?yczkowe jest w?a?ciwie zmonopolizowany przez standardowe przelewy bankowe. Ma tu swoje niew?tpliwe i ogromne plusy. Przede wszystkim zapewnia dotarcie gotówki do klienta w rekordowo szybkim czasie. W niektórych przypadkach od momentu przyznania po?yczki do otrzymania pieni?dzy mo?e min?? nie wi?cej ni? […]

ABC po?yczkobiorcy: jak dobrze wybra? kwot? i okres sp?aty po?yczki?

ABC po?yczkobiorcy: jak dobrze wybra? kwot? i okres sp?aty po?yczki? Po?yczki s? na wyci?gni?cie r?ki. Dos?ownie – aby zaci?gn?? po?yczk? online, wystarczy si?gn?? po komputer, tablet, a nawet smartfon. Ponadto zró?nicowanie ofert sprawia, ?e s? one dost?pne dla prawie ca?ego spo?ecze?stwa. Mog? po ni? si?gn?? osoby bardzo m?ode, dopiero wkraczaj?ce w doros?o??, emeryci, a nawet […]

BIK czy BIG – co ma wi?kszy wp?yw na przyznanie po?yczki?

BIK czy BIG – co ma wi?kszy wp?yw na przyznanie po?yczki? Rejestry Biura Informacji Kredytowej i Biur Informacji Gospodarczej s? zmor? dzisiejszych po?yczkobiorców. O ile przyzwyczaili?my si? ju?, ?e aby otrzyma? atrakcyjn? ofert?, nie trzeba zarabia? milionów ani przedstawia? ?adnych za?wiadcze? o dochodach. Weryfikacja wiarygodno?ci kredytowej jest jednak wa?nym punktem analizy wniosków po?yczkowych, a firmy […]

Jak za?o?y? konto i korzysta? z us?ug BIK?

Jak za?o?y? konto i korzysta? z us?ug BIK? Wiedza o tym, w jaki sposób liczony jest scoring punktowy w rejestrze Biura Informacji Kredytowej i w jaki sposób umiej?tnie go kszta?towa? mo?e przys?u?y? si? wyborowi odpowiedniego dla siebie produktu finansowego. Je?li wybór ten padnie na po?yczk? online, po?yczkobiorca maj?cy znajomo?? swojego statusu kredytowego mo?e zaw?zi? swoje […]

Bezpieczny PESEL. Warto skorzysta? z takiej us?ugi?

Bezpieczny PESEL. Warto skorzysta? z takiej us?ugi? Niepisana zasada mówi?ca o tym, ?e je?li co? jest popularne, to do?? szybko znajd? si? osoby, które b?d? chcia?y to wykorzysta? w niecny sposób, jest aktualna. Zw?aszcza w dobie Internetu, który osobom nieuczciwym daje spore pole do nadu?y?. Nic wi?c dziwnego, ?e dzia?alno?? oszustów dotyczy równie? po?yczek online, […]

Kiedy mog? z?o?y? kolejny wniosek o po?yczk??

Kiedy mog? z?o?y? kolejny wniosek o po?yczk?? Branie chwilówek uzale?nia? By? mo?e, je?li wzi?? pod uwag?, ?e tytu?owa fraza jest jedn? z najcz??ciej zadawanych pyta? na forach dotycz?cych chwilówek online i znajduje si? w?a?ciwie w ka?dej sekcji FAQ na stronach internetowych firm po?yczkowych. Takie pytanie zwykle ma ró?ne przyczyny. Mo?e by? to odmowa przyznania po?yczki […]

Chwilówki z najni?szym RRSO

Chwilówki z najni?szym RRSO Analizuj?c koszty chwilówki, wiele osób zwraca uwag? przede wszystkim na jej oprocentowanie. To spory b??d. Warto?ci?, która precyzyjnie okre?li, ile w praktyce zap?acisz za po?yczone pieni?dze jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. W artykule rozszyfrujemy ten tajemniczy skrót. Podpowiemy tak?e, gdzie szuka? chwilówek z najni?szym RRSO. Jednym z kluczowych czynników, […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16