Po?yczka i kredyt: kiedy wymagana jest zgoda wspó?ma??onka?

Po?yczka i kredyt: kiedy wymagana jest zgoda wspó?ma??onka? W ci?gu ostatnich kilku lat coraz popularniejsza w Polsce staje si? intercyza – w 2017 roku takich umów podpisano ponad 50 tysi?cy! Cho? jest to liczba du?a, stanowi tylko 25% wszystkich zawartych ma??e?stw. Nie mo?na wi?c uzna?, ?e jest to forma preferowana, a w zwi?zku z tym […]

Karta kredytowa czy po?yczka gotówkowa – co wybra??

Karta kredytowa czy po?yczka gotówkowa – co wybra?? Realizacja swoich potrzeb nie zawsze musi opiera? si? na dost?pno?ci bie??cych ?rodków finansowych lub zgromadzonych oszcz?dno?ci. Mo?liwo?ci finansowania jest wiele, a jednymi z najpopularniejszych s? po?yczki oraz karta kredytowa. Wiele osób zastanawia si? jednak w jaki sposób z nich korzysta? i czy warto? A je?li tak, to […]

Co zrobi?, je?li wniosek po?yczkowy zosta? odrzucony?

Co zrobi?, je?li wniosek po?yczkowy zosta? odrzucony? Do?? rozpowszechnione mniemanie o po?yczkach online najcz??ciej dotyczy ich dost?pno?ci dla ró?nych grup spo?ecznych i zawodowych. Wed?ug niektórych opinii otrzyma j? ka?dy, kto tylko si? po ni? zg?osi. Tymczasem przyznawalno?? po?yczek nie jest stuprocentowa – wnioskodawca mo?e spotka? si? z odmow? udzielenia po?yczki niejednokrotnie. To niew?tpliwie przykra sytuacja, […]

Dzia?ania upominawcze: monity, wezwania, nakazy

Dzia?ania upominawcze: monity, wezwania, nakazy Po up?ywie ostatecznego terminu sp?aty po?yczki nale?y spodziewa? si?, ?e po?yczkodawca podejmie kroki, by sk?oni? d?u?nika do jak najszybszego uregulowania zobowi?zania. Nie trzeba si? jednak obawia? tego, ?e sprawa w b?yskawicznym tempie wkroczy na drog? s?dow?. Doj?cie do tego etapu zajmuje zwykle kilka miesi?cy i by tak si? sta?o, firma […]

Czy warto sp?aca? po?yczk? inn? po?yczk?? Jak nie wpa?? w pu?apk??

Czy warto sp?aca? po?yczk? inn? po?yczk?? Jak nie wpa?? w pu?apk?? Najprostszym sposobem na sp?at? po?yczki w przypadku, gdy nie ma si? na to funduszy, jest zaci?gni?cie innej po?yczki. To naj?atwiejsze i najszybsze rozwi?zanie problemu, ale czy na pewno? W ko?cu jedynym, co zyskuje po?yczkobiorca, jest dodatkowy czas. Jednak z drugiej strony – mo?e to […]

Od czego zale?y wysoko?? raty i po?yczki?

Od czego zale?y wysoko?? raty i po?yczki? Pozabankowe po?yczki ratalne ciesz? si? równie wielk? popularno?ci?, co kredyty bankowe. Instytucje po?yczkowe mog? pochwali? si? zapewnieniem swoim klientom niesamowitej wygody i szybko?ci w zdobyciu pieni?dzy na dowolny cel. Co wi?cej, najcz??ciej to klient sam ustala wysoko?ci po?yczki oraz okres sp?aty. Jest to elastyczny sposób na to, by […]

Zawieranie umów przez Internet – w jaki sposób mo?emy to zrobi??

Zawieranie umów przez Internet – w jaki sposób mo?emy to zrobi?? Uzyskanie po?yczki online jest dzisiaj standardem. Odbywa si? bardzo szybko i, co najwa?niejsze, nie trzeba wychodzi? z domu, by podpisa? umow? po?yczki. Cho? wiele osób mo?e mie? pewne obawy o bezpiecze?stwo umów w sposób niepisemny, firmy po?yczkowe zadba?y o odpowiednie zabezpieczenie wszystkich dokumentów oraz […]

Po?yczki spo?eczno?ciowe – jasne i ciemne strony prywatnego po?yczania

Po?yczki spo?eczno?ciowe – jasne i ciemne strony prywatnego po?yczania Do niedawna po?yczki spo?eczno?ciowe rozwija?y si? g?ównie na rynkach zagranicznych, gdzie nawet i dzi? ?wi?c? triumfy. W Polsce nie pocz?tkowo nie by?y tak popularne, zw?aszcza w porównaniu z chwilówkami oferowanymi przez firmy po?yczkowe. To si? jednak zmieni?o i dzi? mo?emy skorzysta? z atrakcyjnych po?yczek udzielanych przez […]

Umowa po?yczki a umowa kredytu. Poznaj najwa?niejsze ró?nice

Umowa po?yczki a umowa kredytu. Poznaj najwa?niejsze ró?nice Mo?na powiedzie?, ?e zarówno umowa kredytowa, jak i po?yczkowa s? najwa?niejszymi elementami zobowi?zania finansowego. Zabezpiecza ona wszystkie prawa po?yczkobiorcy i chroni go przed nadu?yciami. Dlatego tak wa?ne jest, by oba typy umów pozna? od podszewki, zna? ich najwa?niejsze cz??ci sk?adowe i dok?adnie zrozumie? zawarte w niej zapisy. […]

Problem z po?yczk?? Pomo?e Rzecznik Finansowy

Problem z po?yczk?? Pomo?e Rzecznik Finansowy Problem z po?yczk? internetow? to nie tylko niemo?no?? jej sp?aty i wynikaj?ce z tego zad?u?enie. Nie tak cz?ste, ale jednak wzi?? przytrafiaj?ce si? problemy, mog? wi?za? si? z nieprawid?owym sposobem realizacji us?ugi, niewywi?zywaniem si? z umowy przez po?yczkodawc? lub nie ca?kiem zrozumia?ym dla po?yczkobiorcy naliczeniem kosztów. Prawodawstwo zmierzaj?ce do […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16