Op?aty, prowizje, odsetki – wszystko o kosztach po?yczki

Dzi?ki niedawnym uregulowaniom prawnym i rosn?cej konkurencji na rynku, firmy po?yczkowe przesta?y kojarzy? si? z lichw?, wy?udzeniem i p?tl? zad?u?enia. Jednak?e firmy utrzymuj?ce swoj? pozycj? na rynku, liderzy rankingów po?yczek online, s? firmami zaufanymi i, je?li chodzi o koszty, nie mog? wychodzi? poza pewne ramy.

Po?yczka bez kosztów?

Zaci?gaj?c po?yczk? po raz pierwszy, mo?na liczy? na koszty wynosz?ce dos?ownie 0 z?otych, o ile spe?ni si? jeden warunek, czyli dotrzymanie terminowej sp?aty po?yczki. Tego typu po?yczki s? oferowane praktycznie w przypadku wszystkich firm udzielaj?cych chwilówek – dobrze wcze?niej sprawdzi? przegl?d firm oferuj?cych darmowe po?yczki.

Inn? form? „prawie darmowej” po?yczki jest wprowadzenie niewielkiej op?aty sta?ej. Pierwsza po?yczka za 10 z?otych w Wonga czy Po?yczka Plus jest równie popularna, a nie nara?a klienta na ?adne inne dodatkowe koszty.

Koszty po?yczki – podstawowe poj?cia

Koszty po?yczki zwieraj? si? zazwyczaj w oprocentowaniu oraz kosztach pozaodsetkowych. W tych drugich zawieraj? si? wszystkie inne koszty nale?ne firmie za obs?ug? po?yczki.

Oprocentowanie – cz??? procentowa kapita?u, czyli kwoty po?yczki, nale?na w?a?cicielowi tego? kapita?u – pami?tajmy, pieni?dze z po?yczki w praktyce wci?? nale?? do firmy po?yczkowej. Niektóre firmy rezygnuj? z naliczania odsetek.

Koszty nieterminowo?ci – koszty, które musz? ponie?? jedynie niesumienni klienci. Wed?ug prawa odsetki nie mog? by? one wy?sze ni? 14% nale?nej kwoty w skali roku. Takimi kosztami s? tak?e op?aty za monity i post?powanie windykacyjne.

Op?aty pozaodsetkowe – wszystkie op?aty, które b?dzie musia? ponie?? klient poza oprocentowaniem. Najcz??ciej jest to prowizja za udzielenie po?yczki, op?ata przygotowawcza lub administracyjna, a czasami op?ata za uruchomienie po?yczki czy te? ubezpieczenie, je?li takowe jest wymagane.

Prowizja – inaczej, to mówi?c wynagrodzenie dla firmy po?yczkowej za udzielenie po?yczki. Najcz??ciej wyliczana jest procentowo i wyp?acana w jednej kwocie lub rozk?adana równomiernie na liczb? rat.

Op?ata przygotowawcza – cz??? firm do kosztów wlicza tak?e t? op?at? nale?n? za wszystkie czynno?ci maj?ce na celu udzielenie po?yczki: przetworzenie wniosku, przeszukanie baz BIK i podobnych. Wyszczególnienie takiej op?aty prowadzi do tego, ?e w przypadku wycofania si? z umowy nie jest ona zwracana klientowi, gdy? faktycznie wszystkie czynno?ci, za które zap?aci? klient zosta?y ju? wykonane.

Op?ata administracyjna – dotyczy wszystkich kosztów, które musi ponie?? firma po?yczkowa podczas trwania po?yczki i jej zarz?dzania. Z tego powodu najcz??ciej doliczana jest do d?ugotrwa?ych po?yczek ratalnych.

Op?ata za us?ug? domow? – dotyczy wy??cznie firm, które poza po?yczkami online, oferuj? tak?e mo?liwo?? udzielenia po?yczki osobi?cie w domu klienta. W takich po?yczkach przoduje Provident.

Op?ata weryfikacyjna – op?ata wynosz?ca od 1 grosza do 1 z?otego. Klient musi ponie?? tak? op?at? przelewaj?c j? na konto firmy po?yczkowej jeszcze przed udzieleniem po?yczki, po czym najcz??ciej op?ata ta jest mu zwracana. Wiele firm oferuje po?yczki bez przelewu weryfikacyjnego i korzysta z zewn?trznych aplikacji, takich jak Instantor czy KontoConnect.

Wysoko?? kosztów po?yczki, a ustawa antylichwiarska

Ustawa antylichwiarska wprowadzi?a pewne ograniczenia w nak?adaniu kosztów na klientów firm po?yczkowych, likwiduj?c dowolno?? w ustalaniu kosztów udzielenia po?yczki. Od 11 marca 2016 roku, oprocentowanie po?yczki nie mo?e przekracza? 10% w skali roku, za? wszystkie op?aty pozaodsetkowe nie mog? by? wi?ksze ni? suma 25% kwoty podstawowej po?yczki oraz 30% powsta?ej kwoty w skali roku.

Ustawa wprowadzi?a tak?e wymóg przejrzysto?ci Przysz?y po?yczkobiorca, który zwraca si? do firmy pozabankowej, musi wiedzie?, jakie b?d? ca?kowite koszty udzielonej mu po?yczki. Realne, ca?kowite koszty musz? by? wyra?one konkretnie i w sposób, który nie pozostawia ?adnych w?tpliwo?ci. Zakazany jest wi?c drobny druk, nieczytelna czcionka czy skomplikowane umowy, w których podawane s? jedynie koszty minimalne po?yczek. Tak dzia?aj? tak?e internetowe rankingi po?yczek porównuj?ce wszystkie dost?pne oferty, przez co mo?na ?atwo wybra? t? najta?sz?.

Koszty liderów rankingu chwilówek – jak to wygl?da u LendOn…

Wed?ug tabeli op?at i prowizji LendOn, klient musi liczy? si? z kosztami dotycz?cymi odsetek kapita?owych oraz prowizji. Nie s? doliczane ?adne dodatkowe op?aty za obs?ug? po?yczki. Dla 1000 z?otych po?yczonego na 30 dni, oprocentowanie wynosi 10% w skali roku i wygeneruje odsetki w wysoko?ci 8,20 z?otych oraz prowizj? opiewaj?c? na 274 z?ote.

…i w Filarum

Podobnie sprawa wygl?da tak?e w Filarum, które poci?ga klienta wy??cznie do poniesienia kosztów oprocentowania i prowizji. W zwi?zku z tym, po?yczone 2000 z?otych na 30 dni b?dzie si? wi?za?o z kwot? 16,44 z?otych odsetek oraz 545,72 z?otych prowizji.

Po?yczaj z g?ow?

Po?yczka to ?atwo sposób na zdobycie dodatkowej gotówki. Równie ?atwo mo?na t? gotówk? straci?, je?li po?yczki nie sp?aci si? w terminie, dlatego ka?da po?yczka musi by? poprzedzona dok?adn? analiz? swoich mo?liwo?ci. Wtedy koszty s? niestraszne.