Op?ata przygotowawcza po?yczki – kiedy trzeba zwraca? na ni? uwag??

Osoby korzystaj?ce z chwilówek lub innych pozabankowych po?yczek internetowych rzadko maj? okazj? spotka? si? z op?at? przygotowawcz?, gdy? nie jest ona powszechnie stosowana. Warto jednak wiedzie?, gdzie i kiedy po?yczkodawca ma prawo j? zastosowa? oraz, jakie s? ogólne praktyki firm po?yczkowych w tej kwestii.

Czym jest op?ata przygotowawcza?

Jak sama nazwa wskazuje, op?ata przygotowawcza pobierana jest za przygotowanie oferty po?yczkowej dla wnioskodawcy (pami?tajmy, ?e ostateczny kszta?t po?yczki zale?y wy??cznie od instytucji po?yczkowej). Jest ona zwi?zana z nak?adem pracy lub nak?adem finansowym, które firma musi ponie??, aby zbada? zdolno?? kredytow? po?yczkobiorcy, zweryfikowa? jego histori? p?atnicz?, wyp?aci? mu pieni?dze lub je do niego dostarczy?.

Od czego zale?y wysoko?? op?aty przygotowawczej?

Sposób naliczania tej op?aty nie jest raczej wyja?niany publicznie, a ka?da z instytucji stosuje swoje w?asne taryfy. Co istotne, w odró?nieniu od prowizji, wysoko?? op?aty przygotowawczej nie powinna by? uzale?niona ani od kwoty po?yczki, ani okresu sp?aty, cho? z tym bywa ró?nie i nie jest to w ?adnym wypadku niezgodne z prawem. W zawi?zku lepiej jest si? jednak zapozna? z naliczanymi kosztami jeszcze przed z?o?eniem wniosku po?yczkowego. Zgodnie z ustaw? o kredycie konsumenckim, po?yczkodawca nie mo?e zatai? ?adnych kosztów – prawo konsumenta do informacji zobowi?zuje bowiem po?yczkodawców zarówno do podania do wiadomo?ci ca?kowitej kwoty do sp?aty, jak i te? rodzajów i wysoko?ci wszystkich sk?adowych kosztów. Teoretycznie nie powinno wi?c by? problemu, by tak? informacj? uzyska?. Pierwszym ?ród?em informacji powinna by? strona internetowa wybranego po?yczkodawcy lub porównywarka po?yczkowa. Pozwoli to nie tylko mie? ?wiadomo?? wszystkich kosztów, które trzeba b?dzie ponie??, ale te? porówna? ró?ne oferty.

Gdzie najcz??ciej mo?na spotka? si? z op?at? przygotowawcz??

Bior?c chwilówk?, nie nale?y obawia? si?, ?e spotka si? z tego rodzaju op?atami. Nie dlatego, ?e prawo zabrania stosowania tego rodzaju op?at w chwilówkach, a dlatego, ?e s? to koszty, które w d?u?szej perspektywie by?yby dla firm po?yczkowych niewygodne. Zwi?zane jest to z wej?ciem w moc nowelizacji ustawy antylichwiarskiej, ustanawiaj?cej nieprzekraczalny pu?ap kosztów takich po?yczek. Nie op?aca si? wi?c wlicza? do nich jeszcze jednej op?aty. W takich przypadkach po?yczkobiorcy musz? przygotowa? si? wy??cznie na oprocentowanie sta?e naliczane w wysoko?ci 10% w skali roku oraz prowizj? za udzielenie po?yczki.

Osobn? kwesti? s? natomiast po?yczki ratalne, których koszty naliczane s? wed?ug innych zasad i pod innymi obostrzeniami. Te nie mog? bowiem przekroczy? 100% kwoty kapita?owej po?yczki w ca?ym okresie finansowania. Ma to zastosowanie równie? dla tych bardzo d?ugoterminowych po?yczek, których okres sp?aty mo?e wynosi? nawet 36 (Zaplo, Hapi Po?yczki), 48 (Super Grosz), a nawet 60 miesi?cy (Wonga). W zwi?zku z tym mo?e wyst?pi? wi?ksze zró?nicowanie rodzajów kosztów. Dobrze wi?c zapozna? si? z tym, za co trzeba b?dzie zap?aci? – mo?na o tym przeczyta? w artykule „Op?aty, prowizje, odsetki – wszystko o kosztach po?yczki”.

Op?ata przygotowawcza a prawa konsumenta

Jednymi z podstawowych praw konsumenta, obok prawa do informacji, s? tak?e: prawo do odst?pienia od umowy w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia oraz prawo do wcze?niejszej sp?aty po?yczki. Oba prawa nie mog? by? przy tym uzale?nione od spe?nienia dodatkowych warunków, oprócz tych zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim z 2011 roku i w ?adnym wypadku nie zale?y ono od woli po?yczkodawcy.

Zarówno przy odst?pieniu od umowy po?yczki, jak i wcze?niejszej sp?acie, po?yczkobiorcy nale?y si? ponowne przeliczenie kosztów po?yczki i dostosowanie jej do okresu, w którym po?yczka rzeczywi?cie by?a wykorzystywana. Po?yczkobiorca nie mo?e bowiem ponosi? kosztów za czas, w którym umowa po?yczkowa nie obowi?zuje Inaczej jest jednak z op?at? przygotowawcz? – prawo dopuszcza bowiem niedokonanie zwrotu kosztów, je?li czynno?ci, za które wniesiono op?at?, zosta?y ju? wykonane. Jako ?e op?ata przygotowawcza jest nale?na za przygotowanie po?yczki dla klienta, uznaje si?, ?e nie mog? by? one cofni?te, podobnie jak sama op?ata – nie podlega wi?c przeliczeniu i niezale?nie od tego, jak d?ugo korzysta?o si? z po?yczki, trzeba zap?aci? ca?o?? op?aty przygotowawczej.

Uwaga na nieuczciwe praktyki!

Op?ata przygotowawcza jest w pe?ni legaln? op?at? i do?? powszechn? praktyk?, nie tylko w firmach po?yczkowych, ale i w bankach. Czynno?ci? stosowan? w takich przypadkach jest równomiernie roz?o?enie tej op?aty na liczb? rat lub odliczenie jej od kwoty po?yczki w momencie wys?ania przelewu do po?yczkobiorcy. W jaki sposób zostanie to przeprowadzone, zale?y od konkretnej firmy po?yczkowej, ale w ka?dym przypadku, po?yczkobiorca musi by? o tym poinformowany.

Nie wszystkie firmy po?yczkowe s? jednak uczciwe. Te, których dzia?alno?? z góry nastawiona jest na oszustwo, licz? na niewiedz? swoich klientów i ??daj? op?aty przygotowawczej jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku i podpisaniem umowy. Jest to dzia?anie nie tyle niezgodne z etyk? finansow?, ale i nielegalne. Dobrze wi?c takie firmy omija? szerokim ?ukiem, a zamiast tego korzysta? z us?ug rzetelnych i odpowiedzialnych firm po?yczkowych, maj?cych swoje sta?e miejsca w rankingu po?yczkowym. Co wi?cej, aby uchroni? innych przed oszustwem, mo?na zg?osi? nieuczciwe zachowania do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego.