Od czego zale?y wysoko?? raty i po?yczki?

Pozabankowe po?yczki ratalne ciesz? si? równie wielk? popularno?ci?, co kredyty bankowe. Instytucje po?yczkowe mog? pochwali? si? zapewnieniem swoim klientom niesamowitej wygody i szybko?ci w zdobyciu pieni?dzy na dowolny cel. Co wi?cej, najcz??ciej to klient sam ustala wysoko?ci po?yczki oraz okres sp?aty. Jest to elastyczny sposób na to, by jak najbardziej dopasowa? po?yczk? do swoich potrzeb i mo?liwo?ci. Dogodna rata jest bowiem najlepszym ubezpieczeniem po?yczkobiorcy. Od czego zale?y?

Nie tylko kwota po?yczki

Wysoko?? raty po?yczki zale?y g?ównie od tego, na jak? kwot? opiewa po?yczka oraz od okresu sp?aty. Logicznie rzecz bior?c, wi?ksza kwota zwi?ksza rat? po?yczki, a d?u?szy okres kredytowania – odwrotnie. Niestety, nie s? to jedyne sk?adowe raty po?yczkowej, a zaci?gaj?c po?yczk?, nale?y liczy? si? równie? z kosztami odsetkowymi. Czym s? koszty odsetkowe? To wszystkie op?aty, które mo?e ponie?? po?yczkobiorca w zwi?zku z udzieleniem mu po?yczki. W zale?no?ci od polityki firmy b?d? si? one ró?ni?y nie tylko zakresem, ale i rodzajem. Z regu?y b?d? to g?ównie oprocentowanie oraz prowizja za udzielenie po?yczki, ale mo?na spotka? si? równie? z op?at? administracyjn? oraz op?at? wst?pn?. Wi?cej o kosztach po?yczki pisali?my o artykule „Op?aty, prowizje, odsetki – wszystko o kosztach po?yczki”.

Od czego zale?y wysoko?? prowizji?

Op?ata za udzielenie po?yczki zale?y w g?ównej mierze od wewn?trznej polityki instytucji po?yczkowej oraz trendów rynkowych. Przy obecnym rozwoju rynku po?yczkowego, mo?na zauwa?y? tendencj? zmniejszania kosztów po?yczkowych, a wi?kszo?? firm musi po prostu za tym trendem pod??a?, by nie odstawa? od konkurencji i w dalszym ci?gu by? atrakcyjnym dla klientów.
Po?yczkobiorców chroni ustawa antylichwiarska z 2016 roku, która ustala maksymalny pu?ap kosztów po?yczki na 25% kwoty kapita?owej oraz 30% powsta?ych kosztów w skali roku. Oprócz tego, firm po?yczkowych nie ogranicza nic, wi?c mog? ustali? prowizj? na dowolnym poziomie, byleby by? on w zgodzie z polskim prawodawstwem. Mo?na wi?c bez problemu spotka? po?yczki, które oferuj? du?o ni?sz? prowizj? w ramach okresowych promocji lub w programach lojalno?ciowych (np. Wonga czy NetCredit). Niektóre firmy mog? uzale?nia? wysoko?? prowizji od zdolno?ci kredytowej swoich klientów – im b?dzie ona wy?sza, tym mniej po?yczkobiorca b?dzie musia? wnie?? prowizji.
Zdarza si?, ?e firma po?yczkowa ca?kowicie rezygnuje z nale?nych op?at i udziela po?yczek za darmo. Jest to g?ównie domena chwilówek, ale coraz cz??ciej da si? zaobserwowa? umorzenie kosztów równie? w po?yczkach ratalnych. Pierwszym po?yczkodawc? na rynku, który zaoferowa? tak? us?ug? jest Provident ze swoj? ofert? 4×0. W zwi?zku z t? promocj? (cho? mamy nadziej?, ?e ju? na sta?e wejdzie do kanonu po?yczkowego) mo?na po?yczy? od 500 do 1500 z?otych na 4 miesi?ce i nie ponosi? ?adnych kosztów. W takim wypadku rata zale?y wy??cznie od okresu sp?aty i kwoty po?yczki, a jedna rata b?dzie zawsze wynosi? 25% kwoty kapita?owej.

Oprocentowanie sta?e

We wszystkich firmach po?yczkowych mo?na spotka? si? wy??cznie ze sta?ym oprocentowaniem, które zwykle nie zmienia si? przez ca?y okres trwania po?yczki. Jego wysoko?? równie? zale?y od polityki firm po?yczkowych, ale podobnie jak w przypadku prowizji, nie mog? one ustali? warto?ci oprocentowania wy?szej, ni? jest to dopuszczalne przez prawo. Zgodnie z przepisami, oprocentowanie nie mo?e by? wy?sze ni? czterokrotno?? stopy lombardowej NBP, która obecnie wynosi 2,5% – oprocentowanie po?yczki nie mo?e wi?c wynosi? wi?cej ni? 10% w skali roku.
Firmy udzielaj?ce chwilówek, czasami, by przyci?gn?? klientów, rezygnuj? z oprocentowania, gdy? przy tak krótkim okresie finansowania, nie s? to dla nich zbyt du?e koszty. Nie nale?y jednak tego oczekiwa? w przypadku po?yczek ratalnych, gdy? wtedy oprocentowanie b?dzie stanowi?o ju? znaczn? cz??? ca?kowitych kosztów. Mo?na si? jednak spotka? z tym ?e wysoko?? oprocentowania b?dzie jednocyfrowa i najcz??ciej wyst?puje w po?yczkach samochodowych (np. Autokapita?).

Jakie rodzaje rat mo?na p?aci? w firmach po?yczkowych?

Instytucje po?yczkowe niezmiernie rzadko stosuj? system sp?aty inny ni? raty równe. W takim systemie ka?dorazowo p?aci si? odpowiedni? cz??? kapita?u oraz cz??? ca?kowity kosztów, w takiej samej kwocie ka?dego miesi?ca. W zwi?zku z tym, je?li wzi??o si? po?yczk? na 12 miesi?cy, to ka?da rata b?dzie sk?ada? si? z 1/12 kwoty po?yczki oraz 1/12 kosztów ca?kowitych. Nie jest to jednak jedyny sposób naliczania rat – mo?na spotka? jeszcze raty malej?ce i raty balonowe, cho? te wyst?puj? najcz??ciej w bankach.

Niskie raty idealne dla po?yczkobiorcy?

Wi?kszo?? po?yczkobiorców w?a?nie wysoko?? miesi?cznej raty bierze za g?ówne kryterium wyboru odpowiedniej oferty. Rzeczywi?cie, niskie raty zdecydowanie ?atwiej jest uwzgl?dni? w miesi?cznym bud?ecie, bez ryzyka jego nadmiernego nadwer??enia. Trzeba pami?ta?, oczywi?cie, ?e im d?u?szy okres sp?aty (i ni?sza rata) to dro?sza b?dzie po?yczka. Jest to obecnie regu?a nie do przeskoczenia, cho? koszty mo?na skutecznie redukowa?, wybieraj?c rozs?dnie – np. zestawiaj?c ze sob? wiele ofert w porównywarce po?yczkowej i wybieraj?c t? z najni?szym RRSO.