Ochrona zdrowia z po?yczkami? Pakiet medyczny dost?pny pozabankowo!

„Szlachetne zdrowie, nikt si? nie dowie, jako smakujesz, a? si? zepsujesz” – jak bardzo aktualne jest to stare zdanie autorstwa Jana Kochanowskiego wiemy wszyscy. Niestety, wiedza sobie, a praktyka sobie – profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób w Polsce nie znajduje si? jeszcze na zadowalaj?cym poziomie. D?ugi czas oczekiwania na badanie i wysokie koszty wizyt prywatnych s? niestety nie do przeskoczenia.

 

Dlatego coraz wi?cej Polaków interesuje si? prywatnymi pakietami medycznymi gwarantuj?cymi dost?p do specjalistów i bada? profilaktycznych. Szczególn? uwag? na zdrowie zwracaj? tak?e pozabankowe firmy po?yczkowe, które coraz cz??ciej oprócz po?yczek oferuj? tak?e dodatkowe pakiety ochrony zdrowia. I to w bardzo korzystnej cenie. Zobaczmy, co jeszcze – oprócz gotówki – mo?na zyska? dzi?ki po?yczce.

Program Opieki Medycznej w Hapipo?yczki

Jedn? z popularniejszych (i najlepszych) ofert dotycz?cych prywatnych us?ug medycznych jest specjalnie stworzony program Hapi Po?yczki. Co ciekawe, z oferty firmy mog? skorzysta? nie tylko aktywni po?yczkobiorcy, ale równie? osoby postronne, które nie s? zainteresowane po?yczk?.

 

Co oferuje pakiet medyczny w Hapipo?yczki? Najwi?ksz? zalet? ubezpieczenia medycznego u tego po?yczkodawcy jest to, ?e gwarantuje nieograniczon? liczb? wizyt lekarskich w ca?ym czasie obowi?zywania ubezpieczenia. Mo?emy zamówi? wizyt? w placówce partnerskiej w dowolnym momencie i mie? pewno??, ?e dojdzie ona do skutku w ci?gu najbli?szych 24 godzin. Specjali?ci dost?pni w ramach pakietu ochrony zdrowia to:

 • lekarz rodzinny internista;
 • kardiolog;
 • alergolog;
 • ginekolog;
 • urolog;
 • chirurg ogólny;
 • okulista.

Ubezpieczonemu przys?uguje tak?e pakiet bada? diagnostycznych i laboratoryjnych, takich jak: morfologia, OB, badanie moczu, badanie poziomu potasu, sodu, CRP, kreatyniny oraz glukozy, a tak?e badanie EKG z opisem.

 

Nie jest to mo?e bardzo szeroki zakres, ale praktyka wskazuje na to, ?e w?a?nie te badania wykonywane s? najcz??ciej przez pacjentów, tak samo, jak s? to najbardziej oblegani specjali?ci oferowani przez Hapipo?yczki. Prawdopodobnie (i na szcz??cie!) wi?kszo?? ubezpieczonych nigdy nie b?dzie mia?a potrzeby, by skorzysta? z innych dziedzin medycyny. Co wi?cej, wi??e si? z tym równie? bardzo niski koszt ubezpieczenia. To tylko 300 z?otych rocznie, je?li pakiet medyczny zamawia po?yczkobiorca Hapipo?yczki oraz 360 z?otych rocznie, je?li zamawia si? samo ubezpieczenie bez po?yczki.

 

Du?ym plusem jest równie? dost?pno?? placówek medycznych – jest ich kilkaset w ca?ej Polsce, nawet w mniejszych miejscowo?ciach. Oczywi?cie wnioskuj?cy o ubezpieczenie ma mo?liwo?? zapoznania si? z pe?n? list? jeszcze przez zakupem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie medyczne w Provident

Inaczej ni? Hapipo?yczki, Provident udost?pnia pakiet medyczny tylko swoim klientom. Warunki, jakie musz? zosta? spe?nione, by móc wykupi? ubezpieczenie to:

 • zaci?gni?cie po?yczki ze sp?at? tygodniow? lub miesi?czn?;
 • wiek mieszcz?cy si? w zakresie 18-95 lat w dniu zawarcia umowy o po?yczk?;
 • zamieszkanie na terenie Polski;
 • z?o?enie deklaracji przyst?pienia wraz z wszystkimi dodatkowymi o?wiadczeniami wymaganymi przez AXA (operator ubezpieczenia).

 

Zawarto?? pakietu medycznego w Provident jest troch? bardziej skomplikowana. Pe?ne ubezpieczenie sk?ada si? z nast?puj?cych modu?ów:

 • WIZYTY. Ubezpieczenie obejmuje wizyty u lekarza internisty, lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty w zakresie 2 wizyt w ramach jednej dolegliwo?ci, ale nie wi?cej ni? 4 wizyty w ca?ym okresie. Dodatkowo po?yczkobiorca ma te? prawo do rehabilitacji (2 wizyty), fizjoterapeuty (2 wizyty), oraz zamówienia wizyty domowej piel?gniarki (równie? dwukrotnie).
 • TRANSPORT. Transport mo?e nast?pi? z miejsca pobytu chorego do placówki medycznej lub odwrotnie, a tak?e z jednej placówki do drugiej. W tym wypadku tak?e mo?na skorzysta? z tej opcji dwukrotnie.
 • ?WIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE. Ubezpieczenie obejmuje tak?e pokrycie kosztów pobytu w szpitalu z powodu choroby (do 9000 z?otych) lub nieszcz??liwego wydatku, wyp?aty ?rodków do 100 000 z?otych w przypadku utraty zdolno?ci do pracy i samodzielnej egzystencji lub inwalidztwa oraz wyp?aty od 100 do 700 z?otych za z?amanie ko?ci w wyniku wypadku.
 • DODATKOWE US?UGI. Provident oferuje tak?e skorzystanie z mo?liwo?ci dwukrotnej refundacji leków, a tak?e dostarczenia leków lub sprz?tu medycznego do miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

 

Pakiet medyczny w Provident obowi?zuje tylko w okresie trwania umowy po?yczkowej, czyli nie d?u?ej ni? 24 miesi?ce. Op?at? za ubezpieczenie dolicza si? do ka?dej sp?acanej raty i w zale?no?ci od harmonogramu, uiszcza si? j? co tydzie? lub co miesi?c. Równie? i przypadku tej firmy, koszty nie s? wygórowane i wynosz? 3 z?ote tygodniowo lub 13 z?otych miesi?cznie, czyli rocznie wynosi to 156 z?otych – prawie dwa razy mniej ni? w przypadku Hapipo?yczki.

Czy warto skorzysta? z ubezpieczenia medycznego?

Z pewno?ci? warto t? opcj? przemy?le?, tym bardziej ?e nie s? to du?e koszty, a gwarantuj? naprawd? dogodne warunki. Nie mo?emy jednak wskaza?, które z ubezpiecze? b?dzie lepsze – przedstawione oferty ró?ni? si? znacznie od siebie. Hapipo?yczki zapewnia komfort regularnego korzystania z opieki medycznej i szeroko poj?tej profilaktyki, za? Provident skupia si? bardziej na nast?pstwach nieszcz??liwych wydatków, a mo?liwo?? skorzystania z wizyty w przypadku choroby jest tylko dodatkiem. Taka ró?norodno?? mo?e przynie?? jednak korzy?ci, a po?yczkobiorca mo?e z ?atwo?ci? wybra?, które z nich bardziej pasuje do jego stanu zdrowia i trybu ?ycia.