Nie sp?acam po?yczki – jakie dodatkowe koszty ponios??

Po?yczka w firmie pozabankowej, tak jak ka?de inne zobowi?zanie finansowe, powinna by? sp?acana na czas. Dlatego te? decyzja po?yczkowa musi by? dobrze przemy?lana i zaci?gni?ta z g?ow?, adekwatnie nie tylko do naszych potrzeb, ale przede wszystkim do mo?liwo?ci. Nieuregulowane zobowi?zanie to nie tylko nara?enie si? na nieprzyjemno?ci prawne, ale równie? pog??bienie swojej niekorzystnej sytuacji finansowej i skumulowanie kosztów. Niezale?nie, czy jest to chwilówka, czy po?yczka ratalna – konsekwencje s? takie same i równie dotkliwe.

Co, je?li nie sp?ac? po?yczki?

W pierwszej kolejno?ci, je?li nie posiada si? ca?o?ci nale?nej do sp?aty chwilówki, nale?y skierowa? si? do firmy po?yczkowej i próbowa? skorzysta? z mo?liwo?ci prolongaty. Mo?e to by? standardowe przed?u?enie okresu sp?aty, refinansowanie lub próba roz?o?enia d?ugu na raty. Jakkolwiek, aby z takich rozwi?za? skorzysta?, nale?y posiada? jakiekolwiek pieni?dze, które mo?na by?oby na t? po?yczk? przeznaczy?. Zazwyczaj jest to kwota rz?du kilkudziesi?ciu lub kilkuset z?otych, w zale?no?ci od tego ile wynosi?a po?yczka i jak d?ugi by? okres sp?aty. Równie? w przypadku roz?o?enia chwilówki na raty, dobrze jest mie? na start jak?? kwot? – wiele firm ch?tniej przychyli si? do takiego wniosku, je?li wp?acimy ju? jak?? kwot? na poczet sp?aty kapita?u.

Krok pierwszy: dzia?ania upominawcze

Tym, co kryje si? pod nazw? dzia?ania upominawcze, s? monity, czyli wezwania do zap?aty powsta?ego d?ugu. Zwykle wysy?ane s? ju? po kilku dniach od ostatecznego terminu sp?aty, cho? raczej przyjmuj? one wtedy form? ?agodn? i zamykaj? si? w kilku e-mailach i SMS-ach. Dopiero po tym mog? przybra? ton bardziej oficjalny – w formie telefonicznej lub listu poleconego. Unikanie odbierania telefonu lub odmowa przyj?cia listu nie jest jednak dobrym pomys?em. List polecony i tak traktowany jest jako odebrany ju? po dwóch nast?puj?cych po sobie odrzuceniach, a dodatkowo jest to wyraz z?ej woli ze strony po?yczkobiorcy, co dzia?a na jego niekorzy??.

Jakie s? koszty takich monitów? Zale?y to od indywidualnej praktyki firm, ale zwykle jest to kilka lub nawet kilkadziesi?t z?otych. Trzeba pami?ta?, ?e koszty ponosi si? za ka?de upomnienie, niezale?nie od tego, ?e b?dzie to forma tak banalna, jak SMS, a firmy nie przestaj? na jednym upomnieniu. Zazwyczaj jest ich kilka, a mo?e by? ich nawet kilkana?cie. Je?li tak si? stanie, to nale?y liczy? si? z dodatkow? kwot? nawet kilkuset z?otych – warto wi?c sp?aci? po?yczk? jeszcze w pocz?tkowym momencie, zanim koszty za monity nie osi?gn? naprawd? wysokiej kwoty.

Krok drugi: windykacja terenowa

Firmy udzielaj?ce po?yczek online zwykle na wst?pnym etapie radz? sobie same i prowadz? dzia?ania windykacyjne przez swój wewn?trzny dzia? windykacji. Dzia?ania bezskuteczne poci?gaj? za sob? wynaj?cie us?ug firmy zewn?trznej, która, zwa?ywszy na nieskuteczno?? poprzednich dzia?a?, wysy?a do klienta windykatora terenowego. Ten, w zale?no?ci od poziomu wspó?pracy z d?u?nikiem, mo?e dokona? wizyty raz lub nawet kilka razy. Windykator terenowy udaje si? do d?u?nika z przygotowanym projektem umowy i mniej wi?cej ustalonym harmonogramem sp?aty (jak najbardziej podlega on negocjacji).

Czy windykatora warto unika?? Zdecydowanie nie warto. Ka?da wizyta terenowa poci?gnie za sob? koszty, które równie? zale?? od polityki firmy windykacyjnej, ale zwykle si?gaj? nawet kilkuset z?otych za jedn? wizyt?. Ponadto, jest to brak woli sp?aty d?ugu, wi?c taki d?u?nik mo?e kwalifikowa? si? ju? do post?powania s?dowego.

Krok trzeci: post?powanie s?dowe

Je?li s?d stwierdzi zasadno?? d?ugu (a niezasadno?? stwierdzana jest bardzo rzadko), wezwie d?u?nika do sp?aty d?ugu. Nast?pnie, je?li d?u?nik dalej nie sp?aci zobowi?zania, wystawi tytu? egzekucyjny i nada mu klauzul? wykonalno?ci.

Na tym etapie równie? naliczane s? kolejne koszty, które „dopisywane” s? na konto d?u?nika. Op?ata s?dowa, któr? trzeba b?dzie zap?aci?, nie jest ju? tak wysoka i zale?y od tego, jakiej wysoko?ci jest nale?no??. Jest to:
• 30 z?otych za spraw? o nale?no?? w wysoko?ci nie wi?kszej ni? 2000 z?otych
• 100 z?otych – wysoko?? nale?no?ci od 2000 do 5000 z?otych
• 250 z?otych – d?ug od 5000 do 7500 z?otych
• 300 z?otych – kwota do 10 000 z?otych
• 5% warto?ci d?ugu, je?eli ten przekracza 10 000 z?otych.

Krok czwarty: komornik

Komornik pobiera op?aty za ka?d? czynno??, której dokona, a koszty te musi ponie?? osoba, której dotyczy egzekucja. Za roszczenia pieni??ne komornik wed?ug prawa pobierze op?at? w wysoko?ci 15% warto?ci wyegzekwowanego ?wiadczenia, z tym ?e nie mo?e by? ona ni?sza ni? 1/10 wysoko?ci miesi?cznego wynagrodzenia. Aktualnie wynosi ono 3536,87 z?otych, wi?c kwota op?aty komorniczej nie b?dzie ni?sza ni? 353,69 z?otych.

Je?li d?u?nik nie porozumie si? z komornikiem i nie sp?aci nale?nej kwoty, komornik mo?e dokona? zaj?cia z rachunku bankowego, wynagrodzenia, ?wiadcze? spo?ecznych itp., kwota taka b?dzie wynosi?a 8% warto?ci d?ugu, ale nie mniej ni? 1/20 przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia, czyli 176,85 z?otych.

Odpowiedzialno?? to sposób na unikni?cie problemów

Zaci?gni?cie po?yczki lub kredytu to zawsze spore ryzyko, zarówno dla klienta, jak i dla firmy po?yczkowej. Je?li ma si? powa?ne k?opoty finansowe, najlepiej po?yczki nie zaci?ga?, nawet je?eli znajd? si? firmy, które nie wezm? pod uwag? niskiej zdolno?ci do sp?aty zobowi?zania lub negatywnej historii kredytowej. Je?eli ju? koniecznie chce si? zaci?gn?? takow? po?yczk?, koniecznie nale?y zapozna? si? z ofert? po?yczkow?, skorzysta? z porównywarki po?yczkowej, która pozwoli wybra? t? najkorzystniejsz? i dok?adnie przeczyta? umow?.