Nie mog? sp?aci? po?yczki – jak dogada? si? z firm? po?yczkow??

Popularno?? chwilówek online ro?nie i, mimo ?e obecnie jest to ta?sze ni? kiedykolwiek, wci?? wielu Polaków ma problemy ze sp?at? swoich zobowi?za? na czas. Brak mo?liwo?ci sp?aty po?yczki w terminie spowodowany jest ró?nymi rzeczami, jednak niezale?nie od tego, zawsze mo?e spowodowa? niemi?e konsekwencje. Buduj?cym jest fakt, ?e wiele firm po?yczkowych przewiduje ró?ne ko?a ratunkowe dla po?yczkobiorców.

W jaki sposób mo?na poradzi? sobie gdy nie posiada si? pieni?dzy na sp?at??

Przed?u?enie okresu sp?aty

W tej materii istnieje dowolno?? i zale?y od polityki firmy po?yczkowej. W niektórych firmach przed?u?y? termin sp?aty mo?na tylko raz, a w innych wielokrotnie, o ile wcze?niej dokona si? odpowiedniej op?aty i dokona si? tego jeszcze zanim po?yczka si? przeterminuje.

Koszt prolongaty jest zale?ny przede wszystkim od wysoko?ci po?yczki i ilo?ci dni, na które jest przed?u?ana. Najcz??ciej praktykuje si? przed?u?enie o 7, 14 lub 30 dni, a w cz??ci firm mo?na przed?u?y? o taki czas, na jaki si? pierwotnie po?ycza?o. Informacje o mo?liwo?ci przed?u?enia powinny si? znale?? w umowie po?yczki. Je?li ich nie ma, to prawdopodobnie spó?nienie si? ze sp?at? poci?gnie za sob? koszty karne.

Refinansowanie po?yczki

Refinansowanie po?yczki to w prostszych s?owach zaci?gni?cie kolejnej po?yczki na sp?at? poprzedniej. Nie odbywa si? jednak dowolnie, a za po?rednictwem firmy po?yczkowej, która uzyskuje sp?at? od swojego partnera finansowego. W ten sposób znika jedno zobowi?zanie klienta, a pojawia si? kolejne – u nowego po?yczkodawcy. Z tej opcji powinno si? skorzysta? jeszcze przed up?ywem terminu sp?aty i przed uruchomieniem nowej po?yczki wnie?? za to dodatkow? op?at?. Na takim rozwi?zaniu zyskuje si? zazwyczaj tyle samo wi?cej dni do sp?aty, na ile zaci?ga?o si? pierwsz? po?yczk?.

Roz?o?enie chwilówki na raty

Istnieje taka mo?liwo??, cho? pewn? przeszkod? mo?e by? fakt, i? najcz??ciej jest traktowana przez firmy po?yczkowe jako ostateczno??, gdy pozosta?e sposoby na unikni?cie windykacji zawodz?. Nie jest to te? mo?liwo?? gwarantowana i ka?dym przypadku jest to wy??cznie dobra wola po?yczkodawcy. Pierwsz? firm?, która wprowadzi?a tak? opcj? do umów po?yczkowych by? Vivus, a nied?ugo po tym w jego ?lad posz?y równie? inne firmy po?yczkowe. Na szcz??cie, ta praktyka jest coraz bardziej popularna i przy odrobinie szcz??cia mo?e si? uda?.

Koszty chwilówki po ostatecznym terminie sp?aty rosn? bardzo szybko – to nie tylko odsetki karne, które wynosz? zaledwie 14% w skali roku, ale przede wszystkim op?aty za windykacj?, czyli upomnienia, wezwania do zap?aty i w ko?cu za windykacj? terenow?. Z tego powodu najlepiej skontaktowa? si? z firm? po?yczkow? jak najszybciej si? da. Niestety, w niektórych firmach mo?liwo?? roz?o?enia zaleg?o?ci na raty jest mo?liwe dopiero po up?ywie co najmniej kilkunastu, a czasami nawet kilkudziesi?ciu dni po up?ywie terminu sp?aty – tak funkcjonuje np. LendOn. Dobrze jest zapozna? si? z tym, w jaki sposób napisa? wniosek i co powinien zawiera?, by zwi?kszy? swoje szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi.

Po?yczka konsolidacyjna

Taka opcja przydaje si? wtedy, kiedy posiada si? kilka aktywnych po?yczek i nie ma si? mo?liwo?ci, by sp?aci? wszystkie lub wi?kszo?? z nich. Polega ona na tym, i? udzielana jest w kwocie, na któr? sumarycznie zad?u?ony jest klient, a nast?pnie rozk?adana na raty, które s? ?atwiejsze do ud?wigni?cia dla klienta i mo?e je sp?aca? przez d?u?szy okres. Co wa?ne – pieni?dze z po?yczki konsolidacyjnej nie trafiaj? na konto klienta, a od razu na konto wierzycieli. Mo?na jednak skorzysta? z us?ug firm, które oferuj? po?yczk? w wi?kszej kwocie ni? suma zobowi?za? po?yczkobiorcy, a nadwy?k? przekazuj? na jego konto – w takim wypadku ma si? pewien zapas pieni??ny do wykorzystania.

Darmowa chwilówka na sp?at? poprzedniej?

Teoretycznie mo?e to by? wyj?cie z sytuacji – po?yczamy kwot?, na jak? jeste?my zad?u?eni w innej firmie, oddajemy pieni?dze i dalej mamy jedn? po?yczk? do sp?aty, tylko ?e nie musimy jej sp?aca? przez kolejne 30 dni. To tak, jakby?my przed?u?yli termin sp?aty po?yczki nie ponosz?c przy tym ?adnych kosztów. Brzmi dobrze, ale tylko w teorii. W praktyce mo?e by? tak, ?e po up?ywie miesi?ca trzeba b?dzie si? ratowa? kolejn? chwilówk?, a potem jeszcze kolejn? i w ko?cu nie uda si? sp?aci? jednej z nich. Trzeba mie? te? na wzgl?dzie, ?e darmowa chwilówka jest darmowa tylko wtedy, gdy jest sp?acona w terminie. Gdy po?yczkobiorcy powinie si? noga, b?dzie musia? ponie?? wszystkie koszty, a jego zad?u?enie nie tylko pozostanie, ale jeszcze wzro?nie.

Od?o?enie terminu sp?aty jest mniej op?acalne ni? odsetki?

Zarówno refinansowanie, jak i przed?u?enie okresu sp?aty mo?e by? kosztowne i wynosi? nawet kilkaset z?otych. Tymczasem, odsetki karne wynosz? tylko 14% w skali roku, co w przypadku miesi?cznego spó?niania si? ze sp?at? to mniej wi?cej kilkana?cie z?otych za po?yczony tysi?c. Mo?na doliczy? do tego p?atne monity (najcz??ciej wysy?ane co dwa tygodnie), a i tak suma b?dzie mniejsza ni? przed?u?enie. Czy to si? jednak op?aca? Niestety, firmy po?yczkowe szybko oddaj? d?ug do windykacji przez firm? zewn?trzn?, co jest wyj?ciem zdecydowanie bardziej kosztownym. Spó?nianie si? ze sp?at? ze wzgl?du na ni?sze koszty, to siedzenie na tykaj?cej bombie.