Najwy?sze kwoty darmowych chwilówek – przegl?d firm

Najwi?ksz? zalet? darmowych chwilówek online jest to, ?e s?… darmowe. Mo?na by jeszcze wyliczy?, ?e s? szybkie, bez formalno?ci i bez wychodzenia z domu. Jednak najwi?ksz? ich wad? mo?e by? to, ?e zazwyczaj dost?pne s? one w ma?ych kwotach. Osoba, która potrzebuje wi?kszej kwoty, ale z firmami po?yczkowymi nie mia?a jeszcze do czynienia, ma wi?c do?? ograniczone dzia?ania, je?li chodzi o chwilówki.

Dlaczego kwoty pierwszych chwilówek s? niskie?

Nowy klient, który zwraca si? do danej firmy po?yczkowej, jest dla niej bia??, niezapisan? kart?. Co prawda, zostanie on poddany weryfikacji w bazie BIK i na listach d?u?ników, prze?wietlone zostan? tak?e jego zarobki, ale nie sprawdzi? si? jeszcze w praktyce. Firma nie wie wi?c, jaki jest stopie? ryzyka zwi?zany z po?yczeniem mu pieni?dzy, wi?c stara si? to potencjalne ryzyko jak najbardziej zminimalizowa? poprzez zmniejszenie kwoty, któr? mog?yby straci?.

Ponadto, uzale?niaj?c wysoko?? po?yczonej kwoty od liczby powrotów po?yczkobiorcy, firma niejako przywi?zuje go od siebie. Mimo tego, i? klient wie, ?e kolejna po?yczka b?dzie si? wi?za?a z dodatkowymi kosztami, mo?e zdecydowa? si? na skorzystanie z us?ug firmy po raz kolejny, na wypadek gdyby potrzebna by?a mu wy?sza kwota gotówki. Pami?tajmy, ?e firmy po?yczkowe to instytucje prywatne, a wi?c z zasady nastawione na zarobek. Pierwsza chwilówka jest darmowa, logicznym jest wi?c, ?e musz? dotyczy? jej pewne obostrzenia, tak aby w d?u?szej perspektywie przynios?a zysk.

Gdzie po?ycz? najwi?cej?

Zazwyczaj maksymalne dost?pne kwoty dla nowych klientów zamykaj? si? w granicach 1000-1500 z?otych i w wi?kszo?ci przypadków jest to kwota optymalna. Firmy, które wychodz? poza t? kwot? to:

Halo po?yczka – 2000 z?otych/30 dni
LendOn – 2500 z?otych/45 dni
NetCredit – 3000 z?otych/30 dni
Vivus – 3000 z?otych/30 dni
Kuki – 3000 z?otych/30 dni
Tani Kredyt – 3100 z?otych/30 dni
• Freezl – 5000 z?otych/35 dni
Szybka Gotówka – 6000 z?otych/65 dni

Jak przygotowa? si? do zaci?gni?cia pierwszej chwilówki?

Wykonywanie jakiej? czynno?ci po raz pierwszy jest zawsze stresuj?ce, tym bardziej, gdy w gr? wchodz? finanse i ryzyko utraty p?ynno?ci finansowej. Wysokie kwoty po?yczki to równie? wysokie ryzyko, za? odpowiednie przygotowanie do wzi?cia po?yczki mo?e pozwoli? na jego przynajmniej cz??ciowe zredukowanie. Zawsze (nie tylko za pierwszym razem) nale?y:

• Dobrze rozezna? si? w ofertach firm: skorzysta? z porad eksperta, porównywarki po?yczkowej lub aktualnych rankingów.
• Pozna? opini? o danej firmie od klientów, którzy ju? po?yczali.
• Dok?adnie zapozna? si? z ewentualnymi kosztami (je?li po?yczki nie sp?aci si? w terminie)
• Mie? ?wiadomo?? tego, co si? stanie, je?li nie sp?aca si? po?yczki
• Skrupulatnie i ze zrozumieniem przeczyta? umow? po?yczkow?, a w razie problemów zasi?gn?? konsultacji prawnej
• Zawsze po?ycza? tylko tak? kwot?, jak? jest si? w stanie sp?aci?.

O czym trzeba pami?ta??

• Konto bankowe u?yte do przelewu weryfikacyjnego albo Szybkiej Weryfikacji przez aplikacj? musi nale?e? wy??cznie do wnioskodawcy. Nie ma mo?liwo?ci, by by?o to konto chocia?by wspólne z ma??onkiem lub inn? osob?.
• Podobnie sprawa wygl?da z numerem telefonu komórkowego. On tak?e powinien by? zarejestrowany na nazwisko klienta, nawet je?eli dzia?a na zasadzie przedp?acanej karty. To kolejny sposób firmy po?yczkowej na zapewnienie bezpiecze?stwa po?yczkobiorcy i uchronienie go przed sytuacj?, w której po?yczk? zaci?gnie kto?, kto podst?pem otrzyma? dost?p do jego konta bankowego i dowodu osobistego.
• Kolejna po?yczka nie wymaga ponownej weryfikacji, wi?c skróci si? czas trwania procedury po?yczkowej, a wielu firmach mo?na tego dokona? tak?e przez telefon, SMS-em lub poprzez aplikacj?.
• Po?yczkodawca ma ustawowy obowi?zek informowa? firm? po?yczkow? o ka?dej zmianie w danych zawartych we wniosku po?yczkowym, zw?aszcza je?li po?yczka jeszcze jest aktywna. Dotyczy to przede wszystkim zmian danych osobowych (np. zmiana nazwiska po ?lubie), zmian miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru konta bankowego czy nowego dowodu osobistego. Obowi?zkiem poinformowania firmy po?yczkowej po?yczkowej obj?ta jest tak?e sytuacja finansowa i zawodowa, wi?c zmiana pracy czy zmiana wysoko?ci zarobków równie? powinna by? odnotowana.
• Trzeba liczy? si? z tym, ?e je?eli powy?sze dane ulegn? zmianie, przy kolejnych po?yczkach niezb?dne b?dzie przej?cie procedury jeszcze raz.

Jak usun?? swoje dane z firmy po?yczkowej?

Ka?da po?yczka online wymaga za?o?enia profilu klienta w internetowym serwisie firmy po?yczkowej. Jest ono aktywne nawet po sp?acie zobowi?zania, a firma po?yczkowa dysponuje danymi klienta. Niestety, nie mo?e on usun?? tego konta samodzielnie, z poziomu u?ytkownika. Aby anulowanie profilu dosz?o do skutku, niezb?dne jest przes?anie pisemnego ??dania usuni?cia danych. Zwykle wystarczy do tego droga mailowa, cho? warto to zrobi? równie? listownie. Taka procedura niestety najcz??ciej wyklucza mo?liwo?? wzi?cia kolejnej po?yczki w tej samej firmie.

Usuni?cie konta to równie? utrata wszystkie newralgicznych dla klienta danych: umów po?yczkowych, aneksów i ofert. Na wszelki wypadek warto przed zamkni?ciem konta pobra? wszystkie dost?pne dokumenty.