Najwi?ksza darmowa chwilówka w Szybka Gotówka – czy to si? op?aca?

Kilkaset z?otych w chwilówce to ju? przesz?o??. Dzi? nawet pierwsze, darmowe chwilówki kilkukrotnie przewy?szaj? t? warto??, nie wspominaj?c ju? o kolejnych. Z czego to wynika? Z jednej strony, Polaków teraz sta? na wi?cej, a wi?c rosn? równie? ich potrzeby konsumpcyjne. Z drugiej – wi?kszo?? spo?ecze?stwa przekona?a si? do instytucji pozabankowych, pok?ada w nich wi?ksze zaufanie i ch?tnie korzysta z tej formy finansowania.

 

Rekordzist? w tej dziedzinie jest firma Kuki, która mo?e zaoferowa? a? 10 tysi?cy z?otych, za? najwy?sz? kwot? pierwszej chwilówki mo?e si? natomiast pochwali? Szybka Gotówka, pozwalaj?ca nowym klientom na po?yczenie a? 6000 z?otych. Czy tak wysoka chwilówka, zarówno je?li chodzi o koszty, jak i bezpiecze?stwo po?yczkobiorcy, jest op?acalna?

Pierwsza chwilówka w Szybka Gotówka – co mo?emy zyska??

Oferta marki Szybka Gotówka jest doprawdy zadziwiaj?ca. Jak nadmienili?my powy?ej, kwota dost?pna dla po?yczaj?cych po raz pierwszy to 6000 z?otych. Natomiast decyduj?c si? na po?yczk? kolejn?, po?yczkobiorca ma do dyspozycji „jedynie” 7000 z?otych. Na pierwszy rzut oka wida? wi?c dysproporcje pomi?dzy pierwsz? a kolejn? po?yczk?. Rozpi?to?? kwotowa jest naprawd? niewielka, inaczej ni? u pozosta?ych po?yczkodawców. We?my za przyk?ad inne chwilówki w du?ych kwotach:

  • w Vivus pierwsza po?yczka jest dost?pna w kwocie 3000 z?otych, za? ka?da kolejna – 7500 z?otych;
  • w Kuki pierwsza darmowa po?yczka to 3000 z?otych, nast?pne to nawet 10 000 z?otych;
  • Po?yczka Plus udziela darmowej po?yczki w kwocie 2000 z?otych, a ?eby dost?pna by?a maksymalna kwota 8000 z?otych, trzeba po?ycza? a? 9 razy!

Wydaje si? wi?c, ?e w Szybka Gotówka premiowani s? nowi klienci, którzy nie musz? wcale „sprawdza?” si? w pierwszej testowej chwilówce, by po?yczkodawca im zaufa? i umo?liwi? zaci?gni?cie wi?kszej kwoty. Czynnikiem, który mo?e zadzia?a? najlepiej jest bardzo d?ugi jak na standardy po?yczkowe okres sp?aty – 65 dni. Co wa?ne, w tym wypadku nie wyst?puje ?adne zró?nicowanie ze wzgl?du na nowych i sta?ych klientów.

Ile zap?acimy za du?? chwilówk??

Pierwsza chwilówka jest oczywi?cie darmowa, po?yczkobiorca nie musi ponosi? za ni? ?adnych kosztów. Dla w?asnego bezpiecze?stwa dobrze jednak zastanowi? si? nad tym, jakie ewentualne koszty trzeba b?dzie ponie??. B?dzie to zarówno koszt standardowy, jaki b?dzie obowi?zywa?, gdy nawet o jeden dzie? spó?ni si? z p?atno?ci?, ale te? koszt ewentualnego przed?u?enia okresu sp?aty.

 

Maksymalna pierwsza chwilówka w Szybka Gotówka to 1901 z?otych kosztów, czyli prawie 1/3 kwoty. To du?o, je?li porówna? t? po?yczk? z innymi. Pami?tajmy jednak, ?e w tym przypadku obowi?zuje bardzo d?ugi, 65-dniowy okres sp?aty. To dwukrotnie wi?cej ni? w wi?kszo?ci innych marek, natomiast koszty nie b?d? dwukrotnie wi?ksze, proporcjonalnie do okresu sp?aty. Po?yczka w Szybka Gotówka b?dzie wi?c du?o ta?sza ni? gdyby zaci?gn?? po?yczk? na 30 dni, a potem refinansowa? j? na taki sam okres (czyli ??cznie 60 dni).

Czy warto po?ycza? tak du?e kwoty?

Zdaje si?, ?e firmy po?yczkowe dobieraj? swoje oferty tak, by, jak najbardziej ograniczy? ryzyko utracenia kapita?u. Szybka Gotówka z pewno?ci? nie jest firm?, która rozdaje pieni?dze bez zastanowienia, sprawdzenia zdolno?ci kredytowej wnioskodawców i analizy ryzyka. Co prawda warunki po?yczkowe w instytucjach pozabankowych nie s? zbyt wygórowane, ale mo?na mie? pewno??, ?e klienci, którzy naprawd? nie s? w stanie sp?aci? po?yczki, spotkaj? si? z odmow?.

 

Nie b?dzie to rzecz jasna najwy?sza gwarancja bezpiecze?stwa, bo po?yczkobiorca równie? musi w?o?y? du?o energii w to, by uzbiera? potrzebn? kwot? w do?? krótkim czasie. 6000 z?otych jest bardzo du?? kwot? i potrzeba albo wysokich zarobków, by sp?aci? po?yczk? na czas, albo dodatkowego, zewn?trznego ?ród?a pieni?dzy.

Du?e chwilówki – zagro?enie czy wygoda?

Nie sposób zaprzeczy?, ?e wysokie kwoty pozwalaj? na realizacj? wi?kszej liczby planów lub op?acenie powa?niejszych wydatków. W razie tarapatów finansowych po?yczkobiorca nie musi zwraca? si? do kilku firm po?yczkowych i kalkulowa?, kto i na jakich zasadach jest w stanie po?yczy? brakuj?ce kwoty. Bezpieczniej jest te? mie? zobowi?zanie tylko u jednego po?yczkodawcy ni? u kilku.

 

Trzeba jednak pami?ta?, ?e tak du?e kwoty, je?li nie zostan? sp?acone na czas, mog? poci?ga? za sob? du?e problemy. Nie chodzi tutaj tylko o windykacj? czy potencjaln? egzekucj? komornicz?. Zanim do tego dojdzie, po?yczkobiorca mo?e mie? po prostu problemy z tym, by zgromadzi? odpowiedni? kwot?. Gdyby po?ycza? kwot? niewielk?, na przyk?ad 1000 z?otych, mia?by wi?cej szans na to, by po?yczy? pieni?dze gdzie indziej, sprzeda? nieu?ywane sprz?ty, znale?? dorywcze p?atne zaj?cie lub po prostu sp?aci? po?yczk? kosztem innych wydatków.

 

6000 z?otych b?dzie ju? problematyczne. Przedstawione wy?ej rozwi?zania b?d? po prostu niewystarczaj?ce. Niewiele osób jest w stanie po?yczy? a? tak wysok? kwot?, nawet je?li mia?aby si? roz?o?y? na kilka mniejszych po?yczek. Ci??ko b?dzie równie? po?yczy? oficjalnie, w instytucji finansowej. Wysoka chwilówka jest du?ym obci??eniem zdolno?ci kredytowej, co spowoduje kilka problemów ró?nej natury.

 

Przede wszystkim, ci??ko b?dzie uzyska? kredyt w banku i prawdopodobnie nie zostanie on udzielony. Równie? popularne sp?acanie chwilówki inn? chwilówk? (czego nie polecamy!) b?dzie w?a?ciwie niemo?liwe i prawdopodobnie nie uda si? uzyska? drugiej chwilówki w takiej kwocie. Po?yczkobiorca b?dzie musia? si? od odwo?a? do zaci?gni?cia kilku chwilówek w ró?nych firmach, co otwiera drog? do spirali zad?u?enia i niechybnych problemów finansowych.

Alternatywa dla du?ej chwilówki?

Szybka Gotówka jest firm? zaufan? i rzeteln?, ale stworzon? dla konkretnej grupy odbiorców, którzy nie tylko potrzebuj?, ale i mog? sp?aci? tak wysok? po?yczk?. Je?li nie jest si? pewnym sp?aty, warto zastanowi? si? nad po?yczk? na raty, z krótszym lub d?u?szym okresem sp?aty – obecnie to ju? nie tylko 12 lub 24 miesi?cy, ale nawet 48, czy 60 miesi?cy. Takie zobowi?zanie zdecydowanie mniej obci??a bud?et i zdecydowanie mniej nara?a na konsekwencje braku sp?aty.