Najskuteczniejsze argumenty w negocjacjach z firm? po?yczkow?

Z niezrozumia?ych przyczyn, cz??? osób, które maj? problemy ze sp?at? zaci?gni?tej po?yczki, unika po?yczkodawcy jak ognia. Nie tylko nie zawiadamia go o swoich problemach, ale te? najcz??ciej czeka do przeterminowania si? po?yczki, a pó?niej nie odbiera telefonów. Problem jednak nie rozwi??e si? sam, a d?ug nie zniknie, je?eli nie odpowiemy na wezwania firmy po?yczkowej. Dlatego lepiej jest zacz?? dzia?a? ju? wcze?niej i próbowa? pozosta? w jak najlepszych stosunkach z po?yczkodawc?, tym bardziej ?e w takiej sytuacji si?a naszych argumentów b?dzie mocniejsza ni? na pó?niejszych etapach post?powania windykacyjnego. Podpowiemy, które z nich maj? najwi?ksz? moc.

„Mam bardzo trudn? sytuacj? finansow?”

To najpopularniejszy argument u?ywany przez niesolidnych po?yczkobiorców. Po?yczkodawcy s?yszeli go ju? tak cz?sto, ?e mo?na pomy?le?, i? wi?cej w niego nie uwierz? i z pewno?ci? puszcz? go mimo uszu. To prawda – takie wyt?umaczenie jest najprostsze, a i cz?sto zdarza si?, ?e po?yczkobiorcy k?ami?, ?eby tylko na jaki? czas odsun?? od siebie konieczno?? sp?acania po?yczki. Ten argument mo?e by? jednak bardzo skuteczny, je?li tylko u?yje si? go umiej?tnie i – co bardzo istotne – zgodnie z prawd?. Wystarczy pami?ta? o kilku kwestiach.

Przede wszystkim, powo?anie si? na ten w?a?nie argument nie powinno by? wy??cznie p?akaniem w s?uchawk? wierzycielowi, a rzetelnie przygotowanym, oficjalnym pismem skierowanym w stron? po?yczkodawcy. Rzetelnym, czyli zgodnym z wymogami formalnymi i doskonale uargumentowanym. Po pierwsze, po?yczkodawca mo?e powo?a? si? na to, ?e jego sytuacja uleg?a diametralnej zmianie w ostatnim czasie i nie móg? on tego przewidzie? w momencie zaci?gni?cia po?yczki. Mo?e równie? wskaza? na to, ?e wykazywa? on wtedy odpowiedni? zdolno?? kredytow?, a kwota po?yczki by?a do niej odpowiedni dobrana, wi?c nie mo?na go oskar?y? o to, ?e wnioskowa? o po?yczk? nierozs?dnie i niefrasobliwie (a koleje losu bywaj? przecie? ró?ne). Po drugie – nag?e za?amanie finansowe powinno wynika? z nag?ych powodów, takich jak utrata pracy czy choroba w rodzinie, wypadkiem, konieczno?ci? powzi?cia opieki nad inn? osob?. Po trzecie – ka?de takie t?umaczenie powinno by? udokumentowane w mo?liwie jak najdok?adniejszy sposób.

„Chc? sp?aca? po?yczk?”

Wykazanie dobrej woli to pierwszy krok do tego, by po?yczkodawca nam uwierzy? i przychyli? si? do pro?by polubownego rozwi?zania sprawy lub ustalenia planu dzia?ania jeszcze przed przeterminowaniem si? po?yczki. Przej?cie inicjatywy i zaproponowanie czego? ze swojej strony mo?e przynie?? bardzo dobry skutek. Umotywowaniem takiego dzia?ania mo?e by? t?umaczenie, i? po?yczka mo?e by? sp?acana w takich kwotach, na jakie pozwala wynagrodzenie (dobrze jest udokumentowa? ten fakt odpowiednim za?wiadczeniem), a wy?sze kwoty mog?yby spowodowa? popadni?cie w wi?ksze d?ugi i w konsekwencji zaprzestanie dalszej sp?aty nawet w ma?ych kwotach. Po?yczkodawca mo?e uzna?, ?e sp?ata d?u?sza i w ni?szych kwotach jest bardziej realna i dostosowana do zdolno?ci kredytowej takiego klienta. Dla niego tak?e jest to wi?ksza szansa na to, ?e po?yczka zostanie rzeczywi?cie sp?acona.

„Nigdy wcze?niej nie mia?em problemów ze sp?at?”

To bardzo wa?ny argument, który mo?e sk?oni? po?yczkodawc? do my?lenia, ?e problem z po?yczk? powsta? rzeczywi?cie na skutek przej?ciowych problemów i nie wynika z tego, i? d?u?nik niefrasobliwie podchodzi do kwestii finansowych. Wcze?niejsza dobra historia kredytowa (szczególnie je?li nie jest to pierwsza po?yczka w danej firmie) mo?e przyczyni? si? do tego, ?e d?u?nik b?dzie jawi? si? jako osoba odpowiedzialna i nieunikaj?ca tej odpowiedzialno?ci. Mo?na wi?c otrzyma? drug? szans? i harmonogram sp?at? na miar? swoich ch?ci i mo?liwo?ci.

Zabezpieczmy si? zawczasu

Oczywi?cie w momencie, gdy ju? zalega si? ze sp?at? chwilówki, nale?y dzia?a? jak najszybciej. Jednak najlepszy skutek b?dzie wtedy, je?li wcze?niej podejmiemy odpowiednie dzia?ania: dok?adnie zapoznamy si? z warunkami po?yczki (mo?na w tym celu skorzysta? z porównywarki po?yczkowej), przeczytamy ca?? umow? i w razie mo?liwo?ci skonsultujemy niejasno?ci, dobierzemy po?yczk? stosownie do naszych potrzeb i mo?liwo?ci. Warto te? pami?ta? o tym, jakie post?powanie zosta?o przewidziane przez potencjalnych po?yczkodawców: czasami przewiduj? one mo?liwo?? przed?u?enia terminu sp?aty lub refinansowania, przesuni?cia p?atno?ci raty lub zmiany harmonogramu.

Niektóre firmy po?yczkowe dopuszczaj? równie? mo?liwo?? roz?o?enia chwilówki na raty (tak?e tej darmowej – przeczytasz o tym w artykule „Jak roz?o?y? darmow? chwilówk? na raty?”). Przyk?adem takiej firmy mo?e by? np. Vivus, które w umowie po?yczkowej informuje o tym, i? mo?liwe jest wyznaczenie nowego Planu Sp?at na wniosek klienta, nawet je?eli termin sp?aty po?yczki ju? min??. Mo?liwo?? skorzystania z takiego rozwi?zania b?dzie jednak kosztowa? po?yczkobiorc? 20% kwoty kapita?u. Podobne rozwi?zania mo?na znale?? w firmach LendOn, Ekspres Kasa czy Filarum – istnieje wi?c sporo mo?liwo?ci, by unikn?? powa?nych konsekwencji i spokojnie sp?aci? po?yczk?.