Najlepsza po?yczka na wakacje – raty czy chwilówka?

Wkroczyli?my ju? w sezon urlopowy i gor?czkowe (równie? z powodu temperatur) poszukiwania najlepszego, najta?szego, najwygodniejszego wyjazdu wakacyjnego. Na przeszkodzie nie stanie jednak czas ani ograniczona oferta, a brak funduszy, lub ich niewystarczaj?ca ilo??, by sfinansowa? wakacje marze?.

 

Najlepiej by?oby, gdyby wakacyjny wyjazd planowa? z wyprzedzeniem i systematycznie, przez d?u?szy czas, odk?ada? pieni?dze. Rzeczywisto?? wygl?da jednak inaczej i wiele osób szuka czego? na ostatni? chwil?. Sk?d wzi?? pieni?dze na zas?u?ony wypoczynek?

Szybki wyjazd, szybka po?yczka

Je?li chodzi o desperack? potrzeb? zap?aty za wakacje, by atrakcyjne miejsca nie przesz?y nam ko?o nosa, to po?yczka online sprawdzi si? najlepiej. Nigdzie indziej nie otrzymamy pieni?dzy tak szybko i bez wychodzenia z domu. Ograniczone do wymaganego prawnie minimum formalno?ci (wystarczy w?a?ciwie tylko dowód osobisty), szeroka dost?pno?? i bardzo prosty wniosek online sprawia, ?e bardzo wiele osób decyduje si? na t? w?a?nie form? finansowania.

 

W niektórych firmach po?yczk? na wyjazd uzyskamy ju? w 15 minut, wi?c jest to czas optymalny dla poszukuj?cych najlepszej oferty, nawet je?li czas goni. To, w jakich firmach mo?na wzi?? chwilówk? w takim czasie, sprawdzimy w artykule „W jakiej firmie otrzymam po?yczk? najszybciej – przegl?d firm”.

Chwilówka czy po?yczka ratalna?

Pierwszym krokiem do uzyskania szybkiej po?yczki na wakacyjny wyjazd jest doprecyzowanie, ile rzeczywi?cie pieni?dzy b?dziemy potrzebowa?. Osoby wyje?d?aj?ce samodzielnie zorganizuj? sobie wakacje nawet za 1-2 tysi?ce z?otych (ale mog? równie? chcie? przeznaczy? na to kwot? kilkukrotnie wi?ksz?), a inaczej b?dzie wygl?da?a sytuacja kilkuosobowej rodziny. Od tej wst?pnej kalkulacji zale?y, która firma po?yczkowa sprawdzi si? najlepiej i jakie maksymalne kwoty mo?emy otrzyma?.

 

Niekiedy, w?a?nie z powodu potrzebnej kwoty, trzeba b?dzie dokona? rozró?nienia, czy najlepsza b?dzie chwilówka, czy po?yczka ratalna. Czasami po prostu nie otrzymamy takiej kwoty w chwilówce lub nie mo?emy z niej skorzysta?, bo wysokie kwoty s? dost?pne tylko dla sta?ych klientów. Trzeba te? wzi?? pod uwag? to, ?e wakacje kiedy? si? sko?cz? i trzeba b?dzie wróci? do obowi?zków, w tym do sp?aty chwilówki. Wysoka kwota mo?e w takim wypadku okaza? si? niemo?liwa do uzbierania.

 

Dobrze wi?c rozwa?y? równie? skorzystanie z oferty firm, które oferuj? sp?at? po?yczki w czasie d?u?szym ni? standardowe 30 dni (np. LendOn, Wonga, Szybka Gotówka). Je?li to nie wystarczy, to zawsze w odwodzie pozostaje po?yczka ratalna, któr? mo?na sp?aca? nawet przez kilkadziesi?t miesi?cy. Nie polecamy jednak korzysta? z wieloletniego okresu sp?aty – za rok te? b?d? wakacje.

Najlepsze po?yczki na wakacje

Przy wyje?dzie na wakacje cz?sto liczy si? ka?dy grosz, wi?c po?yczkobiorcy kieruj? si? w stron? darmowej chwilówki. To fakt, ?e jest ona najbardziej atrakcyjna i, jest si? pewnym, ?e si? j? sp?aci, mo?e by? idealna. Skorzysta? mog? na tym osoby, którym przys?uguj? tzw. wczasy pod grusz? i maj? pewno?? tego, ?e po powrocie znajd? ?rodki na sp?at? po?yczki. Z pomoc? w tej kwestii przyjd?:

Kryterium cenowe jest równie wa?ne w przypadku po?yczek na raty – tutaj równie? zwykle wybieramy po?yczki najta?sze:

Dobre chwilówki na wakacje to równie? takie, które pozwol? nam na przed?u?enie okresu sp?aty lub refinansowanie. Nawet je?li nie uda si? sp?aci? po?yczki w terminie (co po powrocie z wakacji mo?e by? prawdopodobne), mo?liwo?? refinansowania da po?yczkobiorcy pewien wentyl bezpiecze?stwa i chwil? na oddech po rozlu?nieniu finansowym. Nie jest to przecie? obligatoryjne i nie trzeba wnosi? ?adnych op?at, zanim si? z tego nie skorzysta. Taka opcja dost?pna jest mi?dzy innymi w firmach: ExtraPortfel, Halopo?yczka, LendOn, ?atwy Kredyt, Szybka Gotówka czy Po?yczka Plus. Wi?cej firm oferuj?cych tak? us?ug? mo?na znale?? w porównywarce po?yczkowej.

Darmowa po?yczka ratalna od Providenta

Po?yczki na wakacje mog? by? korzystne jeszcze z jednego wzgl?du – pojawia si? wi?cej promocji lub konkursów, a firmy po?yczkowe prze?cigaj? si? w atrakcyjno?ci ofert. Teoretycznie jest wi?c to czas, kiedy mo?emy po?yczy? najtaniej. Do ofensywy wakacyjnej ruszy? tak?e Provident, który aktywnie reklamuje swoj? ofert? Po?yczka na start 4×0.

 

Cho? dost?pna jest ju? od kwietnia, wakacje wydaj? si? najlepszym sposobem na promocj?. Je?li tylko nie skorzysta?o jeszcze z us?ug Providenta, mo?na zaci?gn?? po?yczk? rataln? w kwocie 1500 z?otych do sp?aty w czterech równych ratach. W takim wypadku nie b?dzie si? ponosi? ?adnych kosztów zobowi?zania, oczywi?cie pod warunkiem terminowych sp?at.

 

1500 z?otych nie jest kwot? du??, która pozwoli na sfinansowanie ca?o?ci wyjazdu, ale b?dzie doskona?ym dope?nieniem, je?li po?yczkobiorca nie chce op?aci? wakacji po?yczk?, a po prostu brakuje mu pewnej ilo?ci gotówki. Zapewnia to przy tym bezpiecze?stwo finansowe – w ten sposób po powrocie trzeba b?dzie odda? tylko kilkaset z?otych, a nie kilka tysi?cy.

Po?yczka hybrydowa? Sprawd? w Super Grosz

Wakacyjny klimat mo?na b?dzie poczu? tak?e w Super Grosz – po?yczkodawcy udzielaj?cego po?yczek ratalnych. Od teraz, je?li zaci?gnie si? po?yczk? rataln? w maksymalnej kwocie 10 tysi?cy (od 6 do 48 rat), a potem sp?aci si? j? w ci?gu 30 dni, Super Grosz umorzy wszystkie koszty. To dobre rozwi?zanie dla tych osób, które zak?adaj? opcj? sp?aty tej kwoty w tak krótkim czasie, ale nie s? tego do ko?ca pewni. Je?li nie zgromadz? potrzebnej kwoty na czas, mog? sp?aca? zobowi?zanie w systemie ratalnym i nie ponie?? ?adnych konsekwencji.

Po?yczka to zawsze ryzyko

Ka?de zobowi?zanie zawsze niesie za sob? pewnie niebezpiecze?stwo, nawet je?li w momencie wnioskowania ma si? stabiln? sytuacj? finansow?. Po?yczanie na wakacje jest ?wietnym rozwi?zaniem, ale gdzie? z ty?u g?owy zawsze powinna pojawia? si? my?l, ?e pr?dzej czy pó?niej trzeba b?dzie zwróci? pieni?dze. Nale?y te? pomy?le? o tym, ?e pewne rozlu?nienie finansowe i typowo wakacyjne wydawanie pieni?dzy lekk? r?k? mo?e utrudni? bezproblemow? sp?at?. Po powrocie mo?emy zosta? z pustym portfelem, a by? mo?e tak?e konieczne b?dzie poniesienie dodatkowych wydatków, np. na wyprawk? szkoln? dla dzieci.