Najlepsza darmowa chwilówka – czyli jaka?

Darmowa po?yczka dla nowych klientów to produkt stosunkowo m?ody, który pojawi? si? na polskim rynku za spraw? po?yczkodawcy Vivus. To w?a?nie ta firma po?yczkowa zaproponowa?a nowym po?yczkobiorcom bezp?atn? pierwsz? po?yczk?. Du?y sukces po?yczkodawcy Vivus sprawi?, ?e firmy po?yczkowe coraz ch?tniej (i liczniej) wprowadza?y do swej oferty produkt, którym jest darmowa po?yczka online. Aby otrzyma? tego typu wsparcie finansowe, wystarczy?o spe?ni? dwa warunki. By? nowym klientem danego po?yczkodawcy oraz sp?aci? ca?o?? zobowi?zania w terminie ustalonym w umowie. Aktualnie na rynku po?yczek pozabankowych mo?na znale?? darmow? chwilówk? od kilkuset do nawet kilku tysi?cy z?otych.

Darmowa po?yczka – jakie warunki nale?y spe?ni?, aby si? o ni? ubiega??

Darmowa po?yczka to produkt przeznaczony przede wszystkim dla nowych klientów danej firmy po?yczkowej. Tylko niektórzy po?yczkodawcy oferuj? mo?liwo?? otrzymania bezp?atnego wsparcia finansowego sta?ym klientom (np. co 5. po?yczka gratis).

Aby mie? pewno??, ?e darmowa po?yczka nie b?dzie nic kosztowa?, konieczne jest wywi?zanie si? z zapisów zawartych w umowie. Bez wzgl?du na to, z oferty której firmy po?yczkowej skorzystamy, powinni?my:

 • by? nowym klientem danego po?yczkodawcy,
 • sp?aci? zobowi?zanie w terminie (nawet jeden dzie? zw?oki grozi naliczeniem odsetek karnych).

Chc?c unikn?? przykrych konsekwencji, warto wykona? przelew ze zwrotem gotówki z 1 – 2-dniowym wyprzedzeniem. Nie zawsze jeste?my w stanie przewidzie?, czy system bankowy nie ulegnie awarii w dniu sp?aty naszego zobowi?zania, czy te? przelew dotrze natychmiast, czy w ci?gu 24 – 48 godzin.

Wraz ze wzrostem zainteresowania darmowymi po?yczkami wzrasta tak?e ich maksymalna wysoko??. Pocz?tkowo po?yczkodawcy oferowali niewielkie kwoty bezp?atnych chwilówek. Aktualnie jednak mo?na spotka? oferty, których wysoko?? wynosi nawet kilka tysi?cy z?otych. Warto jednak pami?ta?, i? chwilówki to krótkoterminowe po?yczki, które nale?y w ca?o?ci zawróci? w ci?gu maksymalnie 65 dni (zazwyczaj jest to jednak 30 dni).

Zdolno?? kredytowa a ubieganie si? o darmow? po?yczk?

Wysoka kwota pierwszej po?yczki z regu?y zarezerwowana jest dla klientów, którzy mog? pochwali? si? wysok? zdolno?ci? kredytow?. Krótkoterminow? chwilówk? nale?y sp?aci? w ci?gu 1 – 2 miesi?cy, dlatego te?, aby dysponowa? odpowiedni? gotówk? na sp?at? zobowi?zania, konieczne jest wykazywanie wy?szych zarobków. Firma po?yczkowa najprawdopodobniej nie udzieli po?yczki w wysoko?ci 5000 z?otych na okres 30 dni osobie, która osi?ga dochód o równowarto?ci 1500 z?otych.

Firmy po?yczkowe weryfikuj? potencjalnych klientów w bazach informacji, np. w BIK-u. Po?yczkobiorcy, którzy maj? adnotacje dotycz?ce opó?nie? w sp?acie poprzednich zobowi?za?, raczej nie powinni spodziewa? si?, ?e otrzymaj? wysok? warto?? krótkoterminowej po?yczki.

Które firmy po?yczkowe oferuj? darmowe chwilówki?

Wi?kszo?? po?yczkodawców dzia?aj?cych na polskim rynku produktów pozabankowych w swej ofercie przygotowa?o darmowe chwilówki. W których firmach po?yczkowych mo?na znale?? bezp?atn? pierwsz? po?yczk??

 1. Miloan:
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 2500 z?otych,
 • maksymalna wysoko?? po?yczki: 5000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 1 do 30 dni,
 • maksymalna kwota po?yczki dla nowych klientów: 2500 z?otych,
 1. Vivus:
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 3000 z?otych,
 • maksymalna wysoko?? po?yczki: 7500 z?otych,
 • okres kredytowania: od 1 do 61 dni,
 • maksymalna kwota po?yczki dla nowych klientów: 3000 z?otych,
 1. Filarum:
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 1000 z?otych,
 • maksymalna wysoko?? po?yczki: 5000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 1 do 30 dni,
 • maksymalna kwota po?yczki dla nowych klientów: 1000 z?otych,
 1. Extra Portfel:
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 3000 z?otych,
 • maksymalna wysoko?? po?yczki: 6000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 5 do 45 dni,
 • maksymalna kwota po?yczki dla nowych klientów: 3000 z?otych,
 1. Polozyczka:
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 1000 z?otych,
 • maksymalna wysoko?? po?yczki: 8000 z?otych,
 • okres kredytowania: 15 lub 30 dni,
 • maksymalna kwota po?yczki dla nowych klientów: 1000 z?otych,
 1. NetCredit:
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 3000 z?otych,
 • maksymalna wysoko?? po?yczki: 5000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 14 do 30 dni,
 • maksymalna kwota po?yczki dla nowych klientów: 3000 z?otych,
 1. LendOn:
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 3000 z?otych,
 • maksymalna wysoko?? po?yczki: 6000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 5 do 45 dni,
 • maksymalna kwota po?yczki dla nowych klientów: 3000 z?otych,
 1. Szybka Gotówka:
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 6000 z?otych,
 • maksymalna wysoko?? po?yczki: 7000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 1 do 65 dni,
 • maksymalna kwota po?yczki dla nowych klientów: 6000 z?otych,
 1. Smart Po?yczka:
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 2000 z?otych,
 • maksymalna wysoko?? po?yczki: 7000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 10 do 30 dni,
 • maksymalna kwota po?yczki dla nowych klientów: 2000 z?otych,
 1. Ale Gotówka:
 • pierwsza po?yczka za darmo do: 2000 z?otych,
 • maksymalna wysoko?? po?yczki: 5000 z?otych,
 • okres kredytowania: od 7 do 30 dni,
 • maksymalna kwota po?yczki dla nowych klientów: 2000 z?otych.