Najbardziej op?acalna po?yczka – gdzie spotkam najni?sze koszty?

Po?yczki internetowa najcz??ciej zaci?gane s? pod wp?ywem potrzeby chwili, a niespodziewany wydatek to najcz?stszy powód, by z takiej po?yczki skorzysta?. W zale?no?ci od kwoty po?yczki, zdolno?ci kredytowej i ogólnej zdolno?ci finansowej, mo?emy zdecydowa? si? na chwilówk? lub po?yczk? rataln?. Obie rz?dz? si? ró?nymi prawami, inaczej b?d? wygl?da?y ich koszty i sp?ata. Nie zmieni si? natomiast sposób ich pozyskania – dalej b?dzie odbywa?o si? w ten sam, prosty sposób.

Po?yczki bez wymaga? – najwi?ksze koszty

Na najni?sze koszty mo?na liczy? w firmach, które stawiaj? do?? wysokie wymagania przed swoimi klientami (wci?? jednak du?o ni?sze ni? w bankach). Po?yczki bez BIK czy po?yczki bez zdolno?ci kredytowej s? ratunkiem w pewnych sytuacjach, ale nios? te? spore ryzyko dla firmy po?yczkowej. Z tego powodu, oferty w takich firmach s? zdecydowanie dro?sze. Cho? mo?e to by? pewn? przeszkod?, to najta?sze s? firmy, w których trzeba spe?ni? szereg wymaga?:

  • stabilne zatrudnienie,
  • regularne ?ród?o dochodów,
  • odpowiednio wysokie dochody pozwalaj?ce na sp?at? po?yczki,
  • brak figurowania na li?cie d?u?ników i dobra historia w BIK.

Darmowe chwilówki – taniej ju? nie mo?na

Po?yczka za zero z?otych to rzeczywi?cie opcja najbardziej dogodna i jest ona szeroko dost?pna. Podstawow? kwesti?, z któr? b?dzie trzeba si? zmierzy? jest maksymalna dost?pna kwota po?yczki i okres jej sp?aty. Tego akurat dowiesz si? z artyku?u: Najwy?sze kwoty darmowych chwilówek – przegl?d firm. Rzecz jasna, dobrze równie? skorzysta? z rankingu darmowych chwilówek, by dowiedzie? si?, jakie s? standardowe koszty takiej po?yczki, w razie gdyby nie mog?o si? jej sp?aci? w wymaganym okresie – pami?tajmy, ?e warunkiem udzielenia darmowej po?yczki jest jej terminowa sp?ata.

Kolejne chwilówki – gdzie po?ycz? najtaniej?

Dost?pno?? darmowych chwilówek w pewnym momencie si? sko?czy, wi?c dobrze zapozna? si? z rankingami najta?szych firm, by wiedzie?, z jak? firm? op?aca zwi?za? si? na d?u?ej. Dodatkowo, uwag? powinno zwróci? si? tak?e na to, czy w danej firmie istnieje mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty i jakie s? opinie na temat danej instytucji.

Koszty, jakie b?dzie musia? ponie?? zaci?gaj?cy chwilówk? to najcz??ciej oprocentowanie i prowizja (nie licz?c kosztów ewentualnych, np. przed?u?enia). Zwykle koszty chwilówki oscyluj? wokó? 27% (25% kwoty bazowej i 30% powsta?ego odsetka w skali roku). Bez problemu znajdzie si? jednak firmy, które oferuj? po?yczki ta?sze, schodz?ce nawet poni?ej 20%. S? to mi?dzy innymi Kuki i Vivus.

Obie wskazane firmy stawiaj? przed klientami omawiane wy?ej wymagania, wi?c z du?ym prawdopodobie?stwem odmówi? po?yczki osobie, która nie ma ani zdolno?ci ani wiarygodno?ci kredytowej. Jest to równie? zwi?zane z tym, ?e w obu firmach mo?na po?yczy? bardzo du?e kwoty – odpowiednio 8000 i 7500 z?otych. W firmie Kuki, chwilówka w wysoko?ci 1000 z?otych na 30 dni b?dzie kosztowa? 190 z?otych, za? analogiczna po?yczka w Vivus – 180 z?otych.

Po?yczki ratalne – czy to si? op?aca?

Po?yczki ratalne najbardziej odpowiednie s? dla osób potrzebuj?cych du?ej kwoty, której ze zrozumia?ych wzgl?dów nie b?d? mogli zwróci? od razu w ca?o?ci. Jest to równie? cz?sty wybór tych, którzy nie posiadaj? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej, by po?yczy? w banku albo maj? kilka negatywnych wpisów w BIK.

Oczywi?cie w ogólnym rozrachunku zap?acimy za tak? po?yczk? wi?cej, bo i d?u?szy jest okres finansowania. Taka po?yczka stanowi jednak mniejsze obci??enie dla po?yczkobiorcy, wi?c relatywnie ?atwiej j? uzyska? – sp?ata niskiej miesi?cznej raty nie wp?ywa znacz?co na zdolno?? kredytow? klienta, wi?c przy po?yczkach ratalnych nie musi by? ona a? tak wysoka jak przy chwilówkach. Nale?y te? pami?ta?, ?e do op?at po?yczek ratalnych trzeba tak?e doliczy? kolejn?: op?at? administracyjn?, czyli koszty które musi ponie?? firma, aby zarz?dza? po?yczk? przez ca?y okres jej trwania (wi?cej w: „Wszystko o kosztach po?yczki…”).

Ile musz? zap?aci? za po?yczk? rataln??

To naturalnie zale?y od konkretnej firmy, a w tym wypadku ró?nice mog? by? spore i, podobnie jak w przypadku chwilówek, b?d? zale?e? równie? od typu po?yczki ratalnej: czy jest to po?yczka dla d?u?ników czy zwyk?a, która stawia wi?ksze wymagania przed po?yczkobiorcami. Oczywi?cie, znaczenie kluczowe ma tutaj tak?e kwota i okres sp?aty (w niektórych przypadkach mo?e si?ga? nawet 36 miesi?cy).

Porównajmy kwoty po?yczek w dwóch firmach dla po?yczki w wysoko?ci 1000 i 5000 z?otych, dla 24 miesi?cznych rat:

Wonga. Koszty po?yczki wynios? odpowiednio 207 i 1035 z?otych. Jak wida?, ma?a po?yczka w kwocie 1000 z?otych poci?gnie za sob? kwoty niewiele wi?ksze ni? w przypadku wymienionych wcze?niej chwilówek, z tym, ?e takiej po?yczki nie trzeba sp?aci? w ci?gu 30 dni a w ci?gu 24 miesi?cy, przy czym miesi?czna rata nie powinna wyniesie troch? ponad 50 z?otych miesi?cznie. Oczywi?cie, aby uzyska? tak korzystne warunki, nale?y spe?ni? wszystkie wymogi dochodowe i dotycz?ce wiarygodno?ci kredytowej.

Efino. Ta firma jest ju? po?yczk? dro?sz? i w powy?szych parametrach zap?acimy za ni? odpowiednio 940 i 4702 z?ote. Jakkolwiek, roz?o?enie na 24 miesi?ce sprawi, ?e miesi?cznie trzeba b?dzie sp?aca? w jednym przypadku 81, a w drugim 404 z?ote miesi?cznie. To tak?e nie jest zbyt wielka kwota, by znacz?co nara?a? si? na przerwanie ci?g?o?ci finansowej i da si? t? po?yczk? „wcisn??” w miesi?czny bud?et. Efino ponadto nie stawia tak restrykcyjnych wymaga? jak Wonga.

Powy?sze przyk?ady jasno wskazuj? na zró?nicowanie kosztowe po?yczek ratalnych. Wida? wi?c jasno, ?e znalezienie najlepszej oferty mo?e by? czasoch?onne, wi?c dobrze korzysta? z porównywarek po?yczkowych, które pozwol? uszeregowa? odpowiadaj?ce klientowi oferty.