Na czym polega konsolidacja po?yczek?

W uproszczeniu konsolidacja polega na po??czeniu kilku zobowi?za? w jedno o ujednoliconych warunkach sp?aty. Najcz??ciej stosowana jest w przypadku konieczno?ci sp?aty kilku po?yczek lub kredytów. Dzi?ki niej po?yczkobiorca mo?e zyska? wyd?u?ony okres sp?aty ca?o?ci swoich zobowi?za?. Konsolidacj? chwilówek umo?liwiaj? jedynie niektóre firmy po?yczkowe dzia?aj?ce na naszym rynku. Kiedy konsolidacja po?yczek jest mo?liwa? Którzy po?yczkodawcy oferuj? mo?liwo?? skorzystania z takiego rozwi?zania? Na te i inne pytania postaramy si? odpowiedzie? w dzisiejszym artykule.

Polacy ch?tnie po?yczaj? pieni?dze

W Polsce jest ponad 2 miliony d?u?ników. ??czna warto?? ich zad?u?enia przekracza 40 miliardów z?otych. Niektórzy d?u?nicy zalegaj? z zap?at? wielomilionowych zobowi?za?. Najwi?kszym problemem Polaków po?yczaj?cych pieni?dze jest brak terminowej sp?aty rat po?yczek i kredytów. Nasi rodacy zwlekaj? tak?e z p?atno?ciami za bie??ce rachunki. Opublikowane raporty szacuj?, i? warto?? przeterminowanych zobowi?za? mo?e wynosi? nawet ponad 64 miliardy z?otych. Je?eli mowa ju? o statystykach, polski d?u?nik ?rednio ma ponad 25 tysi?cy z?otych d?ugu.

 

Za jeden z powodów opó?nie? i zaleg?o?ci powstaj?cych w regularnej sp?acie zobowi?za? uwa?a si? to, ?e po?yczkobiorcy cz?sto zaci?gaj? kilka zobowi?za? w krótkim czasie. Gdy nale?y je sp?aci?, pojawia si? problem z wygospodarowaniem odpowiedniej sumy pieni?dzy. Nawarstwienie si? rat po?yczek lub kredytów mo?e znacz?co obci??y? domowy bud?et. Jest to jedna z najprostszych dróg na wpadni?cie w spiral? zad?u?enia. Pewnym rozwi?zaniem w takiej sytuacji mo?e okaza? si? konsolidacja swoich zobowi?za? po?yczkowych oraz kredytowych. W ten sposób d?u?nik zyskuje jedn? mniejsz? rat? w porównaniu do sumy rat poprzednich zobowi?za?. Jak to w ogóle jest mo?liwe? Czy w takim rozwi?zaniu jest jaki? „haczyk”?

Kiedy mo?liwa jest konsolidacja chwilówek?

Polskie banki coraz cz??ciej oferuj? mo?liwo?? otrzymania tzw. kredytu konsolidacyjnego, który umo?liwia sp?acenie wcze?niejszych zobowi?za?. Niestety, w przypadku firm pozabankowych nie zawsze jest taka mo?liwo??. Teoretycznie nie istnieje takie co? jak konsolidacja chwilówek. Praktycznie jednak mo?na pos?u?y? si? pewnym rozwi?zaniem, aby osi?gn?? taki sam cel. Wystarczy zaci?gn?? pozabankow? po?yczk? rataln?. ?rodki finansowe pozyskane w ten sposób mo?na przeznaczy? na sp?acenie chwilówki lub kilku chwilówek. W ten sposób ca?o?? zobowi?za? zostaje roz?o?ona na raty.

 

Niektórzy po?yczkodawcy oferuj? mo?liwo?? zaci?gni?cia wi?kszej po?yczki z wyd?u?onym okresem sp?aty. Takie rozwi?zanie pozwala na konsolidacj? mniejszych zobowi?za?. Po?yczkobiorca sp?aca chwilówki, a otrzyman? po?yczk? konsolidacyjn? sp?aca na warunkach ustalonych z po?yczkodawc?.

 

W takich sytuacjach za najwi?ksz? zalet? po?yczek pozabankowych uwa?a si? to, ?e firmy po?yczkowe nie wymagaj? podania celu, na jaki maj? zosta? przeznaczone po?yczone ?rodki pieni??ne. Wystarczy jedynie spe?ni? pewne wymagania formalne, aby otrzyma? wsparcie finansowe. Po?yczkobiorca musi by? osob? pe?noletni?, posiada? zdolno?? do czynno?ci prawnych, mie? dowód osobisty, telefon komórkowy, rachunek w banku zarejestrowany na jego dane, a tak?e mieszka? na terytorium Polski. Konieczne jest równie? wype?nienie wniosku po?yczkowego oraz zweryfikowanie to?samo?ci klienta.

Które firmy pozabankowe udzielaj? po?yczek konsolidacyjnych?

Podczas poszukiwania po?yczki konsolidacyjnej, nale?y wyszukiwa? po?yczkodawców, którzy po?yczaj? wysok? kwot? pieni?dzy na dowolny cel. Najlepszym rozwi?zaniem jest znalezienie po?yczki, któr? mo?na sp?aca? w ratach. W ten sposób zobowi?zanie zostanie roz?o?one na du?o mniejsze raty, co z pewno?ci? nie b?dzie stanowi?o znacznego obci??enia dla domowego bud?etu.

 

W?ród firm po?yczkowych udzielaj?cych wysokich po?yczek znajduje si? ProfiCredit. Maksymalna wysoko?? zobowi?zania to nawet 25.000 z?otych. Po?yczkodawca reklamuje si? jako podmiot ograniczaj?cy formalno?ci do minimum. Po?yczk? mo?na otrzyma? online lub przez telefon. Konieczne jest z?o?enie wniosku. Firma po?yczkowa analizuje zdolno?? kredytow? potencjalnego klienta i na podstawie tej oceny udziela po?yczki. ProfiCredit pozwala na sp?at? zad?u?enia w ci?gu 3 lat (36 rat).

 

Kolejnym po?yczkodawc? jest Rapida Money. Podmiot ten oferuje po?yczk? rataln? w wysoko?ci do 25.000 z?otych. Po?yczkobiorca mo?e zdecydowa? si? na okres sp?aty maksymalnie do 48 miesi?cy. Po skorzystaniu z kalkulatora na stronie Rapida Money mo?e okaza? si?, ?e rata zobowi?zania b?dzie niewielka.

 

Wysok? kwot? po?yczki ratalnej oferuje tak?e Hapi Po?yczki – do 25.000 z?otych. Po?yczone pieni?dze nale?y zwróci? maksymalnie w ci?gu 4 lat (roz?o?enie na 48 rat). Aby otrzyma? wsparcie finansowe, nale?y z?o?y? wniosek po?yczkowy. Po?yczkodawca nie wymaga przedstawienia za?wiadcze? o dochodach.

 

Konsolidacja chwilówek mo?liwa jest wy??cznie, gdy po?yczkobiorca nie zalega ze sp?at? poprzednich zobowi?za?. Konieczne jest wi?c z?o?enie wniosku po?yczkowego przed up?ywem terminu sp?aty wcze?niejszych rat. Po?yczkodawcy rzadko udzielaj? wysokich kwot po?yczek osobom, które zalegaj? ze sp?at?.