Na co potrzebna nam chwilówka?

?ycie co jaki? czas zsy?a nam niespodzianki – te mi?e i te mniej przyjemne. Wi?kszo?? z nich zwi?zana jest ze zmian?: z prac?, przeprowadzk?, remontem, ze zdrowiem czy z problemami rodzinnymi. Wymagaj? one cz?sto od nas dodatkowej gotówki, któr? nie zawsze mamy akurat w posiadaniu. Równie rzadko mo?emy liczy? na pomoc finansow? bliskich. Chwilówka w takich przypadkach to jedyne i wbrew pozorom, najlepsze wyj?cie z kryzysowej sytuacji. Dzi?ki zmianom w prawie i coraz wi?kszej konkurencji na rynku po?yczek pozabankowych firmy prze?cigaj? si? w atrakcyjno?ci ofert dla swoich klientów.

Która po?yczka dla kogo?

My?l?c o chwilówce, widzimy obraz, na który sk?ada si? gotówka z ogromnymi odsetkami i kosztami jej po?yczenia. Faktycznie, bywa z tym ró?nie, tak jak ró?ne s? oferty i produkty na rynku finansowym. Jedne z nich zach?caj? darmow? chwilówk?, kolejne odstraszaj? wysokim RRSO i prowizj? za udzielenie np. wy?szej w kwocie po?yczki ratalnej.

 

Wszystko uzale?nione jest od naszej aktualnej sytuacji materialnej – czy mamy sta?y, comiesi?czny dochód, który pozwoli nam na sp?at? kilkudziesi?ciu z?otych w ci?gu 3 najbli?szych lat czy mo?e potrzebujemy mniejszej kwoty, na czas 1-2 miesi?cy? Znaj?c dok?adnie swoj? zdolno?? do sp?aty w okre?lonym czasie oraz zapotrzebowanie na to, ile pieni?dzy potrzebujemy, wybierzemy najlepsz? opcj?.

Chwilówka po raz pierwszy

To chyba najatrakcyjniejsza z opcji po?yczek dost?pnych obecnie na rynku produktów finansowych. Chwilówka po raz pierwszy bez jakichkolwiek kosztów, pod warunkiem, ?e sp?acimy j? w terminie. Je?li pilnie potrzebujesz gotówki do 3000 z?otych np. na napraw? auta czy na prezent ?lubny dla rodziny, warto rozwa?y? t? opcj?. Nowy klient ma do wyboru kilkadziesi?t pozabankowych firm po?yczkowych oferuj?cych pierwsz? chwilówk? za 0 z?otych. Ich oferty ró?ni? si? g?ównie wysoko?ci? maksymalnej kwoty gotówki i d?ugo?ci? terminu na jej oddanie. I tak kwoty oscyluj? zwykle w granicach od 100 do 3000 z?otych, za? terminy sp?aty od 30 do 60 dni.

 

Pierwsza chwilówka na przyk?adzie popularnej i ciesz?cej si? dobrymi opiniami firmy Lendon, to gotówka 3000 z?otych do 45 dni na jej sp?at?, ca?kowicie bez kosztów. Po przekroczeniu, zarówno terminu, jak i maksymalnej kwoty, pojawiaj? si? automatycznie koszty, okre?lone górn? granic? ustawy antylichwiarskiej. Po?yczkodawcy z ofert? pierwszej darmowej chwilówki do oddania w ci?gu 60 dni, to aktualnie Wonga, Money Man i Szybka Gotówka.

Chwilówka po raz drugi

Decyduj?c si? na kolejn? – drug?, trzeci? czy n-t? po?yczk? w tej samej firmie pozabankowej i maj?c pozytywn? histori? sp?aty poprzednich zobowi?za?, równie? mo?emy liczy? na atrakcyjne promocje. Nie b?dzie to ju? chwilówka za 0 z?otych, dojd? koszty w postaci odsetek, RRSO, ale mo?e uda nam si? wynegocjowa? u Po?yczkodawcy mniejsze op?aty oko?o po?yczkowe, jak np. ni?sz? prowizj?. Lojalni klienci zyskaj? równie? na szybszym przyznaniu im gotówki weryfikacji, bo s? ju? oni znani firmie oraz na coraz to wi?kszych kwotach po?yczki ratalnej.

 

Z drugiej strony, czemu nadal by nie korzysta? z przywilejów dla nowych klientów w innej firmie pozabankowej? Pierwsza chwilówka za darmo to nadal najlepsza okazja do po?yczenia pilnie potrzebnej gotówki. A takich ofert na rynku jest co najmniej kilkadziesi?t, wi?c warto to wykorzysta?, a w przypadku zapotrzebowania na wi?ksz? chwilówk? rataln?, powróci? do znanego nam ju? Po?yczkodawcy.

Chwilówka na raty

Chwilówki krótkoterminowe ko?cz? si? zwykle na kwotach 2-3 tys. z?otych, po?yczki ratalne to mo?liwo?? otrzymania nawet 20 tys. z?otych do sp?aty w ci?gu 3 lat. To oferta skierowana jest zarówno do nowych, jak i sta?ych klientów, z tym ?e Po?yczkobiorcy znani ju? firmie, maj? wi?ksze szanse na wy?sz? gotówk?. Aby otrzyma? kilkadziesi?t tysi?cy z?otych w pozabankowej firmie po?yczkowej, trzeba spe?nia? ?ci?le okre?lone warunki: by? osob? pe?noletni?, posiada? obywatelstwo polskie, sta?y dochód oraz pozytywn? histori? sp?aty wcze?niejszych zobowi?za?.

 

Chwilówka na raty to tak?e wy?sze op?aty w postaci RRSO, sta?ego oprocentowania, prowizji oraz op?aty przygotowawczej za udzielenie takiej po?yczki. Na szcz??cie wszystko jest odgórnie ograniczone ustaw? antylichwiarsk? z 2016 roku, która ustali?a, ?e wszystkie koszty danej po?yczki nie mog? by? wi?ksze ni? 25% po?yczonej gotówki i 30% tej sumy w skali roku. W praktyce oznacza to, ?e pozabankowa firma po?yczkowa nie mo?e od nas za??da? ??cznej kwoty kosztów oko?o po?yczkowych wi?kszych ni? 100% kwoty po?yczonej gotówki.

Po co po?ycza??

Po?yczki krótko i d?ugoterminowe to cz?sto jedyne wyj?cie z awaryjnych, niezaplanowanych i kryzysowych sytuacji w naszym ?yciu. Nie zawsze mo?emy liczy? na wsparcie finansowe ze strony naszych bliskich albo ?eby skorzysta? z pieni?dzy od?o?onych na tzw. czarn? godzin?. W takich przypadkach darmowe chwilówki brane przez nas po raz pierwszy to zwykle najlepsza z opcji pilnej pomocy finansowej. Pami?tajmy jednak, ?e wszystko ma swoje wady i zalety, dlatego je?li decydujemy si? na szybk? chwilówk?, wa?ne, aby j? sp?aci? w ustalonym w umowie terminie, tylko wtedy b?dzie ona dla nas op?acalna.