Mniejsze oprocentowanie chwilówek ni? kredytów w banku?

Ka?da z instytucji – czy to bank czy firma po?yczkowa, robi dzi? wszystko, aby zdoby? zaufanie klientów. Z drugiej strony to nadal biznesy, które chc? na siebie zarabia?. Czy rynek finansowy ulega zmianie i po?yczki staj? si? bardziej atrakcyjne i op?acalne ni? tradycyjny kredyt gotówkowy w banku? Jakie s? wady i zalety obu rozwi?za?, je?li chcemy pilnie po?yczy? pieni?dze? Co wybra??

Po pieni?dze tylko do banku?

Tak by?o jeszcze jaki? czas temu, kiedy wi?kszo?? firm po?yczkowych kojarzona by?a negatywnie z olbrzymimi odsetkami, nieuczciwymi zapisami w umowie czy zwyk?ym oszustwem w postaci tzw. para banków, jak np. Amber Gold. Aktualnie wszystko uregulowane jest ustaw? antylichwiarsk? i ?adna, szanuj?ca si? firma pozabankowa, oferuj?ca po?yczki, nie wychodzi ze swoimi dzia?aniami poza obowi?zuj?ce w Polsce prawo.

 

Dzisiaj, niezale?nie od tego, czy to bank czy pozabankowy po?yczkodawca, ka?dy z nich stara si? zdoby? uwag? i zaufanie klienta. Nie tylko atrakcyjn? ofert? np. chwilówek za 0 z?otych, ale tak?e uczciwo?ci? i przyjazn? obs?ug? klienta, dost?pna nawet w weekendy. Oczywi?cie, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi zwykle o pieni?dze i to w?a?nie one przyci?gaj? do siebie klientów. Im mniejsze koszty po?yczenia gotówki, tym popyt na takie oferty jest wi?kszy.

 

Cho? nadal istniej? ró?nice pomi?dzy procesem przyznawania kredytów gotówkowych w instytucji bankowej, a po?yczkowej. W tych pierwszych starania o kredyt to cz?sto d?u?sza droga zwi?zana z szeregiem dokumentów, które musimy dostarczy? bankowi przy sk?adaniu wniosku, w tych drugich to najcz??ciej komunikacj? drog? online i szybka decyzja w ci?gu nawet 15-30 minut. Co jeszcze ró?ni po?yczki-chwilówki od kredytów bankowych?

Wady i zalety kredytu gotówkowego w banku

Klienci dziel? si? g?ównie na zwolenników ofert bankowych i szybkich po?yczek. Co decyduje zatem o wi?kszym zaufaniu do instytucji banku? G?ównie s? to stereotypy i kr???ce mity, na zasadzie powiedzenia – „masz to jak w banku!”, czyli mo?esz by? pewnym, ?e bank Ci? nigdy nie oszuka. A i z tym bywa bardzo ró?nie.

 

Niezale?nie od rodzaju miejsca, w którym staramy si? o po?yczk?, zawsze dok?adnie nale?y sczyta? warunki oferty i tre?? umowy, bo mo?e ona zawiera? dodatkowe, ukryte koszty jak np. prowizje za udzielenie kredytu czy ubezpieczenie od utraty pracy, które znacz?co podwy?szaj? kwot? miesi?cznej raty do sp?aty. Takie dodatkowe ubezpieczenia wymagaj? od nas cz?sto banki, pytanie tylko czy dzia?aj? one w praktyce? Czy, je?li pracujemy na umow? cywilnoprawn? i stracimy sta?y, miesi?czny dochód z tego tytu?u, to czy ubezpieczenie obowi?zkowe do kredytu w banku zadzia?a?

 

Kolejn? wad? przy po?yczaniu gotówki z banku s? bardziej wygórowane wymagania, takie jak zdolno?? kredytowa czy ca?kowicie „czysta” historia finansowa. Co ju? na wst?pie wyklucza z grona wnioskuj?cych o pieni?dze np. na zakup nowego auta lub remont mieszkania, osoby z niskimi dochodami, starsze w wieku 65+ czy widniej?ce w chocia? jednej z baz informacji gospodarczej (KRD, BIK, ERIF BIG). Je?eli zatem zale?y nam na szybkiej gotówce, a w przesz?o?ci zdarzy?o si? nam opó?nienie w sp?acie np. rachunku za telefon, kredytu w banku raczej nie dostaniemy.

 

A zalety? To nadal w wi?kszo?ci ofert kredytów bankowych niskie op?aty oko?o kredytowe i atrakcyjne oprocentowanie na poziomie 5-10%, RRSO od oko?o 10% i przy prowizji 5-10%. Co na przyk?adzie kredytu gotówkowego w wysoko?ci 20000 z?otych, generuje koszty w wysoko?ci oko?o 500-550 z?otych. To porównywalnie du?o taniej ni? w przypadku pozabankowych po?yczek ratalnych.

Wady i zalety chwilówek i po?yczek pozabankowych

Wspomniane ju? wady szybkich po?yczek pozabankowych to niestety nadal wi?ksze oprocentowanie ni? w banku. Po?yczkodawcy, przyznaj?c gotówk? krótkoterminowo osobom z mniejszymi dochodami lub osobom ju? zad?u?onym, podejmuj? tym samym wi?ksze ryzyko w przypadku braku jej sp?aty ni? banki. St?d zazwyczaj wynikaj? wi?ksze koszty oko?o po?yczkowe ni? oko?o kredytowe w banku, który z zasady unika takich klientów.

Do zalet chwilówek nale?? przede wszystkim:

  • szybka decyzja w przyznaniu gotówki, wygodnie drog? online,
  • pierwsza po?yczka za darmo,
  • mo?liwo?? otrzymania po?yczki, pomimo obecno?ci w bazach informacji gospodarczej,
  • niski dochód lub nawet jego brak,
  • przyznawanie po?yczek osobom starszym powy?ej 70 roku ?ycia,
  • brak obowi?zkowego ubezpieczenia.

Podsumowuj?c, banki dzi?ki dysponowaniu du?o wi?ksz? gotówk? w depozycie ni? prywatni po?yczkodawcy, maj? przewag? w postaci mniejszego oprocentowania po?yczanej gotówki. Chyba ?e zamierzamy po?yczy? niewielk? kwot? na krótki czas, bez zb?dnych i skomplikowanych formalno?ci, wtedy pozabankowe oferty po?yczek chwilówek za 0 z?otych to najlepsza z dost?pnych mo?liwo?ci na obecnym rynku finansowym.