Mini chwilówka do 500 z?otych – gdzie jej szuka??

Na sfinansowanie niektórych nag?ych wydatków wystarczy niewielka kwota, np. 500 z?otych. Banki z regu?y nie udzielaj? takich niewielkich kwot kredytów, a nawet je?eli tak to trzeba dope?ni? szeregu formalno?ci, aby otrzyma? pieni?dze. Mini chwilówk? do 500 z?otych mo?na jednak otrzyma? bez zb?dnych formalno?ci, a nawet ca?kowicie za darmo, w firmach pozabankowych. Jacy po?yczkodawcy oferuj? po?yczk? pozabankow? online do 500 z?otych na korzystnych warunkach?

Darmowa mini chwilówka

Dzia?aj?cy na polskim rynku po?yczkodawcy, którzy oferuj? popularne, krótkoterminowe chwilówki, daj? swym nowym klientom mo?liwo?? po?yczania pieni?dzy zupe?nie za darmo. W takich przypadkach po?yczkobiorcy oddaj? dok?adnie tyle, ile po?yczyli. Aby po?yczka by?a ca?kowicie darmowa, konieczne jest dotrzymanie terminu sp?aty. Wówczas klient nie b?dzie zobowi?zany do zap?aty odsetek, prowizji oraz poniesienia innych op?at. Ka?de opó?nienie w sp?acie po?yczki (nawet o jeden dzie?) sprawi jednak, ?e po?yczkodawca obci??y po?yczkobiorc? op?atami, zrywaj?c promocyjn? umow?. Dla przyk?adu po?yczaj?c 500 z?otych na 30 dni, maksymalne koszty wynios? 141,44 z?otych. Ta sama kwota po?yczona na 60 dni mo?e wi?za? si? z konieczno?ci? poniesieniach dodatkowych op?at w wysoko?ci 157,88 z?otych; 90 dni – 174,32 z?ote.

Mini chwilówka do 500 z?otych – istotne aspekty

Warto po?wi?ci? troch? czasu na znalezienie odpowiedniej firmy po?yczkowej. „Pierwsza-lepsza” oferta nie zawsze mo?e okaza? si? t? najkorzystniejsz?. Zalecane jest znalezienie firmy rozpoznawalnej, o dobrych opiniach w?ród klientów. Dzi?ki temu po?yczkobiorca b?dzie mia? pewno??, ?e korzysta z us?ug rzetelnego i wiarygodnego po?yczkodawcy. Pomóc w poszukiwaniach mo?e m.in. porównywarka po?yczek online.

Nale?y tak?e zwróci? uwag? na to, jakie wymagania stawia przed nowymi klientami dana firma po?yczkowa. Zazwyczaj nie b?d? one du?e i z powodzeniem ka?dy im sprosta. Pewien problem mog? mie? osoby zbyt m?ode lub w podesz?ym wieku (limity wiekowe po?yczkodawców), a tak?e te o niskiej zdolno?ci kredytowej lub ze wpisami w rejestrach d?u?ników.

Osoby, które szukaj? faktycznie szybkiej gotówki, powinny skorzysta? z us?ug firmy po?yczkowej, która ma rachunek bankowy w tym samym banku. Je?eli jako metod? weryfikacji klient wybierze przelew weryfikacyjny, b?dzie zmuszony dokona? p?atno?ci na konto po?yczkodawcy. To mi?dzy innymi od szybko?ci dotarcia przelewu weryfikacyjnego uzale?niony jest czas oczekiwania na decyzj? po?yczkow?. Przelewy pomi?dzy rachunkami bankowymi w tej samej instytucji dochodz? najszybciej.

Mini chwilówka w MoneyMan:

 • chwilówka od 500 do 7000 z?otych,
 • pierwsza darmowa chwilówka: do 1500 z?otych,
 • maksymalny okres sp?aty: 60 dni,
 • wymagania MoneyMan: nale?y posiada? dowód osobisty, mie? uko?czone 18 lat, polskie obywatelstwo, adres e-mail, aktywny numer telefonu i konto bankowe,
 • MoneyMan zastrzega sobie prawo do nieudzielenia po?yczki osobom widniej?cym w rejestrach d?u?ników (m.in. w BIK-u).

Mini chwilówka w ExtraPortfel:

 • chwilówka od 100 do 6000 z?otych,
 • pierwsza darmowa chwilówka: do 3000 z?otych,
 • maksymalny okres sp?aty: 45 dni,
 • wymagania ExtraPortfel: nale?y posiada? dowód osobisty, polskie obywatelstwo, adres e-mail, aktywny numer telefonu i konto bankowe, przebywa? na terenie Polski, wiek: od 21 do 70 lat.

Mini chwilówka w Kuki.pl:

 • chwilówka od 200 do 10000 z?otych,
 • pierwsza darmowa chwilówka: do 3000 z?otych,
 • maksymalny okres sp?aty: 30 dni,
 • wymagania Kuki: nale?y posiada? dowód osobisty, polskie obywatelstwo, aktywny numer telefonu i konto bankowe, przebywa? na terenie Polski, wiek: od 20 do 75 lat.

Mini chwilówka w Vivus:

 • chwilówka od 100 do 7500 z?otych,
 • pierwsza darmowa chwilówka: do 3000 z?otych,
 • maksymalny okres sp?aty: 30 dni (czasami mo?na spotka? si? z akcjami promocyjnymi – okres sp?aty do 61 dni),
 • wymagania Vivus: nale?y posiada? dowód osobisty, polskie obywatelstwo, adres e-mail, aktywny numer telefonu i konto bankowe, przebywa? na terenie Polski, posiada? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, wiek: od 20 do 78 lat,
 • Vivus wymaga posiadania aktywnego Profilu Klienta na stronie ich serwisu, zdolno?ci do sp?aty zobowi?zania, nie mie? innych zaleg?o?ci wobec firmy Vivus.

Mini chwilówka w Filarum:

 • chwilówka od 100 do 5000 z?otych,
 • pierwsza darmowa chwilówka: do 1000 z?otych,
 • maksymalny okres sp?aty: 30 dni,
 • wymagania Filarum: nale?y posiada? dowód osobisty, polskie obywatelstwo, aktywny numer telefonu i konto bankowe, sta?e zamieszkanie na terenie Polski, wiek: od 20 do 76 lat.

Mini chwilówka w Via SMS:

 • chwilówka od 100 do 4000 z?otych,
 • pierwsza darmowa chwilówka: do 1500 z?otych,
 • maksymalny okres sp?aty: 30 dni,
 • wymagania Via SMS: nale?y posiada? dowód osobisty, polskie obywatelstwo, adres e-mail, aktywny numer telefonu i konto bankowe, sta?e zamieszkanie na terenie Polski, wiek: od 20 do 72 lat,
 • Via SMS zastrzega sobie prawo do poproszenia o wyci?g bankowy z 3 ostatnich miesi?cy.

Mini chwilówka w AleGotówka:

 • chwilówka od 500 do 5000 z?otych,
 • pierwsza darmowa chwilówka: do 2000 z?otych,
 • maksymalny okres sp?aty: 30 dni,
 • wymagania AleGotówka: nale?y posiada? dowód osobisty, mie? uko?czone 18 lat, polskie obywatelstwo, adres e-mail, aktywny numer telefonu i konto bankowe, wiek: od 18 do 75 lat,
 • AleGotówka zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia po?yczki osobom, które maj? zaleg?o?ci wpisane w bazie BIK lub BIG.