Kto na pewno nie otrzyma po?yczki?

Chwilówki i pozabankowe po?yczki ratalne w wyobra?eniach s? ogólnodost?pne i przeznaczone dla tych, którzy nie maj? szans na jakikolwiek kredyt – a wi?c takich, którzy absolutnie powinni by? wykluczeni z po?yczania. Obecnie nie ka?dy wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany, a klienci s? do?? dok?adnie prze?wietlani pod wzgl?dem wiarygodno?ci i zdolno?ci po?yczkowej.

Oczywi?cie, wymagania s? mniej restrykcyjne ni? w bankach, ale nie jest te? tak, ?e ka?dy mo?e po?yczk? otrzyma?. Co wi?cej, s? osoby, które po?yczki prawdopodobnie nie otrzymaj? w wi?kszo?ci szanuj?cych si? firm. Co sprawia, ?e ludzie nie otrzymuj? po?yczki?

Firmy po?yczkowe nie sprawdzaj? zdolno?ci kredytowej. Fakt czy mit?

Niska zdolno?? kredytowa mo?e jak najbardziej wp?yn?? na decyzj? po?yczkow?. Jest to decyzja indywidualna firmy po?yczkowej i ka?da ma swój algorytm wyliczania takiej zdolno?ci. Czasami firma po?yczkowa mo?e uzna?, ?e niskie lub nieregularne dochody w po??czeniu z bardzo krótkim sta?em pracy i niepo??danym wiekiem to kombinacja, która b?dzie znaczn? przeszkod?.

Cz??? firm z pewno?ci? za??da od klienta pewnego potwierdzenia realnej mo?liwo?ci sp?acenia przez niego po?yczki – w postaci potwierdzenia zatrudnienia lub otrzymywania dochodów w innych sposób, za?wiadczenia rentalnego, zasi?kowego, czy nawet wyci?gu z konta bankowego z ostatnich kilku miesi?cy. W niektórych przypadkach firma zrobi to sama, z u?yciem zewn?trznej aplikacji, takiej jak Instantor.

Wiele instytucji oferuje po?yczki bez za?wiadcze? i oceni  zdolno?? kredytow? po?yczkobiorcy wy??cznie na podstawie jego deklaracji odno?cie formy i wysoko?ci dochodów oraz miesi?cznych zobowi?za?. Brak zdolno?ci kredytowej nie zawsze jest powodem uniemo?liwiaj?cym zaci?gni?cie po?yczki online.

BIK, BIG i KRD – rzeczywi?cie przeszkoda?

Ka?da firma oferuj?ca szybkie po?yczki sprawdza powy?sze bazy. Nie wszystkie jednak uzale?niaj? udzielenie po?yczki od tego, co w tych bazach znajd?. Cz??? z nich wr?cz informuje swoich klientów o tym, ?e wnioski nie s? automatycznie odrzucane i ka?dy ma szanse. Po?yczki bez BIK czy po?yczki dla zad?u?onych s? wi?c dost?pne na rynku i wcale nie jest trudno do nich dotrze?, cho? rzeczywi?cie jest ich zdecydowanie mniej ni? innych.

Co daje gwarancj? odrzucenia wniosku?

S? sytuacje, które spowoduj? odrzucenie wniosku, bez wzgl?du na sytuacj? materialn? wnioskuj?cego czy jego wpisy w bazach kredytowych i d?u?ników. Niektóre z nich mog? poci?gn?? za sob? nawet powa?ne konsekwencje prawne.

  • B??dy w wype?nionym wniosku. To cz?sta przyczyna nie przyznania po?yczki, zw?aszcza, je?li dane osobowe nie b?d? zgadza? si? z tymi podanymi podczas rejestracji konta (a jest ono konieczne, by móc z?o?y? wniosek).
  • U?ycie nieswojego numeru telefonu do zaci?gni?cia po?yczki. Dzi?ki ustawie antyterrorystycznej, Polaków dotyczy obowi?zek rejestracji numeru telefonu nawet je?eli funkcjonuje dzi?ki karcie pre-paid. Firmy po?yczkowe mog? wi?c ?atwo zweryfikowa?, do kogo nale?y numer podany we wniosku. Wykluczone s? wi?c sytuacje, gdy korzystamy z numeru zarejestrowanego na kogo? innego, pomimo ?e jest on w naszym codziennym u?ytku. Mo?e to by? np. sytuacja, gdy tylko jeden z ma??onków posiada umow? o abonament, cho? dotyczy ona dwóch telefonów.
  • Aktywna po?yczka w tej samej firmie po?yczkowej. Ci??ko znale?? firm?, która dopuszcza mo?liwo?? zaci?gni?cia kolejnej po?yczki, je?eli klient jeszcze nie sp?aci? poprzedniej, zw?aszcza je?eli jest to tzw. chwilówka. Niestety, sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana – zazwyczaj kilka marek po?yczkowych nale?y do tego samego w?a?ciciela, wi?c czasami wzi?cie jednej po?yczki w jednej firmie wyklucza od razu kilka innych.
  • K?amanie we wniosku. K?amanie w jakimkolwiek wniosku nigdy nie jest dobre, nawet je?li firmy po?yczkowe twierdz?, ?e uwierz? nam na s?owo i nie potrzeba ?adnych za?wiadcze?. Deklaracja dochodowa we wniosku b?dzie weryfikowana, a za podawanie fa?szywych informacji mo?e nawet grozi? odpowiedzialno?? karna. Nie warto wi?c wpisywa? zmy?lonego zatrudnienia, zawy?onych dochodów czy niechc?cy „zapomina? o d?ugach”. K?amstwo oznacza nie tylko jednorazowe odrzucenie wniosku, ale tak?e zamkni?cie drogi po?yczkowej w tej firmie w przysz?o?ci.
  • Niedokonanie przelewu weryfikacyjnego. Problemem nie jest tutaj niech?? do wykonania takiego przelewu, ale po prostu b??dne jego wykonanie – niepoprawne wpisanie numeru konta bankowego czy tytu?u przelewu. Na szcz??cie, mo?na si? tego ustrzec dzi?ki po?yczkom bez przelewu weryfikacyjnego i zamiast tego, skorzysta? z szybkich i bezpiecznych aplikacji. Bezwzgl?dnym wymaganiem jest u?ycie indywidualnego konta, bez innego w?a?ciciela.

Po?yczka za wszelk? cen??

Na szcz??cie, wi?kszo?? firm nale??cych do Zwi?zku Firm Po?yczkowych kieruje si? zasadami odpowiedzialnego po?yczania. Jest to przede wszystkim po?yczanie etyczne, które nie nara?a klienta na k?opoty finansowe, wi?ksze ni? te, których do?wiadcza w momencie wnioskowania o po?yczk?. Oprócz w?asnego rozs?dku, jest to jeden z najlepszych sposobów by ustrzec si? przed negatywnymi konsekwencjami niesp?acenia po?yczki.