Kto ch?tniej po?ycza pieni?dze w Polsce – kobieta czy m??czyzna?

Mog?oby si? wydawa?, ?e najbardziej rozrzutn? grup? spo?eczn? s? kobiety, które uwielbiaj? zakupy i nieustaj?c? kr??? po galeriach handlowych w poszukiwaniu np. nowej pary butów. Na szcz??cie to tylko stereotypy, a statystyki pokazuj? co? zupe?nie innego. D?ugi przypisywane s? najcz??ciej m??czyznom w ?rednim wieku, którzy po?yczaj? wi?cej i ch?tniej, a do tego maj? wi?ksze problemy ze sp?at? zobowi?zania. Kto i jak zachowuje si? na rynku po?yczek i kredytów?

Kto, gdzie i ile ?rednio po?ycza?

Kobiety i m??czy?ni w Polsce dziel? si? g?ównie ze wzgl?du na wiek i motywacje zaci?gania po?yczek i kredytów. I tak to Panie najcz??ciej wybieraj? po?yczki, karty kredytowe i kredyty gotówkowe na mniejsze kwoty, podczas gdy Panowie korzystaj? g?ównie z pieni?dzy oferowanych przez bank np. z kredytów hipotecznych.

 

Statystyczna Polka wed?ug Krajowego Rejestru D?ugów Biura Informacji Gospodarczej ma do oddania firmie po?yczkowej ?redni? kwot? 4,5 tys. z?otych, Polak natomiast tylko 3 tys. z?otych. Inaczej wygl?da to w bankach, gdzie a? 61% d?u?ników odnotowanych przez KRD to w?a?nie Panowie, na ?redni? kwot? kredytu ok. 62 tys. z?otych, kiedy to p?e? pi?kna ma do oddania oko?o 58 tys. z?otych.

 

Dodatkowo z danych Rejestru D?u?ników BIG InfoMonitor oraz baz BIK wynika, ?e w?ród m?odych m??czyzn w wieku 18-24 lata, prawie 99 tysi?cy z nich ma problem z terminow? sp?at? zobowi?za?, dla porówna? w?ród kobiet jest to grupa ok. 56 tysi?cy osób. Zaleg?o?ci Panów to ??cznie ok. 563 mln z?, a Pa? ok. 308 mln z?.

 

A wiekowo? Po?yczki i kredyty dotycz? najcz??ciej kobiet w wieku 35-40 lat (ponad po?owa Pa?) oraz m??czyzn w m?odszym wieku oko?o 30 lat.

Kobiety wybieraj? po?yczki gotówkowe i karty kredytowe

P?e? pi?kna najcz??ciej po?ycza mniejsze kwoty na kupno nowych mebli i dodatków do mieszkania, nieoczekiwane wydatki czy sfinansowanie bie??cych potrzeb. Zdarzaj? si? te? spontaniczne zakupy: po?yczka 5 tys. z?otych na spodnie i torebk? sygnowan? logiem znanego projektanta. Z kolei m??czy?ni tradycyjnie ju? zapo?yczaj? si? w bankach na kupno mieszkania i zakup samochodu. W firmach po?yczkowych zaci?gaj? pieni?dze na kaprysy: drogie kino domowe lub nowy model smartfona. Coraz cz??ciej panowie po?yczaj? te? na kupno motoru, a potem na akcesoria motocyklowe. Jak wida?, niezale?nie od p?ci pojawiaj? si? po?yczki zwi?zane z zachciankami – wyja?nia Adam ??cki, prezes Zarz?du Krajowego Rejestru D?ugów Biura Informacji Gospodarczej.

 

Z powy?szego wynika, ?e kobiety to zdecydowanie lepsi po?yczko i kredytobiorcy ni? m??czy?ni, zarówno pod k?tem sp?acania swoich zobowi?za? finansowych, jak i racjonalno?ci ich zaci?gania. Wi?kszo?? Pa? po?ycza na bie??ce wydatki zwi?zane z dzie?mi lub domem, czyli tzw. po?yczki rodzinne. Najlepszym, dost?pnym obecnie na rynku finansowym s? w tym przypadku darmowe po?yczki chwilówki, które podratuj? bud?et, a uregulowane w terminie, nie stanowi? kosztu.

M??czy?ni zaci?gaj? kredyty hipoteczne na dom czy mieszkanie

Z uwagi, ?e to zwykle Panowie zarabiaj? wi?cej, ci??? na nich tak?e wi?ksze zobowi?zania takie jak np. kredyt na mieszkanie czy samochód. To generuje cz?sto wi?ksze zad?u?enie np. w przypadku utraty pracy lub problemów z w?asn? dzia?alno?ci? gospodarcz?, a kredyt sp?aca? trzeba. Pomocne mog? by? tutaj chwilówki lub po?yczki na raty, które zdecydowanie ?atwiej otrzyma? ni? kolejny kredyt gotówkowy w banku.

 

W porównaniu z p?ci? pi?kn? m??czy?ni bardziej inwestuj? po?yczone pieni?dze w pasje ni? w zakupy codziennego u?ytku. Do najpopularniejszych zakupów w?ród Panów nale?? samochody, motocykle wraz z akcesoriami, gad?ety technologiczne i du?y sprz?t RTV jak np. telewizor. Szybka gotówka po?yczana przez m??czyzn to tak?e sposób na bie??ce wydatki.

Co drugi Polak, bez wzgl?du na p?e?, ma po?yczk? lub kredyt

Wed?ug Europejskiego Raportu P?atno?ci Konsumenckich prawie po?owa z nas, niezale?nie od p?ci nie widzi nic z?ego w zaci?ganiu po?yczek czy kredytów na swoje bie??ce zachcianki, czy rzeczywiste wydatki. W 2016 roku Biuro Informacji Kredytowej poda?o, ?e same banki i SKOK-i udzieli?y Polakom ponad 7 mln kredytów na kwot? ok. 78,5 mld z?otych. Z czego 6,9 mln kobiet i m??czyzn sp?aca równocze?nie wi?cej ni? tylko jedno zobowi?zanie. Wi?kszo??, oprócz samego kredytu hipotecznego na mieszkanie, posiada tak?e kredyt konsumpcyjny na raty, kart? kredytow? wraz z limitem na koncie osobistym. O rynku szybkich po?yczek chwilówek, na które ca?y czas ro?nie popyt, ju? nie wspominaj?c.

 

Nowe dane Raportu P?atno?ci Konsumenckich z 2017 roku przygotowanego przez Intrum Justitia wykaza?y, ?e co trzeci rodzic (ok. 33%) dzia?aj?c pod presj? spo?eczn?, kupuje swoim dzieciom drogie gad?ety, na które go nie sta?, a które s? finansowane z kredytu b?d? po?yczki. To, obok niespodziewanych, codziennych wydatków typu awaria auta, remont mieszkania czy problemy ze zdrowiem, mo?e ?atwo spowodowa? zad?u?enie ca?ej rodziny.

 

Nie ma zatem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie – kto wi?cej po?ycza – kobieta czy m??czyzna w Polsce, tylko jak? Sytuacja finansowa obu p?ci jest coraz bardziej zbli?ona, je?li chodzi o ilo?? klientów w pozabankowych firmach po?yczkowych, którzy ró?ni? si? g?ównie wiekiem i wysoko?ci? zaci?gni?tych zobowi?za?. Natomiast w bankach i na listach osób zad?u?onych z opó?nieniem w sp?acie kredytu prym wiod? Panowie.