Kto bierze po?yczki chwilówki? Darmowa po?yczka oraz brak sp?aty w terminie

Tradycyjny kredyt bankowy jest produktem, który niezwykle ci??ko jest uzyska?. Banki bardzo dok?adnie sprawdzaj? zdolno?ci kredytowe swoich klientów oraz szczegó?owo weryfikuj? rejestry d?u?ników. Po?yczki chwilówki w porównaniu z nimi maj? zdecydowanie mniej skomplikowane procedury, dlatego te? na tego rodzaju po?yczki decyduj? si? osoby, dla których kredyty bankowe s? niedost?pne. Osobami takimi mog? by? ci, którzy maj? niedu?e dochody lub tacy, którzy maj? ju? jakie? zad?u?enie.

Czy szybkie po?yczki maj? wady?

Po?yczki pozabankowe maj? jedn? zdecydowan? wad?. Jest ni? wi?ksze oprocentowanie nominalne. Powoduje ono z?udne wra?enie, które chwilówk? traktuje jako dro?szy rodzaj kredytu. Czy aby na pewno tak jest? Wr?cz przeciwnie.

Podstawow? ró?nic? jest sposób naliczania kosztów po?yczki. Banki obci??aj? klienta nie tylko oprocentowaniem, ale tak?e prowizj?. Sk?d to si? bierze? Ka?dy parabank dzia?a na podstawie Kodeksu Cywilnego, który kategorycznie zabrania po?yczania pieni?dze osób trzecich. Banki natomiast dzia?aj? w oparciu o Prawo Bankowe – korzystaj? z nieswoich pieni?dzy na cele kredytowe. Powoduje to dodatkowe koszty, które musimy ponie?? aby op?aci? nie tylko bank, ale tak?e faktycznego w?a?ciciela pieni?dzy.

Jedyn? warto?ci?, na któr? powinno si? zwraca? uwag? podczas wybierania po?yczki dla siebie, jest wska?nik RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jest to innymi s?owy ca?kowity koszt po?yczki ponoszony przez klienta, pocz?wszy od op?aty rejestracyjnej, przez op?aty przygotowawcze, ubezpieczenia, sko?czywszy na oprocentowaniu. W czym zatem banki przewa?aj? nad parabankami? G?ównym plusem kredytów bankowych s? ulgi w przypadku problemów ze sp?at? rat zobowi?zania. Ale o tym pó?niej. Przejd?my teraz do najlepszej oferty na rynku kredytowym, zarówno bankowym jak i pozabankowym.

 

Darmowa chwilówka hitem rynku po?yczkowego!

 

Tak, tu nie ma pomy?ki. Istniej? darmowe chwilówki i, co wi?cej, maj? si? doskonale. Dzi?ki ca?kowitym pozbyciu si? kosztów po?yczkodawcy zyskali miliony zadowolonych klientów. Niemal ka?dy parabank oferuje swoim nowy klientom ca?kowicie darmow? po?yczk? online. Pocz?tkowo budzi?y one ma?e zaufanie spo?ecze?stwa, lecz po kilku miesi?cach funkcjonowania bez zarzutów, klienci zaufali po?yczkodawcom bior?c chwilówki coraz ch?tniej. Dodatkowy atutem chwilówek jest mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy bez wychodzenia z domu, w 100% przez internet. Niestety na dobrej opinii uczciwych po?yczkodawców  rozkwit? tak?e czarny rynek kredytowy – nieuczciwe firmy po?yczkowe oferowa?y darmowe po?yczki, ale tylko po wp?aceniu op?aty weryfikacyjnej w postaci kilkuset z?otych, która w przypadku pozytywnej decyzji mia?a by? zwracana. Jak to z oszustami bywa, by?o to nadu?ycie, gdy? niemal ka?dy wniosek spotyka? si? z odmow? przez co ca?a kwota „aktywacyjna” przepada?a a my nie mieli?my szans za odzyskanie naszych pieni?dzy. Na szcz??cie po?yczaj?c u sprawdzonych po?yczkodawców kwota ta wynosi od 1 do 10 z?. Nawet w przypadku odmowy, nie ponosimy du?ych strat. Na czym wi?c parabanki zarabiaj?? Przecie? nikt nie po?yczy nam pieni?dzy na darmo. Otó? problemy zaczynaj? si? wtedy, gdy mamy trudno?ci ze zwrotem zaci?gni?tego zobowi?zania. Tutaj zdecydowanie lepszym podej?ciem mog? wykaza? si? banki. Oferuj? nam bowiem wszelkiego rodzaju sposoby na zminimalizowanie kosztów przy jednoczesnym wyd?u?eniu umowy. Najpopularniejsz? opcj? s? wakacje kredytowe – odroczenie jednej raty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zazwyczaj jednak mo?emy z nich skorzysta? tylko raz na rok. Czasami to wystarcza, ale w wi?kszo?ci przypadków jest to i tak zbyt ma?o. Jak zachowuj? si? wi?c parabanki?

 

Brak sp?at chwilówki. Co teraz?

Parabanki udzielaj? po?yczek niemal ka?demu, nie weryfikuj? dok?adnie swoich klientów przez co cz?sto maj? problemy z odzyskaniem po?yczonych pieni?dzy. Jak sobie z tym poradzi?y? Surowymi karami. Je?eli spó?nimy si? ze sp?at? raty chocia? o jeden dzie?, od razu doliczone zostan? nam spore koszty. Zaczynaj?c od p?atnych SMSów ( koszt – 25 z?), przez monity, listy ponaglaj?ce ( koszt – od 25 z? do 100 z?) ko?cz?c na windykacji. Jedna wizyta windykatora mo?e nas kosztowa? nawet kilkaset z?otych. Pocz?tkowo darmowa po?yczka okazuje si? by? jedn? z dro?szych na rynku. Znane s? przypadki, gdzie w ci?gu dwóch miesi?cy ??czny koszt wyniós? 500% warto?ci po?yczki.

S? to jednak ekstremalne przypadki, których rozs?dny po?yczkobiorca uniknie bez najmniejszych trudno?ci. Podsumujmy wi?c, w czym chwilówki maj? przewag? nad kredytami bankowymi.

  • Przede wszystkim zdecydowanie ?atwiej je uzyska?, bo procedury trwaj? du?o krócej.
  • Szybkie po?yczki na dowód przyznaje si? bez weryfikacji za?wiadcze? o zarobkach. Wystarcz? dane z dowodu osobistego i o?wiadczenie o zarobkach.
  • Tego rodzaju produkty s? te? dost?pne dla osób, które maj? ju? zad?u?enie w innych instytucjach czy bankach.
  • Chwilówki online mo?na bra? siedem dni w tygodniu, dwadzie?cia cztery godziny na dob?.
  • Mo?na dzi?ki nim dosta? pieni?dze naprawd? bardzo szybko. Decyzje kredytowe wydaje si? w ci?gu godziny, rzadko trwa to d?u?ej ni? jeden dzie?.
  • Bardzo cz?sto firmy udzielaj?ce takich po?yczek wprowadzaj? korzystne promocje, dzi?ki czemu kredyt czy po?yczka s? ta?sze. Takie sytuacje mog? dotyczy? promocji dla pierwszej po?yczki lub takiej, która sp?aci?o si? w terminie.

Szybkie po?yczki bez za?wiadcze? ciesz? si? du?ym zainteresowaniem ró?nego rodzaju osób. Jest na nie du?y popyt i w zwi?zku z tym systematyczne wzrasta liczba firm, które zajmuj? si? ich udzielaniem. Dzi?ki temu konkurencja wzrasta i warunki, na jakich udziela si? takich kredytów i po?yczek, stale ulegaj? uatrakcyjnianiu. To dzia?a zdecydowanie na korzy?? osób, które takie po?yczki zmuszone s? bra?.