Konsolidacja chwilówek – w banku czy pozabankowo?

Cho? po?yczkodawcy wielokrotnie zach?caj? do tego, by po?ycza? odpowiedzialnie i proporcjonalnie do swoich mo?liwo?ci, wci?? wiele osób ma problem z tym, by po?yczki sp?aca? w terminie. Padaj? oni ofiar? w?asnej niefrasobliwo?ci i zbyt lu?nego podej?cia do kwestii finansowych, co cz?sto wyra?a si? w zaci?gni?ciu kilku chwilówek naraz. Nawarstwienie si? zobowi?za? mo?e prowadzi? do bardzo powa?nych konsekwencji. Wyj?ciem z kryzysowej sytuacji jest konsolidacja zobowi?za?, oferowana przez ró?ne instytucje – zarówno banki, jak i firmy pozabankowe. W której z nich konsolidacja b?dzie korzystniejsza i bardziej dost?pna?

Czym jest konsolidacja?

Konsolidacja jest terminem okre?laj?cym kredyt lub po?yczk?, których kwota przeznaczona jest na sp?at? zobowi?za? finansowych w innych instytucjach. W takiej sytuacji instytucja udzielaj?ca finansowania nie daje klientowi gotówki, a przelewa kwot? zobowi?zania bezpo?rednio do wcze?niejszych kredyto- i po?yczkodawców. Niekiedy istnieje mo?liwo?? udzielenia po?yczki lub kredytu w wi?kszej wysoko?ci ni? rzeczywi?cie jest potrzebna i wyp?acenia nadwy?ki klientowi.

 

W takim wypadku, zamiast sp?aca? kilka chwilówek naraz, po?yczkobiorca mo?e sp?aca? tylko jedno zobowi?zanie roz?o?one na wiele miesi?cznych rat. Trzeba jednak pami?ta? o tym, i? konsolidacja nie jest odd?u?eniem i zazwyczaj s?u?y sp?acie zobowi?za? jeszcze nieprzeterminowanych, cho? cz?sto zdarza si?, ?e firmy pozabankowe u?ywaj? s?owa konsolidacja równie? w przypadku udzielenia po?yczek na sp?at? zad?u?enia.

Konsolidacja chwilówek w banku – gdzie i jak mo?emy z niej skorzysta??

Jeszcze niedawno, posiadaj?c niesp?acone chwilówki, nie mo?na by?o ich skonsolidowa? w banku. Te instytucje z niech?ci? podchodzi?y do po?yczek pozabankowych, ale wraz z intensywnym rozwojem bran?y i szybko rosn?c? liczb? po?yczkobiorców korzystaj?cych z chwilówek, musia?y skapitulowa?. Obecnie du?a cz??? banków oferuj? konsolidacj? przeznaczon? równie? na sp?at? chwilówek.

 

Dlaczego konsolidacja w banku mo?e by? korzystna? Cechami charakterystycznymi takich kredytów jest przede wszystkim wysoka kwota konsolidacji, si?gaj?ca kilkudziesi?ciu, a nawet kilkuset tysi?cy z?otych (nie wi?cej ni? 200 tysi?cy). Ponadto, ni?sze b?d? równie? koszty zastosowania takiej opcji. Aktualnie z konsolidacji chwilówek skorzystamy w bankach: Deutsche Bank, Alior Bank, PKO BP (w ramach „Miniratki”). Maksymalny okres sp?aty kredytu konsolidacyjnego w banku mo?e wynie?? nawet 12 lat – jest to wi?c bardzo du?o.

 

Aczkolwiek z takiego rozwi?zania mog? skorzysta? osoby, które maj? do?? wysok? zdolno?? kredytow? i nie posiadaj? ?adnych zaleg?o?ci w BIK.

Pozabankowa po?yczka konsolidacyjna

Przewag? po?yczki pozabankowej nad kredytem konsolidacyjnym jest to, ?e mog? j? otrzyma? te osoby, które spotka?y si? z odmow? w banku. Zdecydowanie ni?sze wymagania stawiane po?yczkobiorcom to jeden z najcz?stszych powodów, dla których warto uda? si? do takiej instytucji. Sta?? ju? cech? wyró?niaj?c? s? tak?e niewielkie formalno?ci i najcz??ciej mo?liwo?? przej?cia ca?ej procedury internetowo. Pomog? wi?c tym osobom, których od ostatecznego terminu sp?aty po?yczki dzieli bardzo niewiele, oraz tym, którzy znajduj? si? w bardzo z?ej sytuacji finansowej.

 

Trzeba jednak liczy? si? z tym, ?e kwoty pozabankowych po?yczek konsolidacyjnych nie b?d? tak wysokie jak w banku, ale w wi?kszo?ci przypadków b?d? wystarczaj?ce, nawet je?li po??czy? ze sob? kilka chwilówek w maksymalnej kwocie.

 

Ekassa jest jedn? z niewielu prawdziwych po?yczek konsolidacyjnych dost?pnych w firmach pozabankowych. Po?yczkobiorca mo?e tam uzyska? nawet 16 tysi?cy z?otych w 12 miesi?cznych ratach na sp?at? zobowi?za?, ale wi?ksza cz??? tej kwoty zostanie przes?ana bezpo?rednio do wcze?niejszych po?yczkodawców. Reszta zobowi?zania pozostanie do wykorzystania na dowolny cel.

Po?yczki pozabankowe na dowolny cel

Skorzystanie z ratalnej po?yczki pozabankowej na dowolny cel mo?e by? w skutkach równie skuteczne co kredyt konsolidacyjny w banku. Tym bardziej ?e obecnie dost?pne s? po?yczki z naprawd? d?ugimi, kilkuletnimi okresami sp?aty – to ju? nie kilkana?cie, ale nawet kilkadziesi?t miesi?cznych rat.

 

Naturalnie, nie ka?dy po?yczkodawca zgodzi si? udzieli? finansowania osobie, która i tak ma ju? bardzo obci??on? zdolno?? kredytow?. Oferta pozabankowa jest jednak tak szeroka, ?e z pewno?ci? ka?dy znajdzie co? dla siebie, a dodatkowym atutem takich ofert b?dzie to, i? chwilówki mog? by? ju? przeterminowane – mo?na je wi?c wtedy sp?aci? nawet po terminie sp?aty. Warto wi?c zwróci? uwag? na firmy, które udzielaj? po?yczek bez BIK lub po?yczek bez KRD.

 

Ferratum. Jest jednym z bardziej zaufanych po?yczkodawców oferuj?cych po?yczki bez BIK, aczkolwiek sprawdzone zostan? rejestry d?u?ników nale??ce do BIG. Po?yczki nie mog? by? wi?c przeterminowane na tyle, by po?yczkodawca mia? podstawy prawne wpisania zad?u?enia do jednego z rejestrów. W Ferratum mo?na skorzysta? z po?yczki w kwocie 10 000 z?otych (5000, je?li jeste?my nowymi po?yczkobiorcami), a sp?at? roz?o?y? na 24 miesi?czne raty.

 

Fellow Finance. Nie jest to rzeczywisty po?yczkodawca, ale platforma po?rednicz?ca w udzielaniu po?yczek spo?eczno?ciowych. W takim wypadku po?yczkobiorca ma szans? na to, by inwestor zdecydowa? si? udzieli? mu po?yczki, nawet je?li posiada d?ugi lub ma negatywn? ocen? w BIK. Maksymalna kwota po?yczki w tym systemie to 12 tysi?cy z?otych roz?o?one na 24 raty.

Dlaczego warto skorzysta? z konsolidacji chwilówek?

Przekszta?cenie wielu po?yczek w jedn? nie tylko przyniesie ulg? po?yczkobiorcy i uchroni go przed negatywnymi konsekwencjami braku sp?aty, ale b?dzie mia?a tak?e dodatkowe korzy?ci. Jedn? z nich jest przede wszystkim to, ?e zostanie odci??ony miesi?czny bud?et, jako ?e po?yczk? b?dzie si? sp?aca? w miesi?cznych ratach. Poza tym, je?li po?yczka b?dzie sp?acana systematycznie i terminowo, po?yczkobiorca nie „dorobi” si? negatywnych wpisów w BIK, a wr?cz przeciwnie – zapisze si? w tym rejestrze jako osoba sumienna i rzetelna.