Kilka chwilówek naraz – czy to mo?liwe i bezpieczne?

Po?yczka na dowód i bez za?wiadcze?, a do tego jeszcze w 15 minut brzmi naprawd? dobrze i mo?e by? ratunkiem dla tych, którzy bardzo szybko potrzebuj? podreperowa? domowy bud?et. Chwilówka jest idealnym produktem, by zaspokoi? te potrzeby, ale jest jeden problem – nie zawsze uzyskamy j? w po??danej kwocie, nawet je?li po?yczkodawca dopuszcza naprawd? du?? kwot? maksymaln? (zobacz: „Najwy?sze kwoty darmowych chwilówek – przegl?d firm”). Cz??? osób zdecyduje si? na po?yczk? rataln?, a cz??? – na kilka chwilówek w ró?nych firmach. Czy taki ruch jest mo?liwy i, przede wszystkim, czy jest bezpieczny?

Dlaczego nie dosta?em chwilówki?

Powody, dla których firma po?yczkowa nie zechce udzieli? po?yczki, mog? by? ró?ne. Najcz??ciej jest to brak wymaganej zdolno?ci kredytowej lub niekorzystne informacje zgromadzone w bazie BIK lub rejestrach d?u?ników. Rzadziej b?d? to b??dy formalne we wniosku po?yczkowym, niedope?nienie warunków proceduralnych (np. niewys?anie przelewu weryfikacyjnego) lub ju? istniej?ca, ale jeszcze niesp?acona chwilówka w tej samej firmie. O ile b??dy we wniosku mo?na naprawi? szybko i cz?sto nie ma przeszkód, by ubiega? si? o po?yczk? od razu, o tyle brak zdolno?ci kredytowej jest przeszkod? nie do przeskoczenia. W takim wypadku po?yczka mo?e by? nieudzielona, ale te? po?yczkodawca mo?e zdecydowa? si? udzieli? ni?szej kwoty. Po?yczkobiorcy nie pozostaje wi?c nic innego (przynajmniej w jego mniemaniu), ni? skierowa? si? gdzie indziej i tam uzyska? brakuj?c? gotówk? – tym bardziej, je?li celuje w darmowe chwilówki.

Ile chwilówek mo?na zaci?gn???

Formalnie nie ma ogranicze?, by zaci?gn?? kilka po?yczek naraz, zw?aszcza je?li o wszystkie wnioskuje si? w tym samym czasie. Problem pojawi si? dopiero wtedy, gdy informacje o zaci?gni?tej po?yczce zaczn? pojawia? si? w BIK. Je?li takich po?yczek b?dzie kilka, po?yczkodawca mo?e uzna?, ?e to zbyt du?e obci??enie na zdolno?ci kredytowej i kolejnej ju? nie udzieli. Jednak istotnym pytaniem, jakie powinien zada? sobie sam po?yczkobiorca, jest to, czy mo?e mie? kilka aktywnych chwilówek w tym samym czasie, ale czy powinien. Chwilówki maj? bowiem to do siebie, ?e trzeba je sp?aci? najcz??ciej w ci?gu 30, a najpó?niej w ci?gu 60 dni. Skumulowanie si? kilku po?yczek b?dzie z pewno?ci? sprawia? problemy w sp?acie i mo?e prowadzi? do spirali zad?u?enia.

Gdzie zaci?gniemy kilka chwilówek naraz?

?adna firma po?yczkowa specjalizuj?ca si? w chwilówkach nie udzieli dwóch po?yczek naraz. Uznani po?yczkodawcy, tacy jak Vivus czy NetCredit, wiedz?, i? jest to zbytnie obci??enie dla po?yczkobiorcy, ale te? i spore ryzyko dla po?yczaj?cego. Nie stanie si? tak równie? w przypadku, kiedy jest si? sta?ym klientem firmy – mo?liwo?? wzi?cia kolejnej chwilówki i tak zaistnieje dopiero po sp?acie poprzedniej. Jest to zasada przestrzegana, tym bardziej ?e obecnie nawet darmowe chwilówki s? w darmowych kwotach.

Druga aktywna po?yczka w firmach po?yczkowych jest jednak mo?liwa. W jaki sposób? Po pierwsze, takie udogodnienie jest dost?pna tylko w przypadku chwilówek na raty, a po drugie – nieprzekraczalnym warunkiem otrzymania kolejnej po?yczki jest terminowe sp?acanie poprzedniej i uiszczenie ju? przynajmniej po?owy rat. Takie rozwi?zanie proponuj? m.in. marki Aasa (do 10 tysi?cy z?otych na 24 miesi?ce), TakTo Finanse (nawet 25 tysi?cy z?otych w 36 ratach) oraz Ratkomat (10 tysi?cy z?otych na 24 miesi?ce).

Dobranie kwoty po?yczki w Vivus

Nie zawsze kilka chwilówek naraz musi oznacza? to, ?e nie mamy odpowiedniej zdolno?ci kredytowej – po prostu decydujemy si? na mniejsz? kwot?, bo taka jest potrzebna w momencie wnioskowania. Koleje losu bywaj? jednak ró?ne i czasami nag?y wydatek wyskoczy jeszcze zanim uda nam si? sp?aci? poprzedni? kwot? po?yczki. Na szcz??cie po?yczkodawcy przewidzieli i tak? sytuacj? – dzi?ki temu mo?na skorzysta? z opcji dobrania kwoty po?yczki, dost?pnej mi?dzy innymi w Vivus.

Na czym to polega? Je?li po?yczkobiorca ma odpowiedni? zdolno?? kredytow? mo?e podwy?szy? kwot? aktualnej po?yczki, ale tylko w ramach wyznaczonego limitu – zarówno tego wynikaj?cego z warunków oferty, jak i z badania zdolno?ci kredytowej. Vivus oferuje chwilówki do 3000 z?otych w ramach pierwszej chwilówki oraz do 7500 z?otych dla sta?ych klientów. Je?eli w momencie badania zdolno?ci kredytowej Vivus uzna, ?e klient mo?e po?yczy? 5000 z?otych (musi po?ycza? przynajmniej po raz drugi), a ten we?mie tylko 2000, to jeszcze przed ostatecznym terminem sp?aty mo?e po?yczy? kolejne 3000 z?otych. Trzeba pami?ta? jednak o tym, ?e dodatkowa kwota nie oznacza dodatkowego terminu sp?aty, a musi by? sp?acona razem z pierwsz? po?yczk?.

Alternatywy dla kilku chwilówek naraz?

Cho? kilka chwilówek naraz jest mo?liwe, jest to rozwi?zanie nierozs?dne i b?d?ce aktem desperacji. Tymczasem, je?li pomy?le?, istnieje kilka innych opcji, które pomog?yby rozwi?za? problem zbyt ma?ej kwoty. Po?yczkobiorca mo?e:

  • Sprawdzi? warunki udzielenia chwilówki – niektóre firmy bardziej sk?onne s? przyzna? wi?ksz? kwot? po?yczki ni? gdzie indziej. Mog? to by? po?yczki bez BIK, czy nawet po?yczki dla zad?u?onych, które maj? mniejsze wymagania – porównywarka po?yczkowa z pewno?ci? dok?adnie poinformuje o wszystkich warunkach. Dla przyk?adu, marki LendOn czy ExtraPortfel oferuj? odpowiednio 2500 oraz 3000 z?otych ju? w pierwszej po?yczce.
  • Zdecydowa? si? na po?yczk? rataln? – chwilówki na raty dost?pne s? w cz?sto dwukrotnie wy?szych kwotach, nawet 20 tysi?cy z?otych bez za?wiadcze?, a do tego wymagaj? znacznie mniejszej zdolno?ci kredytowej.
  • Skorzysta? z po?yczki spo?eczno?ciowej – s? one form? po?yczki ratalnej, ale jako i? jest to forma po?yczki od osób prywatnych, mo?na liczy? na to, ?e inwestor zdecyduje si? po?yczy? pieni?dze nawet wtedy, gdy nie ma si? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej.

Przede wszystkim jednak po?yczkobiorcy polecany jest rozs?dek oraz sumienna ocena swoich mo?liwo?ci finansowych – wy?sze kwoty po?yczek przyjd? z czasem.