Kiedy warto skorzysta? z us?ug firmy odd?u?aj?cej?

Nieistotne czy masz d?ug w postaci kredytu w banku czy kilku niesp?aconych chwilówek, gdzie odsetki rosn? z dnia na dzie?, trzeba dzia?a?. Najgorszym rozwi?zaniem w przypadku bycia zad?u?onym jest zmarnowany czas i ucieczka od odpowiedzialno?ci za swoje zobowi?zania finansowe. Je?li nie wiesz jak albo próbowa?e? ju? rozmawia? ze swoim wierzycielem, ale bez skutku, to warto poszuka? sprawdzonej firmy zajmuj?cej si? odd?u?aniem. Jest kilka podstawowych punktów, na które warto zwróci? uwag?, zanim wybierzesz dobr? i pomocn? firm? odd?u?aj?c?.

Kiedy potrzebna nam b?dzie firma odd?u?aj?ca?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest firma odd?u?aj?ca, zwana te? cz?sto firm? odd?u?eniow?. Jak sama nazwa wskazuje, jest to podmiot, który dzia?a w imieniu zad?u?onego klienta i negocjuje najlepsze, mo?liwe warunki sp?aty d?ugu u wierzyciela – czy to banku czy innego po?yczkodawcy. Zakres pracy takiej firmy odd?u?eniowej okre?lony jest ?ci?le w obustronnej umowie z klientem i obejmuje zwykle takie czynno?ci jak: negocjowanie oprocentowania d?ugu, zatrzymanie windykacji, konsolidacja czy zawarcie ugody z wierzycielem.

Dlatego, je?li jeste?my osobami zad?u?onymi na wi?cej ni? jedn? po?yczk? czy na wi?ksz? kwot? d?ugu i nie mamy zielonego poj?cia, jak wybrn?? z tej trudnej sytuacji, warto zwróci? si? o pomoc do fachowców. Firma odd?u?aj?ca zajmuj? si? równie? kontynuowaniem naszych dotychczasowych i nieudanych prób negocjacji z bankiem czy firm? po?yczkow?.

Uwaga na oszustów!

Has?a typu „sp?acimy za Ciebie d?ugi”, „po?yczki konsolidacyjno-odd?u?eniowe”, „fachowa pomoc w wyj?ciu z d?ugu” czy inne, podobne, nie wskazuj? wcale na profesjonalistów, którym warto zaufa?. Pami?tajmy jako klienci i osoby zad?u?one, ?e nie ma magicznym sztuczek, które pomog? pozby? si? d?ugu z dnia na dzie?. Odd?u?anie to jest proces, cz?sto d?ugotrwa?y i bez gwarancji sukcesu. Ka?dy przypadek uzale?niony jest indywidualnie od sytuacji finansowej klienta i nie ma z?otej recepty, jak nam to zwykle obiecuj? naci?gacze.

Jak najcz??ciej ko?czy si? taka wspó?praca z oszustem, podszywaj?cym si? pod specjalist? od odd?u?ania? Stracony czas i pieni?dze oraz cz?sto brak nadziei na mo?liwo?? wyj?? z kryzysu. Dlatego warto popyta? znajomych, poczyta? opinie i poobserwowa? metody dzia?ania takiej firmy odd?u?aj?cej. I co najwa?niejsze, sczyta? dok?adnie punkt po punkcie z umowy pomi?dzy firm? odd?u?eniow? a d?u?nikiem – co jest w ich zakresie, czy maj? prawo wycofa? si? w ka?dej chwili z negocjacji, jak? mamy gwarancj? ich skuteczno?ci, czy ka?? nam p?aci? ca?o?? kwoty za swoje us?ugi z góry?

Wybór dobrej, rzetelnej i profesjonalnej firmy zajmuj?cej si? odd?u?aniem nie jest wcale takie proste. Instytucja firmy odd?u?aj?cej nie jest opisana w prawie i dos?ownie ka?dy mo?e sobie tak? dzia?alno?? za?o?y?, wykorzystuj?c niewiedz? i ci??k? sytuacj? d?u?nika, tylko po to, aby na tym zarobi?. Dlatego warto zna? cechy dobrej firmy odd?u?eniowej, która mo?e nam pomóc w kryzysie.

Na co zwraca? uwag? przy wyborze dobrej firmy odd?u?eniowej?

Obserwuj?c rynek i czytaj?c opinie zawiedzionych klientów, którzy natkn?li si? na oszustów obiecuj?cych im szybkie i bezproblemowe wyj?cie z d?ugów, mo?na wyró?ni? kilka cech odró?niaj?cych naci?gaczy od specjalistów w odd?u?aniu.

  • Sposób dzia?ania firmy odd?u?eniowej – wiemy ju?, ?e g?ównym zakresem dzia?ania takiego podmiotu s? negocjacje z wierzycielami. Warto zatem dopyta? si?, jak przebiega ten proces w danej firmie – jakim sposobem (listownie, telefonicznie czy mailowo) i z kim (dyrektorem czy tylko z obs?ug? klienta) kontaktuj? si? jej pracownicy? Jest to bardzo wa?ne, bo specjali?ci z do?wiadczeniem posiadaj? zwykle kontakty do osób decyzyjnych w bankach, urz?dach czy firmach po?yczkowych. Z drugiej strony wys?anie listu z pro?b? na ogólny adres wierzyciela to zwyk?a czynno??, któr? mo?e wykona? bez problemu i bezp?atnie ka?dy d?u?nik.
  • Zespó? specjalistów od prawa i finansów – o ile firm? odd?u?aj?ca mo?e za?o?y? prawie ka?dy, nawet student bez do?wiadczenia, o tyle ?atwo jest to zweryfikowa? w praktyce. Oprócz pracownika obs?ugi klienta czy administracji, firma powinna zatrudnia? lub wspó?pracowa? na sta?e z prawnikiem, który przygotuje poprawnie odpowiednie dokumenty czy finansist? znaj?cym dok?adnie rynek banków i pozabankowych firm po?yczkowych.
  • P?atno?? za us?ug? odd?u?ania – to chyba najprostsza z metod w odró?nieniu naci?gaczy od profesjonalistów. Tym pierwszym zdecydowanie najbardziej zale?y na pieni?dzach i b?d? oni naciska? na p?atno?? za ca?o?? z góry. Nie gód?my si? na to, tylko ??dajmy rozpisania czynno?ci – co, kiedy i za ile, a przez to roz?o?enia p?atno?ci na cz??ci, w zale?no?ci od zako?czenia danego etapu w procesie odd?u?ania.
  • Gwarancja skuteczno?ci dzia?ania – osoby, które straci?y na firmie odd?u?aj?cej pieni?dze, nerwy i czas, skar?? si? g?ównie na nieskuteczno?? dzia?a? takich oszustów, którzy wzi?li pieni?dze za wys?anie listów do wierzycieli i znikli. Do?wiadczony zespó? specjalistów ma na swoim koncie wiele sukcesów i prawie zawsze jest w stanie pomóc klientowi. Czy to zawrze? ugod? z wierzycielem lub windykatorem, nie dopu?ci? finalnie do egzekucji komorniczej maj?tku klienta czy te? wskaza? inne, najlepsze rozwi?zanie w konsolidacji d?ugu.

Odpowiadaj?c na pytanie zawarte w temacie artyku?u – kiedy i czy w ogóle korzysta? z firmy odd?u?aj?cej, nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Najcz??ciej jest to wyj?cie op?acalne przy wi?kszym zad?u?eniu, które ju? si? na tyle skomplikowa?o (windykacja, komornik), ?e potrzebna b?dzie wiedza fachowców, ?eby z niego wybrn??. Zanim jednak udamy si? do pierwszej, lepszej firmy oferuj?cej nam wyj?cie z d?ugów, rozeznajmy si? wcze?niej, co to za podmiot, aby unikn?? oszustwa, które tylko dodatkowo pogorszy nasz? i tak trudn? ju? sytuacj? finansow?.

Przeczytaj równie? artyku?: Konsolidacja chwilówek – w banku czy pozabankowo?