Kiedy po?yczkobiorca mo?e wypowiedzie? umow? po?yczki?

Wypowiedzenie umowy jest jednym ze sposobów na jej rozwi?zanie. Jest ono ?ci?le regulowane przez prawo i mo?e przebiec tylko wed?ug ustalonych zasad. Mo?e zosta? zastosowane tak?e w przypadku umowy po?yczkowej. Dlatego warto wiedzie?, kto – po?yczkodawca lub po?yczkobiorca – mo?e wypowiedzie? umow? i w jakich przypadkach ma prawo to zrobi?. Wypowiedzenie poci?gnie bowiem ze sob? okre?lone skutki prawne i obowi?zki na?o?one na strony.

Czym jest wypowiedzenie umowy po?yczkowej?

Wypowiedzenie umowy jest zg?oszeniem jednej ze stron, i? od pewnego momentu uznaje ona umow? za sko?czon?, mimo ?e zapisy umowy wskazywa?y na d?u?szy czas jej trwania lub zosta?a ona zawarta na czas nieokre?lony. Nale?y przy tym zaznaczy?, ?e wypowiedzenie umowy wcale nie cofa jej skutków prawnych i nie uznaje umowy za nieby??. Jest to zwyk?e zako?czenie umowy, które nie zwalnia stron ze swoich obowi?zków – musz? je oni wype?ni? w zak?adanym okresie wypowiedzenia.

Czy po?yczkobiorca mo?e wypowiedzie? umow? po?yczki?

Prawo do wypowiedzenia umowy po?yczki przys?uguje zarówno po?yczkobiorcy, jak i po?yczkodawcy, chyba ?e umowa stanowi inaczej. Ci??ko powiedzie?, jakie przes?anki do wypowiedzenia mia?yby przy?wieca? po?yczkobiorcy, gdy? w ?adnym razie ten krok nie zwalnia go z obowi?zku sp?aty po?yczki. Nie ma te? wi?kszego sensu w przypadku, gdy po?yczkobiorca sp?aca chwilówk?, która zwykle musi by? zwrócona w ci?gu 30 dni – tyle samo wynosi równie? okres wypowiedzenia. Niemniej jednak, z takiego prawa mo?e skorzysta?, cho? w praktyce to nie wyst?puje, gdy? nie przynosi realnych korzy?ci po?yczkobiorcy – takich, jakie mog?aby przynie?? chocia?by wcze?niejsza sp?ata zobowi?zania.

Kiedy mo?e nast?pi? wypowiedzenie umowy przez po?yczkodawc??

Po?yczkodawca ma dwie mo?liwo?ci – mo?e wypowiedzie? umow? z okresem wypowiedzenia wynosz?cym 60 dni lub ze skutkiem natychmiastowym. Przyjrzyjmy si? bli?ej zapisom umów w konkretnych firmach.

Marka Vivus w umowie po?yczkowej, w paragrafie 12. dotycz?cym wypowiedzenia, zaznacza:

[…] 2. Po?yczkodawca ma prawo rozwi?za? Umow? z 2-miesi?cznym okresem wypowiedzenia w drodze pisemnej lub poprzez wys?anie wiadomo?ci e-mail na adres elektroniczny Po?yczkobiorcy. Wypowiedzenie Umowy nie wp?ywa na obowi?zek wykonania przez Po?yczkobiorc? zobowi?za? dotycz?cych sp?aty Po?yczki okre?lonych w Umowie.

3. Po?yczkodawca mo?e wypowiedzie? Umow? ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnej lub poprzez wys?anie wiadomo?ci e-mail na adres elektroniczny Po?yczkobiorcy w przypadku: a) niedotrzymania przez Po?yczkobiorc? zobowi?za? dotycz?cych warunków udzielenia Po?yczki okre?lonych w Umowie lub w Warunkach Po?yczki, b) negatywnej oceny zdolno?ci kredytowej Po?yczkobiorcy.

Jak wida?, przyczyny wypowiedzenia podane s? tylko w przypadku wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Nie s? podane przyczyny, które mog? spowodowa? rozwi?zanie umowy z dwumiesi?cznym okresem wypowiedzenia. Z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2016 roku (z pó?niejsz? nowelizacj?) wynika jednak, i? wypowiedzenie bez konkretnego powodu jest niezgodne z prawem. Trzeba wi?c przyj??, ?e nie mo?e ono nast?pi? tylko na podstawie jednostronnej ch?ci po?yczkodawcy, a wypowiedzenie musi mie? przes?ank?. Najcz??ciej powodem wypowiedzenia jest po prostu zaleganie ze sp?at? po?yczki lub nieterminowe regulowanie rat. Warto przy tym zaznaczy?, ?e po?yczkodawca nie ma prawa do jednostronnego wypowiedzenia, je?li po?yczkobiorca nie zalega? z p?atno?ciami. Mo?na wi?c zauwa?y?, ?e Vivus nie ?amie przepisów i nie zastrzega sobie prawa do wypowiedzenia bez podania przyczyny.

Inaczej i bardziej konkretnie t? kwesti? w swojej umowie uregulowa?a Wonga. We wzorze umowy po?yczkowej, mo?emy przeczyta?:

[…]3. Po?yczkodawca ma prawo, wypowiedzie? na pi?mie Umow? Ramow? z zachowaniem dwumiesi?cznego terminu wypowiedzenia, ust. 5 stosuje si? odpowiednio.
4. W przypadku niedotrzymania przez Po?yczkobiorc? któregokolwiek z warunków udzielenia Wyp?aty okre?lonych w Umowie Ramowej, b?d? negatywnego wyniku badania zdolno?ci kredytowej Po?yczkobiorcy, termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3 wynosi 30 dni.
5. Po?yczkodawca poinformuje Po?yczkobiorc? o przyczynie wypowiedzenia Umowy Ramowej wraz z jej wypowiedzeniem.

W tym przypadku jasno wskazuje si?, i? wypowiedzenie mo?e nast?pi? z innych przyczyn ni? niedope?nienie przez po?yczkobiorc? warunków udzielenia po?yczki, ale musz? by? przy tym wskazane przyczyny takiego post?powania – z pewno?ci? b?dzie to jednak niesp?acanie rat lub ich sp?acanie nieterminowe.

Po?yczkobiorca ma prawo do odst?pienia od umowy

Prawo do odst?pienia od umowy po?yczkowej w ci?gu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny jest nale?ne ka?demu klientowi na mocy ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z jej przepisami, odst?pienie od umowy zwi?zane jest z tym, ?e po?yczkobiorca nie ma realnej mo?liwo?ci wcze?niejszego zapoznania si? z produktem i jego rzetelnej oceny. Z tego powodu wspomniane 14 dni jest przeznaczone na przetestowanie po?yczki i, je?li nie b?dzie ona odpowiada? wyobra?eniom po?yczkobiorcy, zrezygnowanie z niej bez ponoszenia ?adnych dodatkowych konsekwencji. Musi jednak liczy? si? z tym, ?e b?dzie musia? zap?aci? odsetki wynikaj?ce z oprocentowania po?yczki za okres od momentu wyp?aty pieni?dzy do ich rzeczywistego zwrotu, który powinien nast?pi? nie pó?niej ni? po 30 dniach od momentu wys?ania o?wiadczenia o odst?pieniu.