Kiedy otrzymam pe?n? kwot? po?yczki? Przegl?d firm

Przyzwyczaili?my si? ju? do tego, ?e wi?kszo?? firm po?yczkowych udziela darmowych chwilówek i je?li tylko nie korzystali?my jeszcze z us?ug konkretnej firmy, mo?emy liczy? na to, ?e wszystkie koszty zostan? nam umorzone. Mimo, ?e bardzo korzystne, to takie po?yczki podlegaj? jednak pewnym ograniczeniom, szczególnie, je?li chodzi o wysoko?? udzielonej po?yczki, a nowy klient bardzo rzadko mo?e liczy? na po?yczk? w pe?nej kwocie. Co ciekawe, polityka stopniowego zwi?kszania wysoko?ci po?yczki dotyczy nie tylko chwilówek, ale te? po?yczek ratalnych. Za?o?enie jest takie, ?e aby po?ycza? naprawd? wysokie kwoty, nale?y nastawi? si? na d?u?sz? wspó?prac? z jedn? instytucj? pozabankow?.

Dlaczego w pierwszej po?yczce nie otrzymam pe?nej kwoty?

Nowy klient jest dla firmy po?yczkowej niewiadom?. Nie zosta? jeszcze sprawdzony w praktyce, a instytucja po?yczaj?ca nie mo?e przeprowadzi? pe?nej projekcji sp?aty zobowi?zania i analizy ryzyka z ni? zwi?zanej – posiada po prostu za ma?o danych. Nie chc?c pozbywa? si? potencjalnych klientów, ale jednocze?nie pragn?c zmniejszy? potencjalne straty, decyduje si? na udzielenie kwoty ni?szej, „testowej”. W zamian za to oferuje chwilówk? darmow?, której celem nadrz?dnym jest zapoznanie klienta z po?yczkami, sk?onienie go do powrotu i zaci?gni?cia kolejnej, p?atnej po?yczki. Rekompensat? za poniesienie kosztów b?dzie natomiast mo?liwo?? po?yczenia wi?kszej kwoty.

Jakkolwiek, polityka firm w tej kwestii jest ró?na. Niektóre instytucje po?ycz? pe?n? kwot? ju? za pierwszym razem, inne za drugim, a cz??? z nich – dopiero za pi?tym lub szóstym razem!

Gdzie po?ycz? pe?n? kwot? ju? w pierwszej po?yczce?

Pe?na kwota po?yczki przy chwilówce jest niezmiern? rzadko?ci?, w?a?ciwie jedyn? firm? „chwilówkow?”, która wykazuje pe?ne zaufanie do swoich klientów jest Szybka Gotówka, w której za pierwszym razem mo?na po?yczy? nawet 6000 z?otych i odda? w ci?gu 60 dni. Nagrod? dla klientów sta?ych nie jest wi?c wy?sza kwota po?yczki, a d?u?szy okres sp?aty, wynosz?cy 65 dni.

Znacznie cz??ciej pe?na kwota ju? w pierwszej po?yczce dotyczy po?yczek ratalnych, które niestety  s? zawsze p?atne (ewentualnie, cz??ci firm mo?e umorzy? koszty przy pierwszej racie). Najwi?cej za pierwszym razem po?yczymy w firmach:

Nale?y jednak pami?ta?, ?e udzielenie tak wysokich kwot po?yczki nie nast?puje automatycznie, tylko dlatego, ?e s? dost?pne. Najwi?ksze znaczenie ma zdolno?? kredytowa wnioskodawcy i to od tego zale?y ostateczna kwota udzielonej po?yczki.

Pe?na kwota po?yczki za drugim po?yczeniem

Zdecydowanie jest to praktyka najcz?stsza i najwi?cej firm stosuje w?a?nie tak? polityk?. Warto jednak zauwa?y?, ?e w tym przypadku mo?e wyst?pi? nawet bardzo szeroki rozrzut kwotowy – nawet kilka tysi?cy z?otych.

Kwoty chwilówek w pierwszej i ka?dej kolejnej po?yczce to:

Po?yczki ratalne dla nowych i sta?ych klientów:

  • InCredit – 7000 (bez ponoszenia kosztów pierwszej raty)/ 10 000 z?otych
  • Efino – 6000/10 000 z?otych

D?u?sza wspó?praca z firm? – gdzie trzeba czeka? najd?u?ej?

Stopniowe budowanie zaufania do klienta nie jest w Polsce tak cz?ste. Je?li liczy si? na naprawd? wysokie kwoty w szybkim czasie, lepiej skorzysta? z oferty innych firm, gdy? w tym przypadku kwoty po?yczki rosn? systematycznie i potrzeba sporo czasu, by osi?gn?? najwy?sz? kwot? . Zadowoleni b?d? natomiast klienci poszukuj?cy kwot niskich, tym bardziej, ?e poni?sze firmy najcz??ciej mog? zaproponowa? korzystne programy lojalno?ciowe.

Ile razy trzeba po?ycza?, by uzyska? pe?n? kwot??

  • Ale Gotówka – 2000 z?otych przy pierwszej po?yczce/ 2500 – przy drugiej/ 3000 – przy trzeciej/ 4000 – przy czwartej/ 5000 – przy pi?tej
  • Po?yczkomat – 1500 z?otych przy pierwszej po?yczce/ 2500 – przy drugiej/ 3000 – przy trzeciej/ 3500 – przy czwartej i pi?tej/ 5000 – przy szóstej/ 7500 – przy siódmej
  • VIA SMS – 1500 z?otych przy pierwszej po?yczce/ 2000 – przy drugiej/ 2500 – przy trzeciej/ 3000 – przy czwartej/ 4000 – przy pi?tej
  • Filarum – 1000 z?otych przy pierwszej po?yczce/ 2000 – przy drugiej/ 2500 – przy trzeciej/ 3000 – przy czwartej/ 3500 – przy pi?tej/ 4000 – przy szóstej
  • HaloPo?yczka – 2000 z?otych przy pierwszej po?yczce/ 2500 – przy drugiej/ 3000 – przy trzeciej/ 4000 – przy czwartej/ 5000 – przy pi?tej.

Niesp?acenie po?yczki przekre?la szans? na kolejn?

Dotyczy to oczywi?cie sytuacji, w której po?yczkobiorca chcia?by zaci?gn?? kolejn? po?yczk? w tej samej firmie. Nie jest bowiem zakazane zwrócenie si? do innej instytucji pozabankowej i istnieje prawdopodobie?stwo, ?e tam po?yczka zostanie udzielona. Na rynku ju? od dawna funkcjonuj? po?yczki bez BIK lub po?yczki dla zad?u?onych, na które mog? liczy? ci zalegaj?cy ze sp?at? w innych firmach. Nie jest to mo?e rozwi?zanie rozs?dne, ale cz?sto po?yczkobiorcy widz? w tym jedyne wyj?cie z sytuacji.

Wi?kszo?? firm po?yczkowych wychodzi jednak z za?o?enia, ?e jedna niesp?acona po?yczka poci?ga za sob? problemy ze sp?at? kolejnej. Nieudzielenie kolejnej po?yczki chroni wi?c przed spiral? zad?u?enia i wspomaga odpowiedzialn? postaw? po?yczkobiorcy. Z drugiej strony – instytucje pozabankowe ograniczaj? w ten sposób ryzyko utracenia kolejnych ?rodków pieni??nych.