Kiedy mog? z?o?y? kolejny wniosek o po?yczk??

Branie chwilówek uzale?nia? By? mo?e, je?li wzi?? pod uwag?, ?e tytu?owa fraza jest jedn? z najcz??ciej zadawanych pyta? na forach dotycz?cych chwilówek online i znajduje si? w?a?ciwie w ka?dej sekcji FAQ na stronach internetowych firm po?yczkowych. Takie pytanie zwykle ma ró?ne przyczyny. Mo?e by? to odmowa przyznania po?yczki w jednej firmie, nag?a potrzeba finansowa, która wynik?a jeszcze przed sp?aceniem jednej po?yczki lub te? niedostateczna kwota wcze?niejszej po?yczki, która nie pokry?a wszystkich niezb?dnych wydatków. Przyjrzyjmy si?, w jakich sytuacjach mo?emy wnioskowa? o kolejn? po?yczk? i jakie s? najcz?stsze praktyki firm.

Odrzucono mój wniosek po?yczkowy – co robi??

Negatywna decyzja o przyznaniu po?yczki zawsze ma swoje ?ród?o w niespe?nionych przez wnioskodawc? warunkach lub te? b??dów, które pope?ni? we wniosku (pisali?my o tym w artykule „Kto na pewno nie otrzyma po?yczki?”). Od powodu nieudzielenia po?yczki zale?e? b?dzie, kiedy mo?na z?o?y? kolejny wniosek:

 • B??dy we wniosku. Je?li pomylili?my si? we wpisywaniu danych lub nieprawid?owo wykonali?my przelew weryfikacyjny, to nic nie stoi na przeszkodzie, by o nast?pn? po?yczk? wnioskowa? ju? nast?pnego dnia. Nie ma w tym przypadku ogranicze? czasowych i w?a?ciwie wszystkie firmy dopuszczaj? tak? mo?liwo??.
 • Niespe?nienie warunków firmy po?yczkowej. W tym przypadku przyczyn? odmowy mo?e by? niewystarczaj?ca zdolno?? kredytowa wnioskodawcy, figurowanie w bazie d?u?ników, z?a historia w BIK lub nieodpowiedni wiek. Z regu?y, nie powinno by? problemów z tym, by o kolejn? po?yczk? wnioskowa? niezw?ocznie. Jest jednak jedno „ale” – czy w tak szybkim czasie zdo?amy usun?? przeszkod?? Aby móc nienadaremnie wnioskowa? o kolejn? po?yczk? trzeba by?oby znale?? lepsze zatrudnienie, sp?aci? d?ugi, podrasowa? scoring w BIK albo osi?gn?? odpowiedni wiek (lub skierowa? si? do firm, które oferuj? po?yczki bez ogranicze? wiekowych). Czasami problem mo?e rozwi?za? po prostu wnioskowanie o ni?sz? kwot? po?yczki.

Bywa tak, ?e niezale?nie od powodu odmowy, firmy po?yczkowe dopuszczaj? mo?liwo?? wnioskowania o kolejn? dopiero po jakim? czasie. Mo?e to by? nawet 30 dni dla klientów, którzy wnioskuj? pierwszy raz, ale cz??ciej mo?na si? spotka? z terminem 7 dni. Taki termin obowi?zuje m.in. w firmie Provident.

W jakiej firmie mog? zaci?gn?? dwie po?yczki naraz?

Niektóre firmy po?yczkowe zdaj? sobie spraw? z tego, ?e potrzeby finansowe ich klientów mog? przerosn?? zak?adan? kwot?. Dlatego czasami, je?li po?yczka okaza?a si? niewystarczaj?ca, mo?na zaci?gn?? kolejn?, jeszcze nie sp?aciwszy poprzedniej. Najcz??ciej takie rozwi?zanie jednak nie jest stosowane w chwilówkach online, a w po?yczkach ratalnych. Polityka firm w tej kwestii jest ró?na, ale mo?na wymieni? na pewno jedn? wspóln? cech?, a mianowicie – terminowe sp?acanie rat.

Na drug? aktywn? po?yczk? mo?na liczy? w:

 • Fellow Finance – firma zajmuj?ca si? uczestnictwem u udzielaniu po?yczek spo?eczno?ciowych dopuszcza zaci?gni?cie kolejnej po?yczki nie wcze?niej ni? po 4 sp?aconych ratach aktualnego zobowi?zania. Do wyboru mamy po?yczk? w kwocie nieprzekraczaj?cej 12 tysi?cy z?otych do sp?aty w ci?gu 12 miesi?cy.
 • Aasa – ta instytucja oferuje 10 tysi?cy z?otych na 24 miesi?ce po sp?acie przynajmniej po?owy rat.
 • Ratka.pl – druga po?yczka w tej firmie wygl?da analogicznie do po?yczki w firmie Aasa.
 • Gotówka Natychmiast – to kolejna firma, która funkcjonuje na wy?ej opisanych zasadach – co jest logiczne, bo wszystkie one nale?? do spó?ki Aasa Polska.
 • Provident – ka?da kolejna po?yczka ratalna ustalana jest indywidualnie i je?li tylko pojawi si? mo?liwo?? zaci?gni?cia kolejnej po?yczki, taka informacje znajdzie si? na osobistym koncie klienta.
 • Ratkomat – dopuszcza mo?liwo?? zaci?gni?cia kolejnego zobowi?zania po sp?acie po?owy rat poprzedniej po?yczki.
  • Dobranie kwoty po?yczki z Vivus

   Chwilówka w Vivus to w?a?ciwie jedyna po?yczka krótkoterminowa, która dopuszcza mo?liwo?? posiadania dwóch po?yczek naraz. S? jednak pewne nieprzekraczalne warunki, które nie zawsze musz? spodoba? si? klientom. Jakie? Po pierwsze, kolejn? po?yczk? mo?na zaci?gn?? tylko maksymalnej kwoty po?yczki. Je?li wi?c pierwsza po?yczka nie mo?e by? wi?ksza ni? 3000 z?otych, a my po?yczymy po?ow?, to w trakcie trwania aktualnej chwilówki mo?na „dobra?” jeszcze brakuj?ce do tego pu?apu 1500 z?otych. Po drugie – dla drugiej po?yczki nie obowi?zuje odr?bny okres sp?aty i trzeba j? sp?aci? ??cznie z pierwsz?.

   Chcesz po?yczy? kolejny raz w Via SMS? Odczekaj

   Wi?kszo?? instytucji za dat? graniczn? z?o?enia kolejnego wniosku przyjmuje dzie? sp?acenia poprzedniej po?yczki. Niektóre, takie jak Via SMS wprowadzi?y zasad?, ?e aby po?yczy? po raz kolejny, nale?y odczeka? kilka dni po sp?acie poprzedniej po?yczki. W tym przypadku, pomi?dzy sp?at? a zaci?gni?ciem ka?dej kolejnej po?yczki musi min?? przynajmniej 7 dni.

   Kilka po?yczek w ró?nych firmach? Mo?liwe, ale ryzykowne

   Je?li z tego, czy innego powodu, firma negatywnie zaopiniuje wniosek, nic nie stoi na przeszkodzie, by zwróci? si? do innej firmy. Zobowi?zania finansowe w innych firmach nie s? bowiem przeciwwskazaniem, o ile termin sp?aty tych po?yczek jeszcze si? nie przeterminowa? lub te? nie wp?ywaj? one znacz?co na zdolno?? kredytow? klienta. Mo?na spróbowa? tak?e z po?yczkami, które stawiaj? mniejsze wymagania swoim klientom, np. po?yczkami dla d?u?ników lub po?yczkami bez BIK.

   Trzeba jednak mie? na wzgl?dzie, ?e s? to takie same zobowi?zania finansowa, które trzeba sp?aci?, a ka?da kolejna po?yczka jest du?o trudniejsza do sp?aty ni? pierwsza i bardzo ?atwo mo?e doprowadzi? do spirali zad?u?enia.