Kiedy firmy po?yczkowe sprawdzaj? nas w KRD, BIK czy KBIG?

Szybka chwilówka do kilku tysi?cy z?otych, zwykle nie wymaga restrykcyjnej weryfikacji naszej historii kredytowej, cho? i bywa z tym ró?nie. S? firmy po?yczkowe, które nawet przy najni?szych kwotach gotówki, sprawdzaj? nas dok?adnie w bazach KRD, BIK, KBIG czy ERIF BIG. S? i takie, dla których wystarczy potwierdzi? jedynie nasz? to?samo?? za pomoc? dowodu osobistego, konta bankowego czy numeru telefonu oraz za?wiadczy? o sta?ym dochodzie. Kiedy zatem i które firmy po?yczkowe weryfikuj? nasz? zdolno?? kredytow??

Co to s? bazy KRD, BIK, KBIG czy ERIF BIG?

Zacznijmy od pocz?tku, czyli jakie informacje zawieraj? wspomniane wy?ej bazy, które weryfikuj? przy udzielaniu po?yczek, firmy pozabankowe:

  • KRD BIG SA, czyli Krajowy Rejestr D?ugów Biuro Informacji Gospodarczej SA – to pierwsza, polska instytucja udost?pniaj?ca informacje gospodarcze, dotycz?ce zad?u?enia firm i osób fizycznych. Posiada tak?e opcj? sprawdzenia w?asnej historii kredytowej i czy widniejemy na li?cie osób zad?u?onych w KRD.
  • BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej za?o?one przez Zwi?zek Polskich Banków, gromadz?ce i udost?pniaj?cej dane dotycz?ce historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm po?yczkowych.
  • KBIG, czyli Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej SA – przetwarza pozytywne i negatywne informacje gospodarcze, dotycz?ce podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
  • ERIF BIG, czyli ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA – przyjmuje, przechowuje i ujawnia informacje gospodarcze, nie tylko te negatywne na temat d?u?ników, ale równie? dotycz?ce osób, które reguluj? w terminie swoje zobowi?zania finansowe wobec banków czy firm po?yczkowych.

Pozosta?e rejestry, do których zagl?daj? dodatkowo Po?yczkodawcy, to tak?e BIG InfoMonitor SA czy Zwi?zek Banków Polskich.

Kiedy Po?yczkodawca sprawdza nasz? histori? kredytow??

Przy chwilówkach i po?yczkach ratalnych udzielanych przez pozabankowe firmy po?yczkowe, ka?dy wniosek dotycz?cy dodatkowej gotówki jest rozpatrywany i weryfikowany indywidualnie. Nawet je?li nasza historia sp?aty zad?u?e? nie jest ca?kowicie pozytywna, bo np. zdarzy? si? nam mandat, którego nie op?acili?my w terminie albo spó?nili?my si? z op?at? za media, to dzi?ki sta?ym dochodom, mamy szans? na kredyt.

 

Staraj?c si? odpowiedzie? na pytanie, kiedy firma po?yczkowa weryfikuje szczegó?owo nasz? histori? finansow? w bazach typu KRD, BIK, ERIF BIG czy KBIG, du?o zale?y od wysoko?ci kwoty po?yczki. I tak proporcjonalnie – im wi?cej gotówki potrzebujemy, tym wi?cej warunków musimy spe?ni?.

 

Druga zasada to fakt, ?e wi?kszo?? Po?yczkodawców zagl?da, cho? do jednego z wymienionych rejestrów osób zad?u?onych. Powodem tego, jest najcz??ciej ograniczone zaufanie do klienta i ch??, cho? u?amka pewno?ci, ?e Po?yczkobiorca jest wyp?acalny, a firma odzyska po?yczone pieni?dze. Najcz??ciej sprawdzane bazy to KRD i ERIF BIG.

 

Dlatego, nawet je?li osoba staraj?ca si? o po?yczenie niewielkiej kwoty gotówki, widnieje, cho? na jednej z wymienionych list zad?u?onych, nadal ma szans? na chwilówk?. Warunkiem jest posiadanie sta?ego, comiesi?cznego dochodu i udowodnienie tego w postaci za?wiadczenia o zarobkach.

Które firmy po?yczkowe daj? chwilówki bez KRD, BIK, KBIG?

Takie informacje mo?emy znale?? w dwóch, ogólnodost?pnych miejscach – w szczegó?owym opisie oferty danej firmy po?yczkowej oraz na forach, gdzie Po?yczkobiorcy chwal? si? otrzymaniem gotówki, mimo zad?u?enia.
I tak dla przyk?adu, firmy po?yczkowe, które daj? chwilówki, mimo negatywnej historii w KRD i BIK-u, wymieniane na forach internetowych, to: Super Grosz, Feniko, Szybka Gotówka, Ferratum, Extra Portfel, Filarum, a nawet Lendon i Vivus.

 

Cho?, mimo ?e lista takich Po?yczkodawców jest d?uga, to nie daje to gwarancji, ?e ka?da osoba zad?u?ona mo?e w ten sposób liczy? na otrzymanie potrzebnej gotówki. Ka?dy przypadek jest inny, cho? cz?sto osoby z negatywn? histori? kredytow?, które posiadaj? sta?y, miesi?czny dochód, mog? liczy? na po?yczk?.

 

Je?li zatem jeste? jedn? z tych osób, które potrzebuj? pilnie niewielkiej ilo?ci gotówki, w wysoko?ci kilkuset z?otych, a widniejesz na której? z wymienionych powy?ej baz, nie poddawaj si? od razu. Istnieje lista firm po?yczkowych, które ciesz? si? du?? przyznawalno?ci? chwilówek i które nie odrzucaj? wniosku o po?yczk? od razu po sprawdzeniu klienta w jednej z baz zad?u?onych.