Karta kredytowa czy po?yczka gotówkowa – co wybra??

Realizacja swoich potrzeb nie zawsze musi opiera? si? na dost?pno?ci bie??cych ?rodków finansowych lub zgromadzonych oszcz?dno?ci. Mo?liwo?ci finansowania jest wiele, a jednymi z najpopularniejszych s? po?yczki oraz karta kredytowa. Wiele osób zastanawia si? jednak w jaki sposób z nich korzysta? i czy warto? A je?li tak, to które z nich b?dzie lepsze?

Po?yczka gotówkowa – szybkie pieni?dze w kryzysowej sytuacji

Idea po?yczek online szybko obieg?a ?wiat i zdoby?a na nim niema?e uznanie. Nic dziwnego – to najprostszy i najszybszy sposób na to, by uzyska? finansowanie. Za takimi po?yczkami przemawia g?ównie mo?liwo?? z?o?enia wniosku i podpisania umowy online. Niecodzienny sposób ubiegania si? o po?yczk? pozwala z kolei na bardzo szybk? decyzj? i minimum formalno?ci przy zachowaniu wszystkich standardów bezpiecze?stwa.

Aktualnie rynek po?yczkowy jest bardzo rozro?ni?ty i zaspokaja ju? potrzeby wi?kszo?ci spo?ecze?stwa – jest wi?c dost?pny dla bardzo wielu osób z ka?dej kategorii wiekowej, zawodowej i spo?ecznej. Wybór jest wi?c ogromny, podobnie jak zakres kwot i okresów sp?aty – mo?na liczy? nawet na kilkadziesi?t tysi?cy z?otych i równie? kilkadziesi?t rat (nawet 48 w Super Grosz i 60 w Wonga). Ponadto takie po?yczki s? na tyle popularne, ?e bez problemu mo?na skorzysta? z narz?dzi pomagaj?cych podj?? decyzj?: porównywarki po?yczkowej, artyku?ów tematycznych, forów, systemów oceniania. Przeci?tny konsument nie powinien wi?c mie? problemów z tym, by do takich po?yczek dotrze? i skorzysta? z najlepszej dla siebie.

Dlaczego warto skorzysta? z po?yczki?

Najwi?ksze zalety po?yczek to:

  • mo?liwo?? wydania pieni?dzy na dowolny cel;
  • szybko?? uzyskania decyzji;
  • mo?liwo?? zaci?gni?cia zobowi?zania na o?wiadczenie;
  • relatywna ?atwo?? uzyskania, nawet z nisk? zdolno?ci? kredytow?;
  • ró?ne sposoby na odroczenie p?atno?ci bez ponoszenia konsekwencji – np. wakacje po?yczkowe, refinansowanie, przed?u?enie okresu sp?aty;
  • bardzo du?a dost?pno??;
  • mo?liwo?? skorzystania z darmowej chwilówki, a nawet po?yczki ratalnej.

Niestety, trzeba liczy? si? z tym, ?e regularne po?yczki online s? do?? drogie. Jest to z jednej strony rekompensata za mniejsze wymagania w porównaniu do bankowych kredytów gotówkowych, ale te? i zabezpieczenie dla firm po?yczkowych na wypadek braku sp?aty przez po?yczkobiorców. Szczególnie k?opotliwe mog? by? koszty pozaodsetkowe, takie jak prowizja. Oprocentowanie po?yczek jest zwykle sta?e i wynosi maksymalnie 10% w skali roku. W zwi?zku z tym niesp?acenie po?yczki poci?gnie za sob? bardzo du?e konsekwencje, a po?yczkobiorca musi liczy? si? z pewnym ryzykiem i wzi?? pod uwag?, ?e:

  • sp?ata po?yczki mo?e by? d?ugotrwa?a;
  • niekiedy ci??ko dobra? odpowiednie parametry po?yczki, by mo?na by?o j? sp?aci? bez problemów;
  • nie ma mo?liwo?ci skorzystania z okresu bezodsetkowego.

Mo?e jednak karta kredytowa?

Karta kredytowa jest niew?tpliwie bardzo wygodnym zamiennikiem kredytów i po?yczek gotówkowych, tym bardziej ?e zawsze jest pod r?k?. W?a?ciwie, je?li trzyma? si? ?cis?ej terminologii, te? jest rodzajem kredytu konsumenckiego, cho? s?u?y przede wszystkim do transakcji bezgotówkowych (mo?na równie? wyp?aca? ni? pieni?dze z bankomatu i przelewa? z niej ?rodki na konto, ale jest to do?? kosztowne). W ten sposób, je?li tylko uda si? uzyska? ten typ finansowania, mo?na u?y? jej w ka?dej sytuacji, je?li tylko zajdzie taka potrzeba. Sposób jej u?ytkowania równie? nie jest skomplikowany – p?aci si? ni? dok?adnie tak, jak zwyk?? kart? p?atnicz? do konta bankowego.

Czy karta kredytowa ma przewag? nad po?yczkami? Owszem, przynajmniej jedn? – mo?na z niej korzysta? bez konieczno?ci ponoszenia ?adnych op?at. Mowa o tak zwanym okresie bezgotówkowym, który daje mo?liwo?? umorzenia odsetek, je?eli zad?u?enie karty zostanie sp?acone w ci?gu wyznaczonego terminu, zazwyczaj wynosz?cego kilkadziesi?t dni. Nawet je?li ten okres si? przekroczy, oprocentowanie nie jest specjalnie wysokie i zwykle kszta?tuje si? w granicach 10% w skali roku. Je?li wykorzystany limit kredytowy na karcie jest du?y, zwykle dopuszcza si? mo?liwo?? sp?aty tego zobowi?zania w ratach.

Po?yczka na kart? przedp?acon? – po??czenie idealne

Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?e warunki przyznania karty kredytowej s? podobne jak w przypadku bankowego kredytu gotówkowego – problem z uzyskaniem karty mog? mie? wi?c osoby z nisk? zdolno?ci? kredytow?, czyli takie, które zwykle zwracaj? si? do instytucji pozabankowych. Kolejn? wad? karty jest równie? fakt, ?e cho? oprocentowanie jest niskie i mo?na skorzysta? z okresu bezodsetkowego, to op?aty za korzystanie z niej nie nale?? do najni?szych.

Je?eli chce si? korzysta? z wszystkich dobrodziejstw, które daje karta kredytowa, ale nie mo?e si? jej uzyska?, mo?na skorzysta? z dobrodziejstw, jakie daje po?yczka na kart? przedp?acon?, dost?pna chocia?by w ofercie Karta Trzynastka. Tak? kart? mo?na swobodnie p?aci? za wszystkie transakcje zakupowe, wyp?aca? gotówk? w bankomatach, a odsetki p?aci? tylko za tak? kwot?, któr? si? wykorzysta. O tego rodzaju po?yczce i o tym, jak j? uzyska?, pisali?my ju? w artykule „Po?yczki na kart? przedp?acon?. Kiedy warto z nich skorzysta??”.