Jakie ?ród?a dochodów akceptuj? po?yczkodawcy?

Ka?da firma po?yczkowa kieruje si? swoj? wewn?trzn? polityk?. Nie ma wi?c jednej odpowiedzi na pytanie, jakie ?ród?a dochodów akceptuj? po?yczkodawcy. Niektóre podmioty wymagaj? za?wiadczenia o dochodach, inne wyci?gu z banku, a jeszcze inne udzielaj? po?yczek bez za?wiadcze?.

Które firmy po?yczkowe wymagaj? potwierdzenia dochodów?

Poni?ej znajduj? si? zestawienia firm, które:

 1. wymagaj? potwierdzenia dochodów,
 2. wymagaj? potwierdzenia dochodów w wyj?tkowych przypadkach,
 3. nie wymagaj? potwierdzenia dochodów.

Przyk?adowe firmy po?yczkowe, które wymagaj? potwierdzenia dochodów:

 1. Po?yczka Plus:
 • po?yczka od 200 do 8000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 2000 z?otych,
 • akceptowane ?ród?a dochodów:
 • umowa o prac?,
 • umowa o dzie?o,
 • umowa zlecenie,
 • emerytura,
 • renta,
 • w?asna dzia?alno?? gospodarcza,
 • praca dorywcza, od której odprowadzany jest podatek,
 1. POLO?yczka:
 • po?yczka od 300 do 8000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 1000 z?otych,
 • akceptowane ?ród?a dochodów:
 • umowa o prac?,
 • umowa o dzie?o,
 • umowa zlecenie,
 • emerytura,
 • renta,
 • w?asna dzia?alno?? gospodarcza,
 1. Solven:
 • po?yczka od 300 do 8000 z?otych,
 • akceptowane ?ród?a dochodów:
 • umowa o prac?,
 • umowa o dzie?o,
 • umowa zlecenie,
 • emerytura,
 • renta,
 • w?asna dzia?alno?? gospodarcza,
 1. Smart Po?yczka:
 • po?yczka od 200 do 7000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 2000 z?otych,
 • akceptowane ?ród?a dochodów:
 • umowa o prac?,
 • umowa o dzie?o,
 • umowa zlecenie,
 • emerytura,
 • renta,
 • w?asna dzia?alno?? gospodarcza,
 • praca dorywcza, od której odprowadzany jest podatek,
 1. Extra Portfel:
 • po?yczka od 100 do 6000 z?otych,
 • akceptowane ?ród?a dochodów:
 • umowa o prac?,
 • umowa o dzie?o,
 • umowa zlecenie,
 • emerytura,
 • renta,
 • w?asna dzia?alno?? gospodarcza,
 • praca dorywcza,
 • inne ?ród?a dochodu, m.in. alimenty,
 1. Miloan:
 • po?yczka od 300 do 5000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 2500 z?otych,
 • akceptowane ?ród?a dochodów:
 • umowa o prac?,
 • umowa o dzie?o,
 • umowa zlecenie,
 • emerytura,
 • renta,
 • w?asna dzia?alno?? gospodarcza,
 1. CreditStar:
 • po?yczka od 100 do 5000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 1500 z?otych,
 • akceptowane ?ród?a dochodów:
 • umowa o prac?,
 • umowa o dzie?o,
 • umowa zlecenie,
 • emerytura,
 • renta,
 • w?asna dzia?alno?? gospodarcza.

Przyk?adowe firmy po?yczkowe, które wymagaj? potwierdzenia dochodów w wyj?tkowych przypadkach:

 1. ViaSMS:
 • po?yczka od 100 do 4000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 1500 z?otych,
 • w niektórych przypadkach po?yczkodawca mo?e wymaga? wyci?gu z konta bankowego,
 1. Visset:
 • po?yczka od 300 do 4000 z?otych,
 • maksymalna kwota dla nowych klientów: 1000 z?otych,
 • w niektórych przypadkach po?yczkodawca mo?e wymaga?, aby po?yczkobiorca posiada? sta?e ?ród?o dochodu:
 • umowa o prac?,
 • umowa o dzie?o,
 • umowa zlecenie,
 • emerytura,
 • renta,
 • w?asna dzia?alno?? gospodarcza.

Kiedy firmy po?yczkowe mog? poprosi? o potwierdzenie dochodów:

 • w przypadku niskiej zdolno?ci kredytowej osoby wnioskuj?cej o po?yczk?,
 • gdy kwota po?yczki znacznie przekracza mo?liwo?ci finansowe osoby sk?adaj?cej wniosek,
 • po?yczkodawca wymaga najcz??ciej jedynie udokumentowanych ?róde? dochodów.

Przyk?adowe firmy po?yczkowe, które nie wymagaj? potwierdzenia dochodów:

 1. Kuki – po?yczka od 200 do 10000 z?otych (maksymalna kwota dla nowych klientów to 3000 z?otych),
 2. Ferratum – po?yczka od 100 do 10000 z?otych (maksymalna kwota dla nowych klientów to 5000 z?otych),
 3. Vivus – po?yczka od 100 do 7500 z?otych (maksymalna kwota dla nowych klientów to 3000 z?otych),
 4. MoneyMan – od 500 do 7000 z?otych (maksymalna kwota dla nowych klientów to 2500 z?otych),
 5. LendOn – po?yczka od 100 do 6000 z?otych (maksymalna kwota dla nowych klientów to 3000 z?otych),
 6. Halopo?yczka – po?yczka od 500 do 5000 z?otych (maksymalna kwota dla nowych klientów to 2000 z?otych),
 7. Ale Gotówka – po?yczka od 500 do 5000 z?otych (maksymalna kwota dla nowych klientów to 2000 z?otych),
 8. Filarum – po?yczka od 100 do 5000 z?otych (maksymalna kwota dla nowych klientów to 1000 z?otych),
 9. Net Credit – po?yczka od 300 do 5000 z?otych (maksymalna kwota dla nowych klientów to 3000 z?otych),
 10. ?atwy Kredyt – po?yczka od 100 do 3000 z?otych (maksymalna kwota dla nowych klientów to 1500 z?otych).

Po?yczki bez za?wiadcze?

Na polskim rynku instytucji pozabankowych du?? wi?kszo?? firm po?yczkowych stanowi? te, które udzielaj? po?yczek na dowód. Nie zawsze jest to równoznaczne z tym, ?e po?yczkodawca, nie b?dzie chcia? zna? ?ród?a naszego dochodu. Wype?niaj?c wniosek o po?yczk?, z pewno?ci? natrafimy na pytanie dotycz?ce miesi?cznych przychodów. Nale?y poda? faktyczn? kwot? naszych dochodów – ok?amanie firmy po?yczkowej mo?e grozi? przykrymi konsekwencjami.

Po?yczki jedynie z udokumentowanym dochodem

Niektóre firmy po?yczkowe w obawie przed nieuczciwo?ci? klientów, stosuj? zasad? ograniczonego zaufania i wymagaj? za?wiadczenia o udokumentowanym ?ródle dochodów. Dla takich po?yczkodawców ?ród?em dochodu mo?e by? wynagrodzenie z tytu?u umowy o prac?, umowy zlecenie, umowy o dzie?o, w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej, emerytury oraz renty. Niektóre firmy po?yczkowe akceptuj? inne ?ród?a dochodów, m.in. alimenty, ?wiadczenia rodzinne.

Podczas sk?adania wniosku o po?yczk? mo?emy spotka? si? z pytaniem o miejsce pracy. Wówczas po?yczkodawca mo?e (ale nie musi) wykona? telefon do pracodawcy, aby potwierdzi?, czy klient staraj?cy si? o po?yczk?, faktycznie jest zatrudniony w danym miejscu.