Jakie s? najwy?sze koszty chwilówki?

Pierwsza chwilówka za darmo to dzisiaj ju? bardziej norma ni? atrakcja w ofertach po?yczek krótkoterminowych. Je?eli spe?nimy wszystkie wymagane warunki, ??cznie z terminem sp?aty, to rzeczywi?cie jest to okazja, aby jednorazowo po?yczy? gotówk? na remont czy wakacyjny wyjazd. Na koszty ka?dej chwilówki sk?ada si? kilka elementów, których suma daje nam faktyczn? ilo?? pieni?dzy do oddania Po?yczkodawcy. Jakie to koszta i które z nich s? tymi najwi?kszymi?

Chwilówka nie za darmo

Jeste?my nauczeni, ?e jak co? jest za darmo, to jest to podejrzane, i s?usznie. Za darmo dzia?aj? tylko niektóre organizacje non profit, takie jak stowarzyszenia czy inne spo?eczno?ci, wymieniaj?ce si? do?wiadczeniem i us?ugami na zasadzie barteru. Ca?a reszta to biznes, który chce na siebie zarabia?. Podobnie jest z pozabankowymi firmami po?yczkowymi. Pierwsza chwilówka za darmo to g?ównie zach?ta dla nowych klientów, którzy maj? obawy przed tego typu po?yczaniem gotówki. Dlatego warto z ka?d? ofert?, niezale?nie z jakiego jest ona ?ród?a – czy z banku, czy od innego Po?yczkodawcy, dog??bnie si? zapozna?.

 

Im bardziej wczytamy si? w warunki proponowanej nam po?yczki, tym wi?cej pojawia si? w nas w?tpliwo?ci. Co to jest RRSO? Czy prowizje za udzielenie chwilówki s? zwrotne? Co oznaczaj? te wszystkie procenty, które s? doliczane do kwoty sp?aty gotówki, któr? pr?dzej czy pó?niej musimy odda?? Warto to wszystko wiedzie?, na zasadzie co nam znane, tym mniej straszne.

Najwy?szy koszt chwilówki to…?

Co zatem generuje najwy?sze koszty w przypadku chwilówek czy po?yczek ratalnych udzielanych nam poza bankiem? Pierwsza odpowied?, jaka nam si? nasuwa na my?l to odsetki, czyli s?ynne procenty, które potrafi? si? mno?y? przez 100, a nawet przez 1000%, w zale?no?ci od oferty. Procenty rosn? wprost proporcjonalnie wraz ze wzrostem sumy po?yczki oraz wyd?u?aniem si? terminu jej sp?aty. I tak na przyk?adzie jednej z firm po?yczkowych Zaplo, przy chwilówce na raty w wysoko?ci 5 000 z?otych, ca?kowity koszt po?yczki to a? 5 808,24 z?ote, co daje kwot? do zwrotu w wysoko?ci 10 808,24 z?ote, p?atn? w 36 ratach po ok. 300 z?otych miesi?cznie.

 

Sk?d tak wysokie koszty chwilówki? Generuje je g?ównie RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania i jest to ca?kowity koszt kredytu. Mo?e on wynosi? od kilkudziesi?ciu do nawet ok. 1400 procent! I zdecydowanie to w?a?nie RRSO decyduje o najwy?szych kosztach chwilówki. Obok RRSO, koszt po?yczki podbija tzw. op?ata przygotowawcza, która mo?e wynosi? nawet kilka tysi?cy z?otych. Przyk?adowo firma po?yczkowa AASA oferuj?ca chwilówk? na raty w wysoko?ci 5000 z? oraz dodatkowo inkasuje wspomnian? op?at? w wysoko?ci oko?o 2500 z?.

 

Co to takiego jest ta op?ata? To nic innego jak zap?ata Po?yczkodawcy za wszystkie czynno?ci zwi?zane z przyznaniem chwilówki, czyli np. za weryfikacj? zdolno?ci kredytowej klienta i przygotowanie umowy. Nies?usznie mylona jest ona z prowizj? za udzielenie po?yczki, która powinna by? zwrotna, gdy nie dojdzie do dalszej transakcji. Za? op?ata przygotowawcza to czynno?ci wykonane, których nie da si? ju? cofn??, bo kto? t? prac? ju? wykona?, wi?c tym samym jest ona bezzwrotna.

Kiedy chwilówka jest op?acalna?

Najbardziej op?acaln? form? po?yczki pozostaje pierwsza chwilówka, sp?acona w odgórnie narzuconym terminie 30 lub 60 dni. Dlatego, ?e przy takiej po?yczce do 1000 z?otych, RRSO wynosi zwykle 0%, op?ata przygotowawcza równie? 0% (liczona jest g?ównie przy chwilówkach na raty), a prowizja to cz?sto przys?owiowy 1 grosz za sam? us?ug? transakcji finansowej. Niestety przy wi?kszych kwotach zaczynaj? pojawia? si? dodatkowe koszty, na pierwszy rzut oka niewidoczne dla klienta, a rozpisane g??biej w konkretnej ofercie. Op?acalno?? chwilówki jest mocno uzale?niona od danej promocji czy wysoko?ci RRSO przy okre?lonej kwocie po?yczki – czy to jednorazowej, pierwszej, kolejnej czy roz?o?onej na raty. Nie istnieje niestety zasada, ?e dane kwoty gotówki maj? swoje sta?e op?aty, wszystko uzale?nione jest od polityki firm po?yczkowych.

 

Na szcz??cie Po?yczkobiorców, w 2016 roku wprowadzono przepisy w postaci tzw. ustawy antylichwiarskiej, okre?laj?ce maksymalny koszt chwilówek. I tak maksymalne pozaodsetkowe koszty po?yczki wynosi? powinny do 25% jej kwoty w pierwszym roku umowy oraz 30% kwoty za ka?dy, nast?pny rok trwania umowy. Odsetkowe za? powinny stanowi? wysoko?? do 4-krotno?ci aktualnej stopy lombardowej.  Wed?ug tych kalkulacji maksymalne oprocentowanie po?yczek w 2018 roku nie powinno przekracza? 10% w skali roku. Wi?kszo?? popularnych firm po?yczkowych przestrzega tych zasad, naliczaj?c przy po?yczonej gotówce 1000 z?otych do oko?o 8,22 z? odsetek miesi?cznie (na 30 dni) oraz do oko?o 275 z?otych kosztów pozaodsetkowych.

 

Podsumowuj?c, najwy?sze koszty chwilówki s?usznie kojarzone s? z odsetkami RRSO, które zwykle rosn? wraz ze wzrostem kwoty gotówki. Równie? mo?liwo?? podzielenia sp?aty na raty, wi??? si? przewa?nie z wy?sz? prowizj? i op?at? przygotowawcz?. A najgorsz? mo?liw? i nieop?acaln? opcj? jest przekroczenie terminu sp?aty zad?u?enia, niezale?nie od tego czy jest to chwilówka czy po?yczka ratalna.