Jakie s? najwa?niejsze cechy dobrej chwilówki?

Ci??ko okre?li? kryteria, którymi powinno kierowa? si? przy wyborze odpowiedniej dla siebie internetowej chwilówki, zw?aszcza je?li na pierwszy rzut oka wszystkie wydaj? si? by? do siebie podobne. Polacy coraz cz??ciej korzystaj? z takiej formy po?yczania i, co jest postaw? wymagaj?c? pochwa?y, coraz cz??ciej robi? to ?wiadomie, z pieczo?owito?ci? wybieraj?c najbardziej dopasowan? do swoich potrzeb ofert? – korzystaj? z rankingów po?yczek, porównywarek i systematycznie zdobywaj? wiedz? na ten temat.

Problem mo?e mie? jednak po?yczkobiorca, który po?ycza po raz pierwszy, ze wzgl?du na to, ?e ilo?? ofert mo?e powala?. Najlepsze chwilówki powinny jednak charakteryzowa? si? kilkoma sta?ymi cechami.

Koszty udzielenia po?yczki

Kosztami, które musi ponie?? klient firmy po?yczkowej s? najcz??ciej oprocentowanie i prowizja. Cho? te nie mog? by? wy?sze ni? wyznaczone przez ustaw? antylichiwarsk? 25% po?yczki i 30% tej dodatkowej kwoty w skali roku, wi?c plasuj? si? gdzie w okolicach 27% kwoty po?yczki, to znajd? si? firmy, które oferuj? ni?sze koszty ca?kowity, nawet znajduj?cy si? poni?ej granicy 20%. (np. Vivus).

Po co sprawdza? wysoko?? kosztów, je?eli bierze si? pierwsz?, darmow? chwilówk?? Spó?nienie si? ze sp?at? jeden dzie? nie poci?gnie za sob? ani windykacji ani tym bardziej komornika, ale b?dzie to niedotrzymanie warunków otrzymania darmowej po?yczki, wi?c trzeba b?dzie ponie?? takie koszty, jakie dotycz? klientów po?yczaj?cych ju? kolejny raz. Dlatego, nawet, je?li jest to chwilówka darmowa, zawsze nale?y zwraca? uwag? na koszty.

Stosunek wysoko?ci po?yczki do okresu sp?aty

Firmy po?yczkowe oferuj? naprawd? ró?ne kwoty, je?li chodzi o chwilówki. Czasami jest to 500 z?otych, jak w przypadku Kredyt ZEN, a czasem nawet 6000 z?otych przy pierwszej po?yczce (sprawd?, gdzie po?yczysz najwi?cej przy pierwszej chwilówce). Oczywi?cie wi?kszo?? z nich znajdzie si? gdzie? po?rodku, w granicach 2-3 tysi?cy z?otych, bo i tam w?a?nie plasuje si? najwi?ksze zainteresowanie po?yczkobiorców – na szcz??cie w wi?kszo?ci firm po?yczkowych dost?pne s? ju? dla nowych klientów, którzy nie maj? ju? tak ograniczonego pola manewru jak niegdy?.

Wi?ksze kwoty mog? by? jednak problematyczne, by sp?aci? je w ci?gu standardowego terminu 30 dni. Bezpieczniejsze b?dzie wi?c skorzystanie z takiej firmy, która oferuje d?u?szy okres sp?aty (ale wtedy mo?e mie? wi?ksze wymagania wobec wnioskuj?cego) przy zachowaniu równie wysokich kwot.

Mo?liwo?? przed?u?enia lub refinansowania

Zaci?gni?cie po?yczki powinno by? zawsze wcze?niej przemy?lane i dostosowane do swoich mo?liwo?ci po?yczkowych. Z ró?nych powodów mo?e zdarzy? si? tak, ?e po?yczki nie uda si? sp?aci? w wyznaczonym terminie. Niestety, nawet nieprzewidziane wydatki czy inne zdarzenia losowe nie s? usprawiedliwieniem braku sp?aty i za ka?dym razem, bez wzgl?du na okoliczno?ci, trzeba b?dzie ponie?? dodatkowe koszty i spotka? si? z konsekwencjami braku sp?aty. Przed?u?enie okresu sp?aty lub refinansowanie po?yczki wprawdzie s? p?atne i za po?yczk? trzeba b?dzie zap?aci? wi?cej ni? to si? pocz?tkowo zak?ada?o, ale uniknie si? wszcz?cia dzia?a? windykacyjnych, a zyska si? dodatkowy okres na sp?at? po?yczki, najcz??ciej licz?cy tyle dni ile wynosi? pierwotny okres sp?aty. Ze szczegó?ami i cen? takiej us?ugi mo?na zapozna? si? w artykule „Gdzie najtaniej przed?u?? okres sp?aty po?yczki?

Przejrzysto?? zasad i brak podejrzanych praktyk

Aby mie? pewno??, ?e korzysta si? z oferty firmy nie pragn?cej wzbogaci? si? na oszustwach, dobrze jest wcze?niej zadba? o swoje bezpiecze?stwo i wiedzie?, jakich cech dobra chwilówka nie powinna mie?. Nie zaci?gajmy chwilówki, je?li:

• przed zaci?gni?ciem chwilówki nale?y wnie?? wysok? op?at? za rozpatrzenie wniosku
• na stronie internetowej firmy nie mo?na znale?? wzoru umowy po?yczki ani tabeli op?at i prowizji
• firma nie daje mo?liwo?ci wcze?niejszej sp?aty po?yczki (tak? instytucj? mo?na zg?osi? do UOKiK)
• zasady przyznawania po?yczki s? nieprzejrzyste, a firma po?yczkowa nie chce wszystkiego dok?adnie wyt?umaczy?, b?d? nie mo?na skontaktowa? si? z infolini?
• firma po?yczkowa nie podaje rzeczywistych, maksymalnych kosztów po?yczki

Szybko?? uzyskania po?yczki

Po?yczka internetowa powinna by? nie tylko ?atwa, ale i szybka, wi?c cz?sto wybór pada na t? firm?, która chwilówki udzieli najszybciej, bo gotówka potrzebna jest natychmiast. Jak rozpozna? tak? firm??

• Po pierwsze – chwilówka powinna da? mo?liwo?? wnioskowania o ka?dej porze dnia i nocy.
• Po drugie – firma posiada wiele rachunków bankowych w ró?nych bankach, a wysy?aj?c kwot? po?yczki klientowi b?dzie realizowa?a przelewy pomi?dzy takimi samymi bankami, jako przelew wewn?trzny.
• Po trzecie – istnieje mo?liwo?? szybkiej weryfikacji to?samo?ci przez ekspresow? aplikacj? (np. Instantor, KontoConnect)

Rzetelne sprawdzenie mo?liwo?ci finansowych po?yczkobiorcy

Cho? mog?oby kusi? to, ?e firma po?yczkowa nie spojrzy nawet na zapisy w BIK, KRD czy BIG, a po?yczki udzieli bez weryfikacji zdolno?ci kredytowej, mo?na uzna?, ?e taka chwilówka nie b?dzie rzetelna. Chwilówki najcz??ciej nie wymagaj? przedstawiania ?adnych za?wiadcze? dochodowych, to trzeba poda? tak? informacj? we wniosku. Je?eli firma po?yczkowa nie ma absolutnie ?adnych wymaga?, chwilówka w takiej firmie nie mo?e by? dobra – zgodnie ze statutem Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych, instytucja po?yczkowa powinna dzia?a? etycznie i odpowiedzialnie i nie nara?a? swoich klientów na mo?liw? spiral? zad?u?enia i pogorszenia ich ci??kiej sytuacji.