Jakie dokumenty s? potrzebne by zaci?gn?? po?yczk? internetow??

Po?yczka w 15 minut to has?o rozpoznawcze pozabankowych instytucji finansowych. Sam proces sk?adania wniosku jest rzeczywi?cie bardzo szybki, intuicyjny i z regu?y nie zajmuje wi?cej ni? kilka minut, pod warunkiem, ?e przebiegnie bez zak?óce?. Je?eli odpowiednio wcze?niej zadba si? o przygotowanie wszystkich mo?liwych dokumentów, proces po?yczkowy przebiegnie naprawd? b?yskawicznie.

Wszystko zale?y tak naprawd? od polityki firm, a te stosuj? ró?ne metody. Wszystkie wymagania, które maj? poszczególni po?yczkodawcy mo?na sprawdzi? w naszym rankingu najlepszych po?yczek internetowych. Przedstawiamy jednak najcz?stsze dokumenty, które by? mo?e b?dzie trzeba przedstawi?.

Dowód osobisty

Wszystkie po?yczki online maj? jedn? cech? wspóln? – musz? by? szybkie, co wymaga ograniczenia formalno?ci do minimum. Przez to najcz?stsz? form? po?yczki s? chwilówki na dowód. Najlepsz? rzecz? jest to, ?e nie trzeba nigdzie tego dokumentu okazywa? czy tez przesy?a? skanów dowodu osobistego (jest to nawet niewskazane i bardzo niebezpieczne!), a jedynie spisa? z niego numeru: seri? dokumentu i swój numer PESEL. Wi?ksze firmy po?yczkowe, prowadz?ce tak?e dzia?alno?? edukacyjn? w sferze finansów (np. Aasa) ostrzegaj?, by ??danie skanu dowodu traktowa? zawsze podejrzliwie, a w razie konieczno?ci przes?ania takiego dokumentu zamaza? wra?liwe dane, który mog?yby pos?u?y? oszustowi do wzi?cia po?yczki.

Za?wiadczenie potwierdzaj?ce zatrudnienie

Sta?ym elementem analizy wniosku po?yczkowego jest weryfikacja zdolno?ci kredytowej klienta i tego, czy b?dzie on w stanie sp?aci? po?yczk? na czas. Nie wszystkie firmy b?d? wymaga?y dokumentu potwierdzaj?cego zatrudnienie, zazwyczaj wystarczy zwyk?a deklaracja osoby staraj?cej si? o po?yczk?, wskazanie miejsca zatrudnienia lub podanie numeru telefonu do pracodawcy. Te informacje b?d? sprawdzane i powinny wystarczy?, by po?yczk? otrzyma?.

Nie nale?y jednak przyjmowa? tego za co? oczywistego, gdy? w razie w?tpliwo?ci ze strony firmy po?yczkowej mo?e si? ona z nami skontaktowa? i poprosi? o wyszczególnione dokumenty. Lepiej ju? zawczasu mie? je przygotowane, najlepiej w formie zeskanowanych plików, by jak najszybciej przes?a? je do po?yczkodawcy. Firmy po?yczkowe akceptuj? wszystkie formy zatrudnienia, wi?c mo?na dostarczy? nast?puj?ce dokumenty:

 • Umowa o prac?
 • Umowa zlecenie
 • Umowa o dzie?o – z uwagi na charakter tego typu zatrudnienia, im wi?cej tego typu dokumentów z ostatniego okresu, tym lepiej. Potwierdza to regularno?? i stabilno?? pracy.
 • Samozatrudnienie – konieczne b?dzie przedstawienie potwierdzenia prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej oraz opcjonalnie miesi?czna deklaracja dochodowa.

Emeryci i renci?ci nie s? pomijani

Nie ma obaw o to, ?e otrzymuj?c regularny dochód, jakim jest emerytura, nie otrzyma si? po?yczki. To samo dotyczy tak?e rencistów. Nie ma przy tym wi?kszego znaczenia to, czy jest to renta przyznana na czas nieokre?lony, czy nie. Jedynym warunkiem jest, by okres, na który renta tymczasowa zosta?a przyznana, by? d?u?szy ni? zak?adany okres sp?aty po?yczki. Dokumentem, który ewentualnie b?dzie musia? to potwierdzi? b?dzie:

 • ostatni odcinek renty lub emerytury
 • decyzja o przyznaniu ?wiadczenia ze wskazanym okresem jego trwania
 • wyci?g z konta z transakcj? przychodz?c? z organu wyp?acaj?cego ?wiadczenie

?wiadczenia socjalne

Podobnie jak w przypadku renty lub emerytury, akceptowane s? równie? inne ?wiadczenia socjalne, o ile s? one przyznane przynajmniej na czas, na który mia?aby by? udzielona po?yczka i s? one w odpowiedniej wysoko?ci. Wysoko?? tej?e kwoty przez firmy po?yczkowe okre?lana jest rzadko, natomiast czasami mo?na spotka? si? z kwot? minimum 600 z?otych. Sytuacj? korzystn? dla po?yczkobiorcy jest ta, w której oprócz ?wiadcze? socjalnych posiada on tak?e inne dochody. ?wiadczeniami socjalnymi, które b?d? akceptowane przez firmy po?yczkowe s?:

 • zasi?ek dla bezrobotnych – odpowiednie za?wiadczenie powinien wyda? miejscowy Urz?d Pracy
 • zasi?ek macierzy?ski  lub chorobowy – po taki dokument nale?y zwróci? si? do lokalnego oddzia?u b?d? delegatury ZUS
 • zasi?ek z MOPS – do pobrania w odpowiednim oddziale o?rodka
 • zasi?ek 500+
 • alimenty – mo?e by? przydatny wyci?g z konta potwierdzaj?cy tego typu przelewy lub za?wiadczenie o pobieraniu alimentów z funduszu alimentacyjnego.

Spraw? rozwi??e wyci?g z konta?

Coraz ch?tniej firmy po?yczkowe zwracaj? si? w stron? wyci?gu z konta bankowego. Jest to najszybszy i najbardziej efektywny na sposób na potwierdzenie zdolno?ci kredytowej. Dzi?ki temu, firma po?yczkowa b?dzie widzie? jaki rodzaj dochodu wp?ywa na konto, w jakich kwotach i z jak? cz?stotliwo?ci?. Co wi?cej, niektóre firmy po?yczkowe same pobieraj? wyci?gi za pomoc? specjalnych aplikacji, które s?u?? tak?e potwierdzeniu danych osobowych. W takich wyci?gach b?dzie te? widoczna sp?ata innych zobowi?za? finansowych – rat, kredytów lub po?yczek w innych firmach.