Jak zastrzec dowód osobisty, by by?o to skuteczne?

Zagubienie dowodu to?samo?ci to zawsze powa?ny problem, nie tylko dlatego, ?e wyrobienie nowych dokumentów zajmuje sporo czasu i fatygi. Kolejnym problemem, z którym mo?e spotka? si? posiadacz zagubionego dowodu, jest kradzie? to?samo?ci. Nie jest to zagro?enie mgliste i znane tylko z mediów – gro?ba podszycia si? pod kogo? innego i wy?udzenia kredytu jest niestety realna. Tym bardziej w dobie popularno?ci po?yczek online, które mo?na zaci?gn?? bez wychodzenia z domu i osobistego kontaktu z po?yczkodawc?. Dlatego tak wa?ne jest, by jak najszybciej podj?? konkretne dzia?ania, które pozwol? uchroni? si? przed dzia?alno?ci? nieuczciwych ludzi.

Zg?oszenie utraty dowodu to?samo?ci na policji

Jednym z pierwszych kroków, jakie powinien podj?? posiadacz zaginionego dowodu osobistego, jest zg?oszenie jego utraty w najbli?szej placówce policji. Nie jest to jednak krok wystarczaj?cy – wniesienie odpowiedniego zg?oszenia nie wycofuje danego dokumentu z obiegu, a jedynie informuje organy pa?stwowe o takim fakcie. Mimo zg?oszenia, dowód osobisty dalej mo?e pos?u?y? nieuczciwym osobom, by stara? si? o po?yczk? lub kredyt.

Nawet je?li ten krok jest pozornie nieskuteczny, nie nale?y go pomija?. Posiadanie potwierdzenia faktu utraty dokumentu mo?e pos?u?y? bowiem jako dowód niewinno?ci w momencie, gdyby jednak komu? uda?o si? otrzyma? finansowanie na skradziony dowód. Pami?ta? nale?y równie? o tym, ?e cz?sto kradzie? dokumentu nie jest przeprowadzana na chybi?-trafi?, a z?odzieje to?samo?ci dzia?aj? wed?ug ustalonego wcze?niej planu i maj? upatrzone ofiary. Mog? wi?c dzia?a? bardzo szybko i zd??y? z zaci?gni?ciem po?yczki, jeszcze zanim w?a?ciciel dowodu dowie si? o utracie dokumentu i go zastrze?e. Dlatego zg?oszenie si? na policj? nie powinno by? krokiem pierwszym, ale odby? si? dopiero po zastrze?eniu dowodu osobistego.

Zastrze?enie dowodu osobistego w BIK

Posiadanie osobistego profilu w serwisie Biura Informacji Kredytowej mo?e przys?u?y? si? nie tylko w przypadku, kiedy potrzebuje si? sprawdzi? swoj? histori? kredytow? i oceni? szanse na uzyskanie finansowania. Bezp?atne raporty, w ramach tzw. informacji ustawowej, to tylko jedna z us?ug oferowanych przez BIK. Co wi?cej, w ramach posiadanego konta (zob.: „Jak za?o?y? konto i korzysta? z us?ug BIK?”) mo?na skorzysta? z p?atnej us?ugi Alertów lub bezp?atnie zastrzec dowód osobisty w bazie danych. B?dzie to sygna? ?wiadcz?cy o tym, i? osoba dokonuj?ca zastrze?enia nie chce i nie planuje w przysz?o?ci zaci?gn?? ?adnego zobowi?zania. Jest to o tyle wa?ne, ?e zastrze?enie niekoniecznie musi dotyczy? dokumentu zgubionego lub skradzionego. Mo?e to by? po prostu „dmuchanie na zimne” – zastrze?ony w BIK dowód osobisty mo?e by? dalej u?ytkowany w ka?dy inny sposób.

Prawie wszystkie instytucje finansowe – banki, SKOK-i, a tak?e wi?kszo?? firm po?yczkowych – wspó?pracuje z BIK w celu dokonania analizy zdolno?ci kredytowej przysz?ego kredyto- lub po?yczkobiorcy. Nie maj? jednak bezpo?redniego dost?pu do bazy danych, a jedynie mog? wysy?a? zapytania, na mocy których otrzymuj? szczegó?owe raporty dotycz?ce historii kredytowej ich klienta. Je?li dana osoba skorzysta?a z zastrze?enia dowodu osobistego, a w jej imieniu do BIK wp?ynie zapytanie kredytowe, bank lub inna instytucja zostan? o tym powiadomione.

System Dokumenty Zastrze?one

Ten system prowadzony jest przez Zwi?zek Banków Polskich i ma dzia?anie ogólnopolskie. W odró?nieniu jednak od bazy BIK mo?na w nim zastrzec jedynie dokument skradziony lub zgubiony – mo?e to by? dowód osobisty lub paszport. Co wa?ne, informacja o zastrze?eniu dokumentu to?samo?ci dotrze w ten sposób nie tylko do instytucji finansowych, ale równie? do dostawców innych us?ug – np. operatorów telefonii komórkowych. W ten sposób w?a?ciciel utraconego dokumentu nie musi obawia? si?, ?e kto? nieuczciwy zamówi w jego imieniu abonament telefoniczny lub inne, powi?zane us?ugi.

Odzyskanie dowodu to tylko pozorne bezpiecze?stwo

Cz?sto zdarza si?, ?e zgubione dokumenty za pomoc? uczciwego znalazcy trafiaj? z powrotem do ich w?a?ciciela. To du?a ulga, która najcz??ciej oznacza zaniechanie dalszych kroków. Niestety, nawet w takim przypadku nie nale?y odst?powa? od dzia?a? zaradczych. Nie mo?na bowiem przewidzie?, czy zwrócenie dowodu osobistego nie mia?o na celu wy??cznie u?pienia czujno?ci w?a?ciciela i powstrzymania go od zastrze?enia dowodu. Znalazca ju? wszed? w posiadanie najwa?niejszych danych zawartych w dowodzie i móg? pos?u?y? si? nimi do wzi?cia po?yczki internetowej lub do wyrobienia fa?szywego dokumentu na takie same dane.

W ka?dym wypadku zalecana jest wi?c nadzwyczajna ostro?no??. Oprócz zg?oszenia na policj? poleca si? równie? powiadomienie banku, którego jest si? sta?ym klientem (niektóre banki dopuszczaj? mo?liwo?? zastrze?enia dowodu internetowo). Co wa?ne, dowód mo?na zastrzec równie? w innym banku, z którym nie jest si? zwi?zanym (cz?sto za dodatkow? op?at?). Takie dzia?anie jest jednak czasoch?onne i niekoniecznie musi przynie?? oczekiwany skutek. T? funkcj? lepiej spe?nia zastrze?enie dokumentu w bazach ogólnopolskich i zachowanie ostro?no?ci na przysz?o??.