Jak za?o?y? konto i korzysta? z us?ug BIK?

Wiedza o tym, w jaki sposób liczony jest scoring punktowy w rejestrze Biura Informacji Kredytowej i w jaki sposób umiej?tnie go kszta?towa? mo?e przys?u?y? si? wyborowi odpowiedniego dla siebie produktu finansowego. Je?li wybór ten padnie na po?yczk? online, po?yczkobiorca maj?cy znajomo?? swojego statusu kredytowego mo?e zaw?zi? swoje poszukiwania odpowiedniej firmy po?yczkowej i rodzaju po?yczki. Warto wi?c na bie??co monitorowa? swoj? sytuacj? i za?o?y? konto w portalu BIK. Mo?e si? ono przys?u?y? równie? w celu poprawy swojego bezpiecze?stwa finansowego.

Za?o?enie konta w BIK na dowód osobisty

Za?o?enie konta w serwisie Biura Informacji Kredytowej nie b?dzie trudne. Jednym ze sposobów, jakie proponuje BIK, jest rejestracja z u?yciem skanu dowodu osobistego, która wed?ug BIK ma maksymalnie zabezpieczy? przed nieuprawnionym dost?pem do danych poufnych.

Procedura rejestracyjna w BIK zaczyna si? na stronie nowekonto.bik.pl, gdzie znajduje si? krótki i prosty formularz rejestracyjny wymagaj?cy podania nast?puj?cych danych:

  • imienia i nazwiska,
  • adresu e-mail,
  • numeru telefonu,
  • numeru PESEL,
  • danych wybranego dokumentu to?samo?ci.

BIK dopuszcza mo?liwo?? u?ycia trzech rodzajów dokumentu to?samo?ci: dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu. Oznacza to, i? serwis dost?pny jest równie? dla obcokrajowców, którzy na terytorium Polski przebywaj? legalnie i posiadaj? numer PESEL.

W nast?pnym kroku konieczne b?dzie przes?anie skanu dokumentu to?samo?ci w formacie JPG, PNG lub PDF. Wa?ne, by skan przedstawia? zarówno awers, jak i rewers dokumentu. Zalecane jest tak?e umieszczenie adnotacji „kopia dla BIK”, by dokument nie zosta? wykorzystanym w ?aden inny sposób.

Nast?pny w kolejce jest przelew weryfikacyjny, znany ju? osobom korzystaj?cym z po?yczek online. W tym celu nale?y przela? 1 z?oty za pomoc? szybkich przelewów Blue Media. Wa?ne jest, by podobnie jak w przypadku po?yczki online, u?y? do tego konta osobistego. Mo?e by? ono wspó?dzielone, ale w takim przypadku nale?y dopisa? odpowiedni? adnotacj? w tytule przelewu.

Potwierdzenie rejestracji odbywa si? za pomoc? linku aktywacyjnego przes?anego przez BIK na adres e-mail, a nast?pnie uzupe?nienie strony internetowej z odno?nika SMS-owym kodem autoryzacyjnym. Mo?na po tym swobodnie korzysta? z nowo utworzonego konta.

Za?o?enie konta BIK z wykorzystaniem listu poleconego

Osoby, które wzbraniaj? si? przed wysy?k? skanu dokumentu to?samo?ci, mog? skorzysta? z opcji potwierdzenia swojej to?samo?ci za pomoc? listu poleconego. Pierwszy krok takiej procedury wygl?da podobnie i zawiera si? w wype?nieniu formularza rejestracyjnego swoimi danymi. Nast?pnie, wymagane jest podanie swojego adresu, na który BIK wy?le list polecony z potwierdzeniem odbioru i zawieraj?cy kod aktywacyjny. Po weryfikacji danych, BIK prze?le na adres e-mail link aktywacyjny, w którym trzeba b?dzie wpisa? kod z listu, a nast?pnie uzupe?ni? pole SMS-owym kodem weryfikacyjnym.

Do czego potrzebne jest konto w BIK?

Rejestr BIK zawiera wszystkie informacje dotycz?ce przesz?o?ci finansowej osób fizycznych i firm. W jego sk?ad wchodzi nie tylko liczba i rodzaj zaci?ganych zobowi?za?, ale tak?e kultura p?atnicza danego po?yczkobiorcy, czyli to, w jaki sposób sp?aca on swoje zobowi?zania finansowe. Jest wi?c swoist? wizytówk? kredytow? i pomaga w okre?leniu stopnia rzetelno?ci osoby wnioskuj?cej o po?yczk? lub kredyt. Dlatego firmy po?yczkowe lub banki ch?tnie z niego korzystaj?, by okre?li? stopnie? ryzyka zwi?zanego z udzieleniem po?yczki. Sami po?yczkobiorcy niestety niezbyt cz?sto zdaj? sobie spraw? z tego, jak wygl?da ich sytuacja kredytowa i jakie maj? w zwi?zku z tym szanse na uzyskanie finansowania.

Posiadanie konta w BIK pozwala na wgl?d do swoich danych w rejestrze. Wa?ne jest to, ?e ka?dy mo?e otrzyma? darmowy raport w ramach tzw. informacji ustawowej raz na 6 miesi?cy. Dzi?ki tej wiedzy, budowanie pozytywnej historii kredytowej przebiegnie sprawniej i by? mo?e pozwoli na zaci?gni?cie wi?kszego zobowi?zania w przysz?o?ci. Systematyczna kontrola historii kredytowej w pozwoli tak?e sprawdzi?, kiedy i w jakiej instytucji zosta?y zaci?gni?te zobowi?zania finansowe na nazwisko posiadacza konta. To rozwi?zanie dobre, ale nie najlepsze – w ko?cu po?yczkobiorca o wy?udzeniu po?yczki na jego dane dowie si? dopiero po fakcie.

Mo?liwo?? ?ledzenia zapyta? kredytowych do BIK oferuje us?uga Alert BIK. Jest to ochrona w czasie rzeczywistym i dzi?ki niej, u?ytkownik konta BIK otrzyma stosowne zawiadomienie za ka?dym razem, gdy kto? w jego imieniu b?dzie próbowa? uzyska? finansowanie w banku lub w instytucji po?yczkowej. Niestety, za t? us?ug? trzeba zap?aci? 24 z?ote za rok. Je?li kogo? interesuje darmowa ochrona przed kradzie?? to?samo?ci, mo?e zapozna? si? z opcj? Bezpieczny PESEL (patrz: artyku? „Bezpieczny PESEL. Warto skorzysta? z takiej us?ugi?”).

Co, je?li historia kredytowa w BIK jest niekorzystna?

Zapewne wynika ona z nieregularnej i nieterminowej sp?aty po?yczek. Najlepszym rozwi?zaniem b?dzie wi?c ich jak najszybsze sp?acenie. Poza tym, by uzyska? dodatkowe punkty za aktywno?? kredytow?, mo?na pokusi? si? o drobne zakupy na raty lub zaci?gni?cie ma?ej, darmowej po?yczki i jej terminow? sp?at?.

Doj?cie do przyzwoitego poziomu wiarygodno?ci kredytowej potrzebuje czasu. W razie nag?ego wydatku, zawsze mo?na skorzysta? z tak zwanych po?yczek bez BIK. Firmy ich udzielaj?ce indywidualnie podchodz? do ka?dego wniosku, wi?c mog? przymkn?? oko na niezbyt imponuj?c? histori? kredytow?. Ratunku mo?na szuka? m.in. w NetCredit, ViaSMS, LendOn, Szybka Gotówka. Ponadto, firmy takie jak Kuki czy Vivus akceptuj? drobne zaleg?o?ci w BIK, a s? naprawd? rzetelne. Trzeba pami?ta? jednak, ?e taka po?yczka to drugi kredyt – kredyt zaufania. Dlatego szczególny nacisk powinien by? po?o?ony na sp?at? po?yczki.