Jak zadba? o swoje bezpiecze?stwo w Internecie?

Przez Internet wykonujemy tak wiele czynno?ci – robimy zakupy, p?acimy rachunki, a nawet pracujemy – ?e w?a?ciwie mogliby?my w ogóle nie wychodzi? z domu. Tak te? dzieje si? w przypadku, gdy potrzebna jest dodatkowa gotówka.

Po?yczki online, które mo?na zaci?gn?? w ca?o?ci przez internet, s? wybawieniem w podbramkowych sytuacjach. Jednak nikt nie udzieli ich na podstawie internetowego nicku – trzeba wi?c poda? firmie po?yczkowej wszystkie swoje dane osobowe (??cznie z numerem dowodu), które w niepowo?anych r?kach mog? narobi? wielu szkód. Co dzieje si? z takimi danymi i czy mo?emy na w?asn? r?k? uchroni? si? przed oszustwami w sieci, nie tylko po?yczkowymi?

Nie udost?pniaj swoich danych osobowych w Internecie

Mo?na powiedzie?: to niemo?liwe! W ko?cu, ?eby zaci?gn?? chwilówk? online, nale?y poda? wszystkie swoje dane, ??cznie z adresem, numerem konta bankowego, a czasami nawet loginem i has?em. Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?e ka?da firma po?yczkowa to legalny, zarejestrowany podmiot finansowy, dzia?aj?cy pod bander? Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych. Obowi?zuje j? wi?c prawo dotycz?ce przechowywania i przetwarzania danych osobowych, jak te? tajemnica bankowa. Nawet je?li klient wyrazi zgod? na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (a nie tylko w celu dokonania analizy wniosku), firma po?yczkowa i tak b?dzie przetwarza? wy??cznie dane podstawowe – imi?, nazwisko, adres. Ponadto, dzia?anie strony internetowej takiej firmy jest szyfrowane i zabezpieczone, wi?c je?li tylko korzystamy z instytucji sprawdzonej i polecanej – mo?emy by? spokojni.

Podawania takich danych unikajmy jednak w innych serwisach, zw?aszcza je?li korzystamy z nich po raz pierwszy. To fakt, ?e aby móc zrobi? zakupy w sklepie internetowym, trzeba poda? swój adres czy numer telefonu i tego nie zamierzamy negowa?. Ale to wszystko, czego taki sklep mo?e wymaga?. Z pewno?ci? nie b?dzie wymaga? ani numeru PESEL, ani dowodu osobistego. Je?eli tak jest – jest to sprzedawca z góry podejrzany i nale?y unika? zakupu w takim sklepie, a tym bardziej p?acenia kart? p?atnicz? lub przelewem ekspresowym – w takim przypadku mo?e to by? podrobiona strona p?atno?ci, która zbiera niezb?dne dane.

Serwisy spo?eczno?ciowe wymagaj? szczególnej ostro?no?ci

Wynalazek i znak naszych czasów – serwisy spo?eczno?ciowe. Upubliczniamy na nich wszelkie mo?liwe szczegó?y – pos?ugujemy si? swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, podajemy miejsce zamieszkania i miejsce pracy, a nawet udost?pniamy geolokalizacj?. Zdarzaj? si? równie? tak skrajne przypadki, jak pokazywanie zdj?? dowodu osobistego lub kart kredytowych, albo przesy?anie numerów lub skanów tych?e dokumentów w prywatnych wiadomo?ciach. To szalenie nieostro?ne, nie tylko dlatego, ?e takie dane mog? by? przechwycone, ale równie? ze wzgl?du na to, ?e na konto np. w serwisie Facebook bardzo ?atwo si? w?ama?. Mog? one wtedy zosta? u?yte do oszustw po?yczkowych, które mog? mie? bardzo nieprzyjemne skutki. W jaki sposób dzia?aj? te mechanizmy i jak im zapobiec, mo?na dowiedzie? si? w artykule „Jak unikn?? oszustw po?yczkowych?

Wybieraj solidne has?a zabezpieczaj?ce

Niestety, codzienno?ci? jest to, ?e ludzie zwykle u?ywaj? jednego has?a i loginu s?u??cego do wielu serwisów: Facebooka, konta bankowego, skrzynki pocztowej, serwisów internetowych i for, kont klienta w sklepach online. Rozwi?zanie to jest bardzo, bardzo nierozs?dne – je?eli has?o którego? z powy?szych trafi w niepowo?ane r?ce, mo?na mie? pewno??, ?e pierwsz? rzecz?, któr? zrobi haker, b?dzie sprawdzenie tego has?a na wszystkich innych portalach. Poza tym warto tak?e zatroszczy? si? o to, by by?o to tzw. has?o silne, czyli sk?adaj?ce si? ze znaków pochodz?cych z ró?nych kategorii: ma?e i wielkie litery, cyfry, znaki specjalne. Niewa?ne jednak, jak silne by?oby has?o, warto je systematycznie zmienia? (np. co pó? roku), a tak?e zainwestowa? w system antywirusowy oraz zapor? internetow? (firewall), która b?dzie chroni?a komputer przed niezaufanymi po??czeniami.

Nigdy nie zaci?gaj po?yczki nie ze swojego komputera

Chwilówka online jest bardzo wygodna równie? dlatego, ?e mo?na j? wzi??, nie wychodz?c z domu. W?a?nie – do zaci?gni?cia po?yczki powinien by? potrzebny wy??cznie dom i w?asny komputer. Korzystanie z obcych sieci Wi-Fi, szczególnie tych otwartych i ogólnodost?pnych, kawiarenek internetowych, a nawet komputerów innych osób jest bardzo ryzykowne i grozi utrat? wszystkich danych osobowych, a co za tym idzie – pieni?dzy. W celu wzmocnienia swojego bezpiecze?stwa mo?na tak?e stosowa? tryb prywatny w przegl?darkach, który nie zapisuje historii ani ciasteczek.

Uwaga tak?e na oszustwa wzrokowe. Cho? mo?e si? to wydawa? nieprawdopodobne, jest to jak najbardziej mo?liwe. Prawdopodobie?stwo tego, ?e kto? dostrze?e login i has?o do Twojej bankowo?ci elektronicznej, jest naprawd? wysokie, je?li na swoje konto logujesz si? w pokoju pe?nym ludzi.

Nie przechowuj swoich dokumentów w chmurze

Chmury internetowe sta?y si? bardzo popularnym miejscem przechowywania danych i zmniejszeniem ryzyka, ?e przypadkowo utraci si? wa?ne dokumenty. W ko?cu no?nik danych mo?na zgubi?, a dysk w komputerze jest podatny na zniszczenia. Korzystaj?c z chmury, dobrze jest pami?ta?, ?e nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji, ?e nikt inny nie uzyska dost?pu do zawartych w niej danych. Dlatego przechowywanie w niej poufnych dokumentów, zawieraj?cych wa?kie dane nie jest dobrym pomys?em, zw?aszcza je?li nie korzysta si? przy tym z szyfrowania danych.