Jak wygl?da wniosek po?yczkowy i w jaki sposób go wype?ni??

Wnioski po?yczkowe w przypadku szybkich po?yczek internetowych, w dzisiejszych czasach nie s? skomplikowane, a same firmy po?yczkowe chwal? si?, ?e nie powinno to zaj?? wi?cej ni? kilka minut – w ko?cu to podstawa, by móc uzyska? po?yczk? w ci?gu 15 minut. W zwi?zku z tym, wnioski s? zunifikowane i w?a?ciwie we wszystkich firmach wyst?puj? w podobnych formach. Mog? si? jednak ró?ni? zakresem informacji, które trzeba o sobie poda?, wi?c warto wiedzie? wcze?niej, czego mog? od nas wymaga? instytucje po?yczkowe. B??dy we wniosku s? bowiem s? jedn? z cz?stych przyczyn nieotrzymania po?yczki (por. „Kto na pewno nie otrzyma po?yczki?”)

Wype?nienie wniosku krok po kroku

Standardem w firmach po?yczkowych sta?o si? ju? to, i? aby by? w stanie w ogóle z?o?y? wniosek, przysz?y po?yczkobiorca musi najpierw zarejestrowa? si? w portalu internetowym firmy i za?o?y? konto klienta. Taka rejestracja nast?puje zwykle tu? po klikni?ciu w przycisk „z?ó? wniosek” znajduj?cy si? na stronie internetowej po?yczkodawcy. Taki formularz na tym etapie nie b?dzie wymaga? podawania informacji innych ni? podstawowe: imi? i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Niektóre firmy po?yczkowe wymagaj? tak?e podania danych szczegó?owych: numeru dowodu osobistego i PESEL, cho? jest to rzadko??.

Kolejnym krokiem b?dzie ustawienie has?a do swojego profilu w serwisie. Po tej czynno?ci, niektóre firmy od razu przekierowuj? klienta do wniosku, a niektóre wymagaj? zalogowania si? do swojego konta i skorzystania z gotowej zak?adki „wniosek”.

Dane osobowe – podstawa w wype?nieniu wniosku

W pierwszej kolejno?ci zostaniemy poproszeni o podanie wszystkich danych osobowych. Wszystkie bez wyj?tku firmy b?d? wymaga?y:

 • imienia i nazwiska;
 • numeru dowodu osobistego;
 • numeru PESEL;
 • imion rodziców – rzadziej tylko imienia ojca;
 • stanu cywilnego – mo?e to pomóc ustali? zdolno?? kredytow?, miesi?czne wp?ywy gospodarstwa domowego i wysoko?? miesi?cznych wydatków;
 • wykszta?cenia – to pole nie pojawi si? we wszystkich wnioskach, cho? jest to praktyka bardzo cz?sta i w pewnej mierze s?u?y do zmierzenia wiarygodno?ci i zdolno?ci kredytowej po?yczkobiorcy.

Dane adresowe – nie tylko miejsce zamieszkania

Wi?kszo?? wniosków po?yczkowych nie b?dzie wymaga?o podania tylko adresu zamieszkania i zameldowania (b?d? dwóch, je?li s? ró?ne), ale równie? i typu lokalu w którym si? mieszka i jego statusu prawnego. Tak wi?c trzeba b?dzie wskaza?, czy mieszka si? w lokalu w?asno?ciowym, wynajmowanym, spó?dzielczym lub socjalnym oraz to, jaki jest to rodzaj lokalu: dom, mieszkanie, itp. Dodatkowo, wi?kszo?? firm po?yczkowych b?dzie wymaga?o podania tego, ile osób mieszka w danym lokalu i czy np. mieszka si? samodzielnie, czy dalej u rodziców. W du?ej ilo?ci wniosków trzeba b?dzie poda? równie? informacje dotycz?ce miesi?cznych op?at mieszkaniowych, a tak?e tego, ile czasu mieszka si? ju? pod podanym adresem.

Dane bankowe

Pami?tajmy, aby konto bankowe podane we wniosku nale?a?o WY??CZNIE do osoby, która sk?ada wniosek. Instytucje pozabankowe z regu?y nie umo?liwiaj? zaci?gni?cia po?yczki, je?eli pos?ugujemy si? kontem wspó?dzielonym z kim? innym, nawet je?eli b?dzie to ma??onek. Dodatkowo, dane podane we wniosku musz? dok?adnie zgadza? si? z danymi podanymi w banku. We wniosku po?yczkobiorca zostanie zapytany o:

 • numer rachunku bankowego;
 • rodzaj rachunku bankowego;
 • imi? i nazwisko posiadacza rachunku.

Dochody i zaci?gni?te zobowi?zania

To najwa?niejsza, zaraz po danych osobowych, rzecz o któr? b?dzie si? zapytanym we wniosku po?yczkowym, i na tej podstawie zostanie wyliczona zdolno?? kredytowa i zaproponowana ostateczna kwota po?yczki. We wniosku pojawi? si? pytania o nast?puj?ce kwestie:

 • rodzaj wykonywanej pracy (umowa o prac?/zlecenie/o dzie?o);
 • dane pracodawcy;
 • prowadzenie w?asnej dzia?alno?ci (w tym przypadku cz?sto pojawia si? forma opodatkowania);
 • dzia?alno?? rolnicza;
 • emerytura/renta/zasi?ki;
 • dochód netto;
 • czas, od jakiego wykonuje si? prac?;
 • rodzaj i wysoko?? zaci?gni?tych kredytów i po?yczek.

Cel po?yczki

Po?yczka pozabankowa nie jest po?yczk? celow?, wi?c po?yczkobiorca nie jest zobligowany do tego, by wyda? j? na konkretny cel wskazany we wniosku i nie b?dzie z tego rozliczany w momencie oddawania po?yczki. Firmy po?yczkowe zbieraj? takie dane wy??cznie do celów statystycznych i do u?ytku w?asnego, by móc jak najlepiej dostosowa? swoj? ofert? do grupy spo?ecznej, która najcz??ciej zaci?ga po?yczki w danej firmie.

Najcz??ciej wskazywane cele po?yczki to: bie??ce wydatki, wakacje, inny kredyt, samochód, remont, rozrywka, sprz?t elektroniczny lub AGD, itp. Cz??? firm b?dzie wymaga?, by wpisa? go samodzielnie, a inne dopuszczaj? mo?liwo?? wyboru z listy.

Preferowana forma wyp?aty

W wi?kszo?ci firm, które udzielaj? po?yczek przez Internet jest tylko jeden sposób wyp?aty pieni?dzy i b?dzie to bezp?atny przelew na konto. Jednak?e istniej? firmy, które dopuszczaj? równie? inne mo?liwo?ci wyp?aty pieni?dzy, m.in. czek GIRO lub wyp?ata na poczcie za pomoc? kodu SMS (s? to firmy takie jak Aasa, Takto Finanse, Ratka). S? te? takie, które oferuj? ekspresowe przelewy za pomoc? Blue Cash (wtedy mog? by? one p?atne w granicach kilku z?otych). Z tego powodu w niektórych wnioskach mo?e pojawi? si? pole dotycz?ce wyp?aty pieni?dzy.

Dodatkowe informacje

Czasami firmy po?yczkowe mog? zapyta? si? w jaki sposób u?ytkujemy numer telefonu komórkowego – czy b?dzie to umowa abonamentowa czy karta prepaid. Nie jest to cz?sta praktyka, ale b?dzie s?u?y? g?ównie w celu ustalenia miesi?cznych wydatków, b?d? te? sposobu weryfikacja posiadacza numeru – warto pami?ta?, ?e w?a?cicielem numeru powinna by? osoba, która sk?ada wniosek o po?yczk?.