Jak wygl?da windykacja d?ugów?

Zaci?gni?cie jakiegokolwiek zobowi?zania finansowego, zarówno w formie po?yczki jak i kredytu bankowego, jest równie? dobrowolnym poddaniem si? odpowiedzialno?ci prawnej i finansowej za z?amanie postanowie? umowy dotycz?cych terminowej sp?aty. Proces windykacyjny jest do?? skomplikowany i mo?e przebiega? wieloetapowo, w zale?no?ci od tego, jak d?ugo po?yczkobiorca b?dzie zwleka? z oddaniem d?ugu. Oczywi?cie – im wcze?niej to zrobi, tym lepiej i mniej kosztownie.

Up?yn?? termin sp?aty po?yczki – co teraz?

Firmy po?yczkowe daj? wiele mo?liwo?ci, by unikn?? problemów zwi?zanym z brakiem sp?aty w wyznaczonym czasie. Cz??? z nich w przypadku chwilówki umo?liwia przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki lub oferuje us?ug? refinansowania. Takie mo?liwo?ci stoj? jednak jedynie przed klientem, który jeszcze terminu sp?aty nie przekroczy? – skorzystanie z nich po tym terminie jest niemo?liwe, nawet je?li gotowi jeste?my ui?ci? za to odpowiedni? op?at?. Jakkolwiek, cz??? z tych firm dopuszcza roz?o?enie chwilówki na raty, je?li up?yn?? ju? jaki? czas przedawnienia sp?aty. Je?eli jednak po?yczkobiorca nie podj?? ?adnych dzia?a?, firma po?yczkowa rozpocznie procedur? windykacji powsta?ego d?ugu.

Kosztowne upomnienia

Prawnie windykacja zaczyna si? w momencie, w którym firma po?yczkowa wysy?a do po?yczkobiorcy przypomnienie o zap?acie. Niektóre firmy robi? to natychmiastowo, niektóre dopiero po up?ywie kilku dni. Mog? to natomiast zrobi? w ró?ny sposób – SMS-owo, mailowo, listownie, a nawet telefonicznie. Ka?da instytucja ma jaki? okre?lony wzorzec post?powania upominawczego, jednak przyjmuje si?, ?e forma listowna jest ju? ostateczno?ci?.

Na tym etapie po?yczkodawcy najcz??ciej wci?? bagatelizuj? dzia?ania instytucji po?yczkowej i nie traktuj? monitów z nale?yt? powag?. To b??d, bo takie dzia?ania równie? s? kosztowne (sprawd?, ile kosztuje niesp?acanie po?yczki w: „Nie sp?acam po?yczki – jakie dodatkowe koszty ponios?”). Unikanie odpowiedzi na ponaglenia to tak?e gwarancja tego, ?e firma wyci?gnie ci??szy or??, by wyegzekwowa? sp?at? po?yczki od d?u?nika.

Dzia?ania terenowe

Dzia?ania terenowe, to etap windykacji, którego d?u?nicy obawiaj? si? znacznie bardziej. Zwykle po dwóch lub trzech miesi?cach wysy?ania monitów, firma po?yczkowa albo przekazuje spraw? do windykatora terenowego, albo oddaje d?ug do zewn?trznej firmy profesjonalnie zajmuj?cej si? windykacj?. Dla po?yczkobiorcy oznacza to zazwyczaj jedno – wizyt? windykatora w domu.

Windykatorzy maj? znacznie wi?ksz? skuteczno??, je?li chodzi o dzia?ania egzekucyjne, jednak?e warto pami?ta?, ?e w dalszym ci?gu prowadz? oni windykacj? polubown?, czyli tak?, która w swoim za?o?eniu ma prowadzi? do ugody. Zazwyczaj firma windykacyjna wysy?a swojego pracownika z ustalonym ju? planem sp?aty, w którym opracowany jest system sp?aty d?ugu, najcz??ciej w miesi?cznych ratach. Dopuszczalne, a nawet wskazane s? negocjacje z windykatorem, gdy? wyra?aj? one dobr? wol? sp?aty zobowi?zania i daj? szans? na to, ?e firma przystanie na korzystniejsze warunki sp?aty, chc?c jak najszybciej rozwi?za? spraw? i odzyska? pieni?dze.

Cho? unikanie spotkania z windykatorem terenowym nie jest najm?drzejszym posuni?ciem, trzeba pami?ta?, ?e nie ma obowi?zku wpuszczenia go do domu, a sam windykator mo?e dzia?a? wy??cznie w granicach wyznaczonych mu przez prawo – a te granice s? do?? w?skie. Windykator nie mo?e odwiedzi? d?u?nika w miejscu pracy, informowa? o d?ugu pracodawcy, ani ?adnych innych osób, nawet najbli?szej rodziny. Takie sytuacje maj? w mniemaniu niektórych windykatorów zmusi? d?u?nika do wspó?pracy, jednak?e s? niedopuszczalne, za? samemu d?u?nikowi przys?uguje prawo zg?oszenia takiego post?powania do odpowiednich organów ?cigania.

Egzekucja d?ugu przez pa?stwo

Dotychczasowa windykacja mia?a charakter prywatny, czyli taki, który odbywa si? na zasadzie doprowadzenia do ugody, ale dwie strony sporu z za?o?enia stoj? na równorz?dnych pozycjach, wi?c d?u?nik nie musi obawia? si? ?adnych ?rodków przymusu. Inaczej wygl?da, je?eli sprawa trafi do s?du. Aby sp?ata d?ugu mia?a charakter przymusowy, musi on zosta? skierowany do post?powania s?dowego, gdzie zostanie stwierdzona jego zasadno??. Na to, i? s?d oddali roszczenia wobec d?u?nika nie ma co liczy? – dzieje si? tak tylko w przypadku, gdy d?u?nik zosta? oszukany przez firm? po?yczkow?. Je?eli tak nie by?o, najpewniej s?d zas?dzi sp?at? d?ugu, a w razie niewykonania wyroku, do akcji wkroczy komornik, który mo?e dokona? zaj?cia pensji, maj?tku, ruchomo?ci i nieruchomo?ci nale??cych do d?u?nika.

Umów nale?y dotrzymywa?

Ka?de zobowi?zanie finansowe to ograniczenie, na które po?yczkobiorca sam si? zdecydowa?, a wi?c musi si? z niego nale?ycie wywi?za?. Dobrze przemy?lana decyzja o zaci?gni?ciu po?yczki pozwoli zredukowa? ryzyko wyst?pienia tych konsekwencji, bardzo cz?sto nad wyraz dotkliwych. Windykacja sama w sobie nie jest procesem przyjemnym, a dodatkowo nara?a po?yczkobiorc? na dalsze nieprzyjemno?ci i koszty, które skumulowane znacznie pogorsz? jego sytuacj? finansow?.