Jak szybko sp?aci? po?yczk?? Sposoby na oszcz?dzanie

Sp?acenie zaci?gni?tej chwilówki lub po?yczki ratalnej mo?e niekiedy przerosn?? mo?liwo?ci niejednej osoby, nawet je?li b?dzie to chwilówka darmowa, za któr? nie ponosi si? ?adnych kosztów. Czasami przyczyn? tego stanu rzeczy jest nierozs?dne zaci?gni?cie zobowi?zania, które znacznie przewy?sza mo?liwo?ci finansowe po?yczaj?cego, ale cz?sto g?ównym winowajc? jest nieumiej?tne zarz?dzenie bud?etem domowych i zbytnia rozrzutno??, która mo?e powodowa? problemy ze zgromadzeniem odpowiedniej kwoty. Czy w zwi?zku z tym odpowiednie rozplanowanie bud?etu i oszcz?dzanie mo?e pomóc w unikni?ciu dodatkowych kosztów niesp?acania po?yczki, a nawet przyczyni? si? do jej wcze?niejszej sp?aty i ograniczenia wydatków?

Wcze?niejsza sp?ata po?yczki to równie? oszcz?dno??

Ka?dy po?yczkobiorca ma prawo zwróci? po?yczk? wcze?niej, ni? jest to wskazane w umowie. Co wi?cej, ustawa o kredycie konsumenckim mówi równie? o tym, i? w takiej sytuacji nale?y mu si? zwrot cz??ci kosztów po?yczki za niewykorzystany czas dysponowania pieni?dzmi. Zmniejszenie kosztów powinno by? proporcjonalne do liczby dni, która dzieli sp?at? rzeczywist? od sp?aty planowanej. Warto wi?c oszcz?dza? i skrupulatnie zbiera? wymagan? kwot?, bo – jak to mówi? – pieni?dz rodzi pieni?dz, a wcze?niejsza sp?ata przyniesie kolejne pieni?dze.

Sp?acenie po?yczki kredytem

To rozwi?zanie do?? ryzykowne i zazwyczaj nie poleca si? tego typu rozwi?za?, ale w pewnych przypadkach mo?e si? sprawdzi?. Je?eli zaci?gn?li?my szybk? po?yczk? nie ze wzgl?du na nisk? zdolno?? kredytow?, a na prostot? jej uzyskania i dost?pno?? gotówki jeszcze tego samego dnia, mo?na zastanowi? si? nad tym, by zwróci? si? do banku po kredyt gotówkowy. Najlepiej zrobi? to jak najwcze?niej, kiedy jeszcze odsetki za udzielenie po?yczki nie zd??? narosn??. Jeste?my w stanie wtedy zwróci? po?yczk? du?o szybciej, wi?c i znacz?co zmniejszy si? kwota prowizji, za? zaci?gni?ty na sp?at? po?yczki mo?na kredyt sp?aca? w miesi?cznych ratach z niskim oprocentowaniem (sprawd? ró?nic? w artykule „Po?yczka a kredyt bankowy – porównanie kosztów”).

Wi?ksze raty po?yczki – sposób na ?atwiejsz? sp?at?

Nie tylko chwilówk?, ale równie? po?yczk? rataln? mo?na sp?aci? wcze?niej. W tym drugim wypadku jest to jednak sporo trudniejsze, bo mo?e by? ci??ko uzbiera? wcze?niej du?? kwot?. Mo?na jednak raty nadp?aca?, je?li w danym miesi?cu uda si? zaoszcz?dzi? mniejsz? lub wi?ksz? kwot?. Nie skróci to okresu finansowania, ale za to pozwoli na dokonywanie mniejszych wp?at przed ko?cem sp?acania po?yczki, a wi?c odci??y domowy bud?et, a nawet pozwoli pomno?y? oszcz?dno?ci. Zazwyczaj mo?na nadp?aca? rat? bez wcze?niejszego informowania o tym firmy, a dodatkowa kwota powinna by? zaksi?gowana na osobistym koncie klienta i powinna systematycznie pomniejsza? ca?kowit? kwot? do sp?aty (co mo?na ?ledzi? na bie??co). Lepiej jednak wcze?niej uprzedzi? firm? o swoich zamiarach.

Jak zacz?? oszcz?dza??

W tym temacie pojawia si? sporo rad i drobnych trików, które pomog? ma?ymi krokami zmniejsza? wydatki konsumpcyjne, a zwi?ksza? kwot? oszcz?dno?ci, ale zazwyczaj wymienia si? trzy g?ówne filary budowania zapasów finansowych. S? to: zwi?kszenie dochodów, zwi?kszenie inwestycji i ograniczenie wydatków. Je?li chodzi o inwestycje, to nie jest to zbyt rozs?dna opcja dla osób, które maj? jedn?, albo nawet kilka niesp?aconych po?yczek. Inwestycje wymagaj? ogromnej wiedzy fachowej i nie s? dobre dla tych, którzy s? postawieni przed konieczno?ci? sp?aty zobowi?zania, a przez to cz?sto zdesperowani i zbyt nastawieni na to, by jak najszybciej zdoby? gotówk?. Równie? je?li chodzi o powi?kszenie dochodów, to nie jest celem to, by nieustannie pracowa? na dwa etaty – w oszcz?dzaniu bardzo wa?ny jest równie? komfort psychiczny. Wi?kszy nacisk k?adzie si? bardziej na okazjonalny zarobek na dodatkowych zleceniach lub pracach domowych, czasami cha?upniczych. Najwa?niejsze jest jednak wyrobienie sobie nawyku oszcz?dzania, czyli odk?adania codziennego. Na czym to polega? Kluczem do sukcesu mo?e by?:

  • Regularne odk?adanie codziennie ma?ej kwoty, najcz??ciej drobnych, ko?cówek pozostaj?cych po zakupach. Dzienny bud?et tego nie odczuje, ale w ci?gu miesi?ca mo?e uzbiera? si? niema?a kwota.
  • Niewydawanie od?o?onych pieni?dzy na inne, codziennie zakupy.
  • Niekupowanie produktów niepotrzebnych, nawet je?eli s? na promocji.
  • Sprzedanie niepotrzebnych gad?etów.
  • Poszukiwanie ta?szych zamienników o takich samych w?a?ciwo?ciach.

W oszcz?dzaniu nie chodzi o to, by ca?e ?ycie ci?? koszty na wszystkim i ca?y czas funkcjonowa? na dos?ownym minimum egzystencji. Rozs?dne planowanie bud?etu b?dzie jednak wymaga?o pewnych ogranicze?, ale nie obni?y poziomu ?ycia, a przynajmniej nie powinno.

Oszcz?dzanie nie pomo?e, je?eli po?yczkobiorca nie b?dzie odpowiedzialny

Dobry plan oszcz?dno?ciowy na pewno b?dzie pomocny przy sp?acie po?yczki. Mo?e jednak okaza? si? niewystarczaj?cy, je?eli po?yczkobiorca posiada nawarstwione d?ugi w du?ej wysoko?ci, takie, które zosta?y zaci?gni?te pod wp?ywem chwili lub zupe?nie nieroztropnie. Z ka?dej sytuacji jest jednak wyj?cie, a d?u?nik dysponuje naprawd? niema?ym wachlarzem mo?liwo?ci, które mo?e z oszcz?dzaniem po??czy?. Je?li naprawd? chce si? pozby? d?ugów, mo?e skorzysta? z po?yczki odd?u?eniowej lub po?yczki konsolidacyjnej, która zmniejszy miesi?czne koszty po?yczkowe do akceptowalnej kwoty. Bardzo ?atwo jest wpa?? w p?tl? kredytow?, wi?c lepiej zacz?? dzia?a? ju? przy pierwszych jej oznakach i nie czeka?, a? po?yczka si? przeterminuje.